Advertisements

SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL ( JESUS OWNED ALL HIS ANGELS ) WHO SENT HIS ANGEL?

who_sent_his_angel

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa “AKING” ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

MATTHEW 4:11 

11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang MGA ANGHEL at siya’y PINAGLINGKURAN nila.

KUNG ANGHEL SIYA BAKIT SIYA PINAGLILINGKURAN?

 

 

ENGLISH VERSION:

APOCALYPSIS 22:6 And he said unto me, These words are faithful and true: and [[[[the Lord God ]]]] of the holy prophets [[[[ sent his angel ]]]] to show unto his servants the things which must shortly be done

REVELATION 22:16[[[ I!!!!!!! ]]] Jesus have sent [[[ MY!!!!!!! ]]] angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

MATTHEW 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, ANGELS came and ministered unto HIM.

IF JESUS IS ANGEL WHY ANGELS MINISTERED UNTO HIM?

AMEN!

CLICK ALSO JESUS THE OWNER OF BOOK OF LIFE OF GOD

 

JEHOVA’S WITNESS CLAIM THAT JESUS IS ARKANGHEL MIGUEL ARE ONE IS WRONG!!!!!!!

jehovas_witness_claim

ARKANGHEL MIGUEL IN THIS LINK IS HELPING WHO?

Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 13, 2011 at 9:54 am

  Paano nga ba naging pag-aari ng Panginoong Jesus ang mga anghel? Ito ba ay katunayan ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesus?

  Ang sagot ay hindi. Ano ang katunayan nito?

  Sinabi ng Panginoong Jesus:

  “Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. ” (Mateo 11:27)

  Ibinigay lamang ng Diyos sa Panginoong Jesus ang LAHAT ng mga bagay. Kapag ibinigay, may panahong hindi pa pag-aari ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay, isang katunayan na HINDI Siya ang Diyos.

  Ganito pa rin ang patotoo ng Biblia:

  “Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay,…” (Hebreo 1:2)

  ITINALAGA na Tagapagmana ang Panginoong Jesus ang lahat ng mga bagay. Ang itinalagang tagapagmana ay hindi matatawag na tagapagmana kapag ito’y kaniya na. Bakit pa mamanahin ang mga bagay na kaniya na palang pagmamay-ari?

  Alijn ang exception sa sinasabing “lahat ng mga bagay” na ibinigay sa Panginoong Jesus? Basahin mong mabuti kaibgang Arman:

  “For he “has put everything under his feet.”c Now when it says that “everything” has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.” (1 Cor. 15:27-28)

  Reply

 2. NASA REVELATION NA TOPIC..INUULIT KO REVELATION INIREREVEAL NA DIYAN ANG PAGIGING NAG-IISANG DIYOS NI JESUS AT PAG-AARI NIYA SA MGA ANGHEL NA SIYA ANG DARATING NA HINDI UUTUSAN NG AMA SA LAST CHAPTER 22 NG REVELATION…TAPOS MGA TALATA MO MATEO AT HEBREW PABALIK?

  NAGPAPATAWA KA IGAN..:)

  Reply

 3. WALANG TALATA SA REVELATION NA UUTUSAN NG “AMA” SI JESUS PARA BUMALIK…KUNG MAY-ALAM KA IBIGAY MO.

  REVELATION 22:7-13 (LAST CHAPTER)

  7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”

  8 Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako’y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya’y sambahin. 9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y alipin ding tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”

  10 At sinabi rin niya sa akin, “Huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. 11 Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal.”

  12 [[[[[[[[[[[[At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]]

  Reply

 4. […] READ MORE: SI JESUS ANG MAY-ARI NGA MGA ANGHEL […]

  Reply

 5. UULITIN KO PARA MALINAWAN NINYO BAWASAN NATIN ANG TALATA MGA TAMAD MAGBASA AT BINUBULAG NILA SARILI NILA EH.

  ANG PANGINOONG DIYOS ANG NAGSUGO NG ANGHEL…

  APOCALYPSIS 22:6 [[[[[[MAASAHAN AT TOTOO!!!]]] ang mga salitang ito. Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  PAG-AARI PALA NI KRISTO AKING ANGHEL / MY ANGEL

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]

  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya.

  SIGURO NAMAN EH MALINAW NA MGA DUPLICATE NA YAN!!!

  Reply

 6. ETO NA FINALE!!
  **********************************************
  ANG PANGINOONG DIYOS ANG NAGSUGO NG ANGHEL..
  **********************************************

  APOCALYPSIS 22:6 Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, ANG SIYANG NAGSUGO SA [[[[[[[[[[[[KANYANG]]]]]]]]]]]]]]] ANGHEL]]]]

  APOCALYPSIS 22:6 Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, ANG SIYANG NAGSUGO SA [[[[[[[[[[[[KANYANG]]]]]]]]]]]]]]] ANGHEL]]]]

  APOCALYPSIS 22:6 Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, ANG SIYANG NAGSUGO SA [[[[[[[[[[[[KANYANG]]]]]]]]]]]]]]] ANGHEL]]]]

  **********************************
  ANG MAY-ARI NG ANGHEL NA ISINUGO
  **********************************

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang NAGSUGO sa [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang NAGSUGO sa [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang NAGSUGO sa [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]

  SO DIYOS NAGSUGO NG ANGHEL INAMIN NG PANGINOONG JESU-KRISTO NA PAG-AARI NIYA ANG MGA ANGHEL AMEN!!!!!!!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: