Advertisements

ANG BABAE SA APOCALYPSIS/PAHAYAG NA NANGANAK NG SANGGOL NA LALAKI AY HINDI LITERAL NA SI MARIA.

ANG BABAE SA APOCALYPSIS AY HINDI LITERAL NA SI MARIA. MADAMI SA KATOLIKO ANG NAGSASABI NA SI MARIA ANG BABAE NA NANGANAK SA APOCALYPSIS, SUBALIT KUNG ATING PAG-AARALAN ANG BIBLIA AY HINDI GUMAGAMIT NG NAPAKA-LITERAL NA BAGAY UPANG MADALI NATING MAUNAWAAN. SA ISANG BANDA HINDI KAYANG MAGDAMIT NG ARAW NI MARIA AT KAILANMA’Y MAHIHIRAPAN SIYANG TUMUNTONG SA BUWAN. MADAMI SA KATOLIKO ANG NAGSASABI NA ANG 12 BITUIN SA ULO NI MARIA AY ANG (12 ALAGAD NI KRISTO) SUBALIT NAGKAKAMALI SAPAGKAT ANG MGA ILILIGTAS NA LAHI NG BABAE AY HINDI ANG 12 ALAGAD NI KRISTO KUNDI ANG 12 MGA ANAK NI ISRAEL/JACOB ANG (12 TRIBES OF ISRAEL SCATTERED AROUND THE WORLD SEE JAMES 1:1) SA ATING PAG-AARAL KAYO NA ANG HUMUSGA!

REVELATION 12: 17-18
17 Sa galit ng dragon, binalingan niya ang nalalabing lahi (ANG 12 APOSTOL BA ANG LAHI NG BABAE?) ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. 18 At ang dragon ay tumayo a sa dalampasigan.

PAHAYAG 12:1

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda. isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. 2 Malapit na siyang manganak kaya’t napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

ANG BABAE AY NG BANSANG ISRAEL/JERUSALEM.
NARARAMTAN NG ARAW = NASISINAGAN NG ARAW (KALAWAKAN)
NAKATUNTONG SA BUWAN = NASISINAGAN NG BUWAN (KALAWAKAN)
12 BITUIN = 12 LIPI NG ISRAEL/JACOB.

HINDI 12 ALAGAD…NAMATAY NA SI JUDAS..NAKIPAGPALABUNUTAN PA SA ACTS 1:26 Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

PAANO NAMAN ANG PAGKATAWAG KAY SAULO SA ACTS 9? EH DI 13 NA ANG ALAGAD NI KRISTO JESUS eh yuong sila ESTEBAN pa at iba pang mga alagad na naakaay nila PEDRO AT SAULO/PABLO maliwanag na hindi 12 alagad ang nasa PAHAYAG gaya ng sinasabi ng iba?

ANG LABINDALAWANG LIPI NG ISRAEL AY ANG MGA SUMUSUNOD.
LIPI NI ISRAEL/JACOB PAHAYAG 7:5-8
1. sa lipi ni Juda
2. sa lipi ni Ruben
3. sa lipi ni Gad
4. sa lipi ni Aser
5. sa lipi ni Neftali
6. sa lipi ni Manases
7. sa lipi ni Simeon
8. sa lipi ni Levi
9. sa lipi ni Isacar
10. sa lipi ni Zabulon
11. sa lipi ni Jose
12. sa lipi ni Benjamin

YANG 12 NA YAN ANG 12 BITUIN SA ULO NG BABAE ANG LAHING ILILIGTAS SA HINAHARAP JAMES 1:1 (12 TRIBES SCATTERED AROUND THE WORLD).

NAPAKALAKI NG DAMIT NA ARAW AT HINDI MAS MALAKI SA BUWAN SI MARIA MGA KAPATID. PAANO SIYA MAKAKAPAGSUOT NG ARAW EH MAINIT YON. GET THE LOGIC? HUWAG PO TAYONG LITERAL.

NARITO PO ANG MGA TALATA NA ANG JERUSALEM/ISRAEL AY INAHINTULAD NG DIYOS NA SI YAHWEH/JESUS SA ISANG BABAING NANGANGANAK.

ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

GALATIANS 4:26
But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

ILAN LAMANG ANG MGA SUMUSUNOD  NA MGA TALATA NASA IBABA NA MATAGAL NG IKINUKUMPARA NG DIYOS ANG KANYANG BAYANG JERUSALEM SA ISANG BABAE.

SONG OF SOLOMON 7:4-5

3Thy two breasts are like two young roes that are twins.

4Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in [[[[[[[[[[[[Heshbon]]]]]]], by the gate of [[[[Bathrabbim]]]]: thy nose is as the tower of [[[[[Lebanon]]]]] which looketh toward [[[Damascus]]]].

5Thine head upon thee is like [[[[Carmel]]]], and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries.

HAVE YOU SEEN THIS?

NECK = TOWER OF IVORY

EYES = HESBON

NOSE = LEBANON

HEAD = CARMEL

THOSE ARE COUNTRIES.

Ezekiel 23:1-4 (KING JAMES VERSION)

1The word of the LORD came again unto me, saying,

2Son of man, there were two women, the daughters of one mother:

3And they committed whoredoms in Egypt; they committed whoredoms in their youth: there were their breasts pressed, and there they bruised the teats of their virginity.

4And the names of them were Aholah the elder, and Aholibah her sister: and they were mine, and they bare sons and daughters. Thus were their names; [[[[[[[Samaria is Aholah, and Jerusalem Aholibah.]]]]

SAMARIA = AHOLAH

JERUSALEM = AHOLIBAH

THE TWO SISTERS ARE COUNTRIES.

AYAN PO MGA KAPATID ANG BABAE AY ANG BANAL NA LUNGSOD ANG JERUSALEM/ISRAEL. AMEN!

Advertisements

20 responses to this post.

 1. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:03 am

  Mas convince ako na yung babae dyan ay yung Christian Church.

  kasi si Cristo ay hinidi tao ang kalagayan kung mamumuno sa Rev. 12:5 sa langit kundi siya’y DIOS.

  saka ang binhi ng babae ay ito:

  Rev. 12:17 upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus:

  yung manchild dyan ay Cristiano na mamumuno.

  Rev 2:26 At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa:

  2:27 At sila’y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok; gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama:

  Reply

  • ISAIAH 66:7-8

   7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI JESUS).

   8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

   Ayon sa hula yan ay isang LUNGSOD.

   Reply

 2. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:14 am

  tama yung sa bituin.

  kaya lang yan ay yung 144, 000 na mga Cristiano na mula sa 12 tribes of Israel.

  pero kasama ng babae yung binhi sa Rev. 12:17 at di lang yung 144, 000 from 12 tribes of Israel.

  katunayan:

  Rev. 7:9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;

  Reply

 3. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:23 am

  The portraits in Joseph’s dream clearly refer to his family members. They would be Joseph’s father Israel (sun), his mother Rachel (moon) and his eleven brothers (stars) (Genesis 37:10). Joseph, in this case, would be the 12th brother or “star.” Israel’s 12 sons became populous tribes and grew into the nation that became God’s chosen people (Deuteronomy 14:2).

  Revelation 12 radically alters the elements of Joseph’s dream. It reinterprets them in terms of spiritual Israel — the church or the congregation of God’s people (Galatians 6:16).

  In Revelation the 12 tribes do not refer to the ancient nation, but symbolize the complete church (7:1-8). The woman being arrayed with the sun could represent the church as the radiant bride of Christ (2 Corinthians 11:2). The moon under the woman’s feet and the crown on her head could depict her victory through Christ.

  Under this imagery, the “woman” of Revelation 12 would represent God’s pure church

  Reply

 4. Kung ako ang tatanungin niyo. Ang Babae ay maaaring Israel, kung saan nagbuhat si Kristo, ang lalaking ipinanganak upang iligtas ang mundo. Pero wala pong common sense ang tao kung sasabihing hindi ito si Maria, kasi sino nga ba ang nanganak kay Kristo? And Bansa/Iglesiang Israel ba o si Maria? Hindi kahit kailan pwedeng itakwil o itago si Maria bilang ang inang babae na nasa Revealtion 12.

  Reply

 5. SI MARIA BA AY HIGANTE AT KAILANGANG MAGDAMIT NG ARAW EH DI NAPASO YON AT HINDI NAMAN SIYA PWEDENG TUMUNTONG SA BUWAN DAHIL MALAKI SA KANYA ANG BUWAN……YAN AY ANG SYMBOLICAL NA BANSANG JERUSALEM NA NASA EARTH SA SOLAR SYSTEM AT ANG 12 BITUIN AY ANG 12 LAHI NI JACOB/ISRAEL.

  Reply

  • Kung ang mga rason at mga paliwanag ay hahaluan natin ng hindi at walang kabanalang pagpapaliwanag kundi kapilosopohan lamang Hindi malayo na maliligaw ang bawat mambabasa ng mga lathalang Ito.

   Ito ang maliwanag:

   1 Timothy 3:16 ” And without controversy great is the mystery of godliness, God was manifested in the flesh, justified in Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory”.

   Kung ang isang mambabasa ay may patch Ida sa Biblia, Paki bass lang po ng maigi:

   2 Timothy 3:16

   “All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness”.

   Sana maituwid na ang lahat ng agam agam sa ating mga isipan…tandaan po nating lahat ” na ang katalinuhan ng Tao ay kamangmangan sa Diyos” .

   Reply

 6. ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

  7″Ang [[[[[banal kong lunsod ay nanganak]]]]]]], Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

  8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

  GALATIANS 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

  GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

  AYAN PO MGA KAPATID ANG BABAE AY ANG BANAL NA LUNGSOD ANG JERUSALEM/ISRAEL. AMEN!

  Reply

 7. Kuya Arman, I looked into your blog posts, and yet I see an agreement between us that Revelations is not a book to be taken literally since Revelations’ message is more on symbolism. Your logic of Mary being a giant is quite funny logic to defend your case. Just one example, in Revelation 1:16, it says “In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance.” If taken literally as you did, who in the world will ever have a double-edged sword coming out from his mouth?

  The symbolism of the the Woman is the same. Actually it symbolizes 4 things that even the ancient Christians believed in. What are these? That the woman is Israel, Eve, Church, and Mary. Let me take aside the three others and focus why Mary. Because you know as much as I do that Israel(or Jerusalem, city of Israel found in a planet called Earth which is part of the Solar System as you say) never bore a child who will hold a rod in his hand to rule the world. You know this child symbolizes Jesus, and logic shows that Israel, or Jerusalem as you insist never gave birth to Christ. You know as I do that it was Mary who bore our Savior for our sake.

  Reply

  • And that Brod Patric is the truth because Jesus even called Mary as woman, thatis why perhaps some people have a very little understanding of the Bible like David was the father of Jesus. I don’t know where these reasonings came from or what book they are referring to…Jesus came from the lineage of David…

   Reply

 8. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:18 pm

  galing mo brad patrick!:)

  Reply

 9. […] ANG BABAE SA APOCALYPSIS AY HINDI SI MARIA […]

  Reply

 10. Hi Patrick, basahin mo itong mabuti kayo na nagsabing hindi literal yan.

  ANG KATOTOHANAN: ISAIAH 66:7-8

  7″Ang banal kong lunsod ay nanganak, Nagluwal na siya sa sangmaliwanag; Di pa sumasakit yaong kanyang tiya’y Nanganak na siya, At ISANG LALAKI YAONG ISINILANG (SI YESHUA/JESUS).

  8 May nakita ka ba o nabalitaang ganyan? Isang bansang biglang nagsilang? Ang Sion ay hindi maghihirap nang matagal at isang bansa ay isisilang.”

  GALATIANS 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the MOTHER OF US ALL.

  GALACIA 4:26 Ngunit ang JERUSALEM na NASA LANGIT ay malaya, at siya ang ating INA.

  Reply

  • Hindi ko maintindihan Kung ano ang pinupunto mo dito kapatid na Arman pero dalangin ko sana dumating ang panahon na maliwanagan ka rin…

   Reply

 11. 7″Ang ((((((((((banal kong LUNSOD)))))) ay nanganak

  Reply

 12. Posted by Tunay na kapanganakang Espirtual on February 18, 2012 at 10:11 am

  Ang isinilang ang nakakaalam kung sino siya, dahil siya ang kasagutan ng panalangin ng mga banal bago hipan ang pitong trumpeta at ang kapanganakang tinutukoy ang ang Tunay na Kapanganakang Espirtual na sinabi ni Jesus. at tulad ng sinabi ko ang sanggol na isinilang ay nakasulat na din sa mga sulat sa Iglesya. sa Tiatira at ang nagtagumpay na iyon ay nakasulat naman sa Feladelfia. At ang problema mahirap siya makilala dahil lahat kalaban niya hindi tao kundi pangkat ni satanas na nagluko sa mga tao. at ang mga tao nga ay nasailalim ng panluluko ni satanas pinag-aaway away mga sekta para di makilala ang batang iyon. Mahirap nga ito makilala ng kulang ng pananalig dahil tulad ng nakasulat kakaunti lang ang kakayanan ng bata na iyon. Subalit Natupad niya ang Tipan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig na ibig sabihin pagtalikod sa kasalanan. Bilang ganti ayon sa mga sulat sa Iglesya siya ang pinamanahan ng Anak na tulad sa tinanggap niya sa Ama at ibibigay din niya ang tala sa umaga. Mahirap nga din ito makilala dahil “Salita ng Diyos lang ang gamit niya. hindi himala! at alam ko isinilang na ang batang iyon. dahil lahat ng ng sinyalis ay tugma sa nakasulat na. Kung papansinin ninyo ang paliwanag na iyan ay hindi lumagpas ng Pahayag tulad ng sinabi ng may akda.

  Reply

 13. 12 BITUIN = 12 LIPI NG ISRAEL/JACOB.

  Reply

 14. Posted by john72_santos@yahoo.com on April 23, 2013 at 8:15 am

  hello lahat ng mga protestnate gumagamit ng biblia pero lahat kayo hindi rin naman magkakasundo eh. bakit? si born again , ang INC ni manalo ,dating daan etc. ay biblia ang ginagamit pero hindi rin naman kayo magkasundo atsaka sa daming lumalabas na ibat-ibang version ng bible di mo alam kung aling version ang totoo. kaya tuloy nababago ng dapat hindi baguhin. kasi sa totoo di lang naman ang biblia ang batayan ng katutuhanan kundi ang Iglesia na syang unang itinatag ni Kristo bago lumaganap ang biblia atsaka ang gumawa ng bibliya ay membro rin ng Iglesia o simbahan o bayan ng Diyos, katulad ni Mateo, Juan, Lucas, Marcos at iba pa. sa Kasulatan wala ka ring mababasang salitang bible or biblia na syang pinupunto ng mga bilical kuno, na paghindi nakasulat sa biblia ay hindi dapat pinaniniwalaan. dahil dito maraming nagsulputtang ibat ibang turo. tuloy nabababoy tuloy ang salita ng Diyos.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: