Advertisements

PAGKATAWAG KAY SAULO NA TINAWAG DING PABLO (SAULO/PABLO)


SINO SI PABLO SIYA AY ISANG ISRAELITA SA LIPI NI BENJAMIN.

ROMA 11:1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin.

SI SAULO/PABLO AY MAMATAY TAO  PINAPATAY NIYA ANG MGA NANINIWALANG  MGA KRISTIANO KAY YESHUA/JESUS HUMINGI SIYA NG SULAT SA PUNONG SASERDOTE PUPUNTA SIYA NG DAMASCO PARA USIGIN ANG MGA TAO DOON SA KANILANG BAGONG PANANAMPALATAYA (BASAHIN ACTS 9).

[PAGKATAWAG KAY SAUL/SAULO NA TINAWAG DING PABLO]
GAWA 9:4-6…….SAULO…SAULO..BAKIT MO AKO INUUSIG (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..”AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.

[PAGPAPALIT NG PANGALAN NI SAULO SA PABLO]
GAWA 13:9 Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Tinitigan niya si Elimas.

PALIWANAG: Simula Gawa 12:9 hanggang sa mga sumunod na mga verses PABLO na ang ginamit na pangalan ni Saulo. Si Pablo ay tinawag na apostol matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit kung baga patay na Si Jesus at nasa langit na ng tawagin niya si Saulo/Pablo bilang alagad Niya. Sumulat si Pablo ng 15 aklat sa BAGONG TIPAN.

ANG LABING LIMANG (14) AKLAT NA ISINULAT NI SAULO/PABLO NA BAWAL IPANGONTRA SA DIYOS NIYANG SI Y/JESUS.

1. GAWA – LUKE
2. ROMA
3. 1 CORINTO
4. 2 CORINTO
5. GALACIA
6. EFESO
7. FILIPOS
8. COLOSAS
9. 1 TESALONICA
10. 2 TESALONICA
11. 1 TIMOTEO
12. 2 TIMOTEO
13. TITO
14. HEBREO
15 FELIMON

Mas madami pa Si Pablong naisulat kaysa sa mga alagad na kasa-kasama ni Jesus ng Siya ay nabubuhay pa.

ANG KATOTOHANAN Tandaan ninyo mga kapatid naka-akyat na sa langit si Kristo Jesus noon bago tinawag yaang si Saulo/Pablo bilang kanyang apostol (GAWA 9:4-6). Malinaw na malinaw na ang Diyos ni Pablo ay si Cristo Jesus na tumawag sa kanya bilang apostol. Kaya JESUS IS GOD ALMIGHTY ALONE.

 

TUMABI SI KRISTO JESUS KAY PABLO. TUMAYO SA TABI NI PABLO ANG PANGINOON (WALANG IBANG KILALA SI PABLO KUNDI ANG TUMAWAG SA KANYA UPANG MAGING ALAGAD MGA KAPATID.)

GAWA 23:11 “Kinagabihan, tumayo ang PANGINOON SA TABI NI PABLO at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

Sino pa ba ang Panginoong tatabi sa kanya may iba pa ba?

 

ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLO

ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).


ANG PATOTOO NI PEDRO NA NAKASAMA NIYA SI PABLO.

2 PETER 3:15 Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos.

Isinalaysay ni Pablo Kung Paano Siya Sumampalataya
(Gawa 9:1-19a)(Gawa 22:6-16)

GAWA 26:12-18

12-13 “Mahal na haring Agripa, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghaliang-tapat, habang kami’y naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit, ito’y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14 Kaming lahat ay natumba sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, ‘Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong iyan. Para kang sumisipa sa talim.’

15 At itinanong ko, ‘Sino po kayo, Panginoon?’ At kanyang sinabi, ‘Ako’y si Jesus na iyong pinag-uusig.

16 Tumayo ka! Nagpakita “AKO” sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpatotoo tungkol sa “nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo”.

17 Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga Hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko.

18 Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila SA AKIN, sila’y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila’y mapapabilang sa mga taong pinaging-banal ng Diyos.’

Advertisements

9 responses to this post.

 1. Posted by noraine on September 24, 2010 at 11:13 am

  Ang bulalas ba ni Tomas sa Juan 20:28 ay nagpapatotoo na si Jesus ay tunay ngang ang Diyos?
  Ang Juan 20:28 (RS) ay kababasahan: “Sinagot siya ni Tomas, ‘Panginoon ko at Diyos ko!’ ”

  Hindi naman mali ang tukuyin si Jesus bilang “Diyos,” kung ito ang siyang nasasa-isip ni Tomas. Ito’y magiging kasuwato ng sariling pagsipi ni Jesus sa Mga Awit na kung saan ang makapangyarihang mga tao, mga hukom, ay tinutukoy na “mga diyos.” (Juan 10:34, 35, RS; Awit 82:1-6) Sabihin pa, si Kristo ay may tungkulin na higit na mataas kaysa mga taong yaon. Makahula ring tinutukoy ng Isaias 9:6 si Jesus bilang “Makapangyarihang Diyos,” subali’t hindi bilang Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat. Lahat ng ito ay kasuwato ng pagtukoy kay Jesus bilang “isang diyos,” o “banal,” sa Juan 1:1 .

  Ang konteksto ay tumutulong sa atin na magkaroon ng wastong pangmalas sa bagay na ito. Nang malapit nang mamatay si Jesus, narinig ni Tomas ang panalangin ni Jesus na kung saan tinukoy niya ang kaniyang Ama bilang “iisang Diyos na tunay.” (Juan 17:3) Pagkaraan ng pagkabuhay-muli ni Jesus, siya ay nagpadala ng mensahe sa kaniyang mga apostol, kalakip na si Tomas, na kung saan ay sinabi niya: “Ako ay aakyat . . . sa aking Diyos at inyong Diyos.” (Juan 20:17) Matapos iulat ang sinabi ni Tomas nang makita niya at mahipo ang binuhay-muling si Kristo, ay ganito ang sinabi ni apostol Juan: “Ang mga ito’y nangasulat upang kayo’y magsisampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ang Anak ng Diyos, at na sa pananampalataya’y magsipagkamit kayo ng buhay sa kaniyang pangalan.” (Juan 20:31) Kaya, kung may sinomang magpapasiya mula sa bulalas ni Tomas na si Jesus mismo ang siyang “iisang Diyos na tunay” o na si Jesus ay isang “Diyos Anak” ng Trinidad, kailangan niyang suriin uli ang sinabi mismo ni Jesus (tal. 17) at sa konklusyon na buong-linaw na ipinahayag ni apostol Juan (tal. 31).

  Gaya ng textong nabanggit mo na Gawa 23:11, makikita natin ang kanyang kontexto sa Gawa 27:23-
  “Sapagkat nang gabing ito ay tumayong malapit sa akin ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod”

  Ang panginoon na tinukoy sa Gawa 23 ay sya rin ang anghel ng Diyos sa Gawa 27:23. Dahil si Kristo ay maaaring tawaging panginoon, may anyong Diyos.

  Filipos 2:5-6 Panatilihin ninyo sa inyo ang pangkaisipang saloobing ito na nasa kay Kristo Jesus din, na siya, bagaman umiiral sa anyong Diyos, ay hindi nag-isip na mang-agaw, samakatuwid nga, na siya ay maging kapantay ng Diyos

  Reply

  • GAWA 23:11 “Kinagabihan, tumayo ang PANGINOON SA TABI NI PABLO at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

   Ang salitang AKIN ba ay tumutukoy sa Anghel ng Diyos?

   Reply

 2. Posted by noraine on September 24, 2010 at 11:46 am

  1 Ped. 1:3, : “Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo!”

  (Kahit pagkaraang umakyat sa langit si Jesus, ang Ama ay paulit-ulit na tinutukoy ng mga Kasulatan bilang “ang Diyos” ni Jesu-Kristo.

  Sa Juan 20:17, pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Jesus, tinawag niya mismo ang kaniyang Ama na “aking Diyos.”

  Noong dakong huli, nang nasa langit na siya, iniuulat ng Apocalipsis 3:12 na muli niyang ginamit ang gayong pagtawag. Nguni’t kailanman sa Bibliya ay hindi tinawag ng Ama ang Anak na “aking Diyos,” ni tinutukoy ng Ama o ng Anak ang banal na espiritu bilang “aking Diyos.”)

  Reply

  • Ano ang sinabi ni Pedro sa 2 PETER 1:1 ….sa inyong tulad nami’y tumanggap ng IISANG pananamapalataya mula sa ating DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS na si HESU-KRISTO.

   Kung alam ng mga alagad na may AMA talaga si HESUS hindi nila ito tatawaging IISANG PANANAMPALATAYA SA IISANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI HESUS. IISANG pananampalataya KANINO? Hindi ba’t kay HESUS kung may AMA si HESUS magiging DALAWANG PANANAMAPALATAYA diba?

   ANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS BA AY DALAWA?

   Reply

 3. MAAWA KAYO SA KARANASAN NI PABLO SA PAGSUNOD KAY KRISTO BASA.
  ******************************************************
  1 CORINTHIAN 11:16-33

  Mga Tiniis ni Pablo Bilang Apostol

  16 Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako’y hangal. Ngunit kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na, upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. 17 Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon kundi pagyayabang ng isang hangal. 18 Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. 19 Nagtitiyaga kayo sa mga hangal na iyan, palibhasa’y matatalino kayo! 20 Pinapagtiisan ninyong kayo’y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, o sampalin. 21 Kahiya-hiya man ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan!

  Kung may nakapagyayabang, ako’y makapagyayabang din at ako’y nakapagsasalita tulad ng isang hangal. 22 Sila ba’y Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Ninuno ba nila si Abraham? Ako’y ganoon din. 23 Sila ba’y mga lingkod ni Cristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako’y mas mabuting lingkod ni Cristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila; makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit nang maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 24 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Limang beses akong tumanggap ng tatlumpu’t siyam na hagupit mula sa mga Judio;]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]25 tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan namang binato. Tatlong beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsa’y maghapo’t magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. 26 Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba’t ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio at sa mga Hentil; mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. 27 Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. 28 Bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesya. 29 Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. 30 Kung kailangang ako’y magyabang, ang ipagyayabang ko’y ang aking mga kahinaan. 31 Hindi ako nagsisinungaling. Iya’y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. Purihin siya magpakailanman! 32 Nang ako’y nasa Damasco, ang pintuan ng lunsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. 33 Ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako’y makatakas.

  Reply

 4. Hi blogger, i must say you have high quality content here.
  Your website should go viral. You need initial traffic
  boost only. How to get it? Search for; Mertiso’s tips go viral

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: