Advertisements

144,000 SA APOCALYPSIS HINDI BILANG NG MALILIGTAS

ANG 144,000 AY HINDI BILANG NG MALILIGTAS ITO AY ANG BILANG NG MGA LALAKING VIRGIN NA HINDI NAKIPAG-UGNAYAN SA MGA BABAE! MARAMING MGA BULAANG GURO ANG NAGTUTURO NA ITO LAMANG ANG BILANG NG MGA MALILIGTAS NAGKAKAMALI SILA. AMEN!

PAHAYAG 7:5-8 (12 na tiglalabindalawang libo = 144,000 SA LAHI NI ISRAEL/JACOB)

PAHAYAG 14:3-4 Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. 4 Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae; hindi sila nag-asawa. Sumunod sila sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero.

YAN PO MGA KAPATID ANG 144,000 AY MGA LALAKI LAMANG NA HINDI NAGKAROON NG KAUGNAYAN SA MGA BABAE.

Revelation 14:4 (King James Version)
4These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

[ETO MGA  PO ANG BILANG NG MGA MALILIGTAS NAPAKADAMI]

PAHAYAG 7:9 Pagkatapos nito’y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.

PALIWANAG: Sabi ng ibang mga mangangaral 144,000 lang daw ang maliligtas nagkakamali pala sila sapagkat sa PAHAYAG 7:9 yuong 144,000 ay mga lalaking di nagkaroon ng kaugnayan sa mga babae.

Advertisements

One response to this post.

  1. […] ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion (KORDERO LAN), kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama (JOHN […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: