Advertisements

BATO NGA BA SI PEDRO?

OO BATO ANG IBIG SABIHIN NG PANGALAN NI PEDRO PANGALAN LANG BASAHIN NINYO ITONG MABUTI.
JUAN 1:42 “At siya’y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan sa iyo ay CEFAS. (Ang katumbas ng pangalang ito’y Pedro).
CEFAS  = ARAMAIC = BATO
PEDRO = GRIEGO = BATO
BAGO PA LANG NAGING ALAGAD SI SIMON NA TINATAWAG NA PEDRO DIYAN. KATATAWAG PA LANG NIYA EH BATO NA ANG TAWAG SA KANYANG PANGALAN DAHIL ANG IBIG SABIHIN NG PEDRO=BATO wala namang nabago dahil ang ginagamit ni Kristo Jesus noon eh Aramaic Cefas=Bato.
Ngayon mga kapatid nalaman na ninyo na ang tawag kay Pedro ay Bato noong una pa mang tawagin Siya ni Jesus. SIYA BA ANG TINUTUKOY SA TALATANG ITO MALAYO NA ANG NARATING NG KWENTO NASA MATEO “16” NA YANG PAGIGING BATO NI PEDRO NA YAN?

Sinabi ito ni Jesus:
MATEO 16:15-20 “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? tanong niya sa kanila. 16 Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang CRISTO, ang ANAK NG DIYOS NA BUHAY”.

17 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao(p=footnote/reference laman at dugo) kundi ng aking Amang nasa langit.

Hindi ba si Pedro ay anak ni Juan bakit sinabi ni Jesus na anak ni Jonas? Sapagkat nalaman ni Pedro ang palatandaang ibinigay ni Jesus patungkol sa kanya.Eto ng hingan nila ng tanda si Jesus ito ang kanyang sinabi (basahin: Mateo 16:1-4)

Mateo 16:4 Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay JONAS! at umalis siya pagkatapos.

SI JONAS AY TATLONG GABI AT TATLONG ARAW SA TIYAN NG ISDA. KATULAD ITO NG PAGKAMATAY NI GOD JESUS CHRIST NA MABUBUHAY NA MAG-ULI SA IKATLONG ARAW TATLONG ARAW AT TATLONG GABI DIN ANG LILIPAS. YAN ANG PALATANDAANG SINABI NI JESUS.

Ituloy po natin:

Mateo 16:18 At sinasabi ko naman sa iyo, ikay ay Pedro(bato), at sa ibabaw ng batong ito (hindi sinabing sa ibabaw mo dahil sa simula pa lang ng pagkatawag kay Pedro sa Juan 1:42 noon pa BATO na ang “ALIAS” NIYA.) ay itatayo KO ang AKING iglesiya. at hindi makakapanaig [[[  SA KANYA (SINABI BANG SA IYO?]]]]] kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. (may binanggit si Jesus na ibang bato yuon ay SIYA.)

Mateo 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit, at ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit (“s” reference/footnote yan ang totoong meaning hindi ipagbawal).

Maging aware po tayo sa mga footnote/references sa Biblia. Meron po yon sa ilalim ng bawat mga pahina.

Ang ibinigay ni KRISTO JESUS kay PEDRO AY ANG KANYANG SARILI SAPAGKAT SI KRISTO JESUS ANG BATO. Eto sinabi ni Jesus sa Pahayag.

PAHAYAG 1:18 at ang Nabubuhay! Namatay ako ngunit masdan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman, Amen! at nasa akin ang MGA SUSI ng KAMATAYAN at DAIGDIG NG MGA PATAY.

KJV.

REVELATION 1:18 I am he that liveth, and was dead; and behold, I am alive for evermore, Amen; and have the KEYS of HELL and of DEATH.

PAHAYAG 3:7
“Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Filadelfia:
“Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya.

REVELATION 3:7And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;

WALA KAY PEDRO ANG SUSI NG KALANGITAN…NAKA’Y KRISTO JESUS PA DIN SAPAGKAT SARILI NIYA ANG IPINAKILALA NIYA KAY PEDRO. OO NGA’T BATO ANG PANGALAN NI PEDRO IYON AY NATAONG KAHULUGAN LAMANG. NG MABISTO NI PEDRO ANG “TUNAY NA BATO” SI PEDRO AY NAGING ISANG TUNAY NA bato.
NASUSULAT: LUCAS3:7-9 Marami ngang tao ang nagsilapit kay Juan upang magpabautismo. Ngunit sinabi niya sa kanila, “Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? 8 Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo, at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito (mga tao) ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. 9 Ngayon pa ma’y nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punungkahoy; ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy.”

ACTS 4:11 Ang Jesus na ito: Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan.

EFESO 2:20 Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga  aspostol at ng mga propeta, na ang batong panulukan ay si CRISTO JESUS.

ETO ANG TUNAY NA BATO SI YAHWEH/JESUS. Puntahan ang link sa ibaba.

ANG TUNAY NA BATO!

AMEN!

REVELATION 1:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have ***the keys***(POWER/AUTHORITY) of hell and of death.

REVELATION 3:7And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, **he that hath the key of David**, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;

si JESUS yang nagsasalita na yan na nakita ni Juan sa Patmos at nagpasulat sa anghel ng Iglesia ng Philadelphia.

WALA kay PEDRO ang AUTHORITY AT SUSI KUNDI NA KAY JESUS. Yuong nasa Isaiah
22:22 si Kristo Jesus din yon.

Figurative ang bato which represents Yeshua/Jesus, otherwise kung si Pedro ang pinatutungkulan nun hindi na sasabihing “sa batong ito Pedro” kundi “Sa iyo Pedro na isang bato….”

GAGAMITIN NILA SA INYO ANG MGA TALATANG NASA ISAIAH 22 NA NAGANAP NAMAN NA AT DIYOS PA RIN ANG NAGSASALITA SA ISAIAH 22:22 NA MAY KARAPATANG MAGSARA AT MAGBUKAS.

Isaiah 22:20 At mangyayari sa araw na yaon, na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliacim na anak ni Hilcias:
Isaiah 22:21 At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay: at siya’y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda.
Isaiah 22:22 At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat; at siya’y magbubukas, at walang magsasara; at siya’y magsasara, at walang magbubukas.

YAN EH NAGANAP NA.. NATAWAG NA YAN
Isaiah 36:3 Doon sila pinuntahan ng punong ministro sa palasyo na si Eliakim, anak ni Hilkias. Kasama niya ang kalihim na si Sebna at ang tagapagtala na si Joa na anak ni Asaf.

2 HARI 18:18 Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari, at si Joa na anak ni Asaf at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento.

2 HARI 23:24
Pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na, ang mga manghuhula, ang mga diyus-diyosan at ang lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Juda at Jerusalem bilang pagtupad sa mga kautusang nasa aklat na natagpuan ni Hilkias sa Templo.

SI HILKIAS AY TATAY NI JEREMIAH SI ELIAKIM AY KANYANG KAPATID SEE JEREMIAH 1:1

CLICK HERE: ANG TUNAY NA BATO

AMEN!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:27 am

  nakalimutan mo ang verse na Gawa 4:10 at Efeso 2:20 bilang patunay na si Cristo Jesus yung bato.

  doon sa Mateo 16:18, Di rin mali na ang DIOS Ama ang nagsasalita dyan by Christ.

  kasi nagsasalita ang Ama sa panahong Cristiano by his Son (Hebrews 1:2)

  remember that only the LORD ang puwedeng magtayo muli ng bahay ng DIOS o iglesia (Psalms 127:1)

  saka ang Iglesia ng mga Cristiano ay sa Mag Amang DIOS (1 Tesalonica 1:1)

  kaya parehong ang Ama at si Cristo ang nagsalita sa Mateo 16:18

  Reply

 2. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:45 pm

  Mga brad, konting aral pa ha? bigyan ko kayo ng hint: sa Griego, ano ang pagkakaiba ng Petra at Lithos? pagkatapos nito iresearch nyo rin ang kaibahan ng Kepha sa Evna sa arameo. ayan ha may hint na kayo!
  Sabi naman ni ginoong arman na wala kay Pedro ang Susi dahil nakabasa sa apokalipsis na si Kristo ang may hawak ng susi, wala namang pagtatalo yan na si Hesus nga ang may hawak ng susi, pero tanong ano ang sabi Niya (Jesus)? hayaan natin siyang sumagot:
  Mat 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

  ibinigay niya kay Pedro ang Susi diba? sabi naman ni Arman hindi daw, sino kaya ang nagsasabi ng totoo, ang Panginoong Hesus o si Ginoong Arman?

  Reply

 3. YUONG SUSI-KEY HINDI YAAN YUONG SUSI NG PINTUAN O PADLOCK…YAANG SUSI NA YAN AY FIGURATIVE/SYMBOLICAL…NA SI JESUS ANG BATO NA NAGPAKILALA KAY PEDRO. YON ANG IBINIGAY…SARILI NIYA MISMO.

  ANG TUNAY NA BATO: https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/si-yahweh-at-si-jesus-ay-bato-na-naging-katitisuran/

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: