KUNG TAO SI KRISTO WALANG PAKINABANG

ANG SABI NG ISANG RELIGION SI FELIX MANALO DAW AY ANGHEL NA MAGTATATAK SA REVELATION 7:2 At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay.Nakabasa lang ng silangan eh akala mo naman Pilipinas lang ang silangan. REVELATION 7:1 Pagkatapos nito ay may nakita akong apat na anghel (4 angels) nakatayo sa apat na sulok ng daigdig (silangan, kanluran, timog, hilaga) Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang himihip sa lupa, sa dagat, o sa alnmang punongkahoy.
NAPAKADAMING ANGHEL PO ANG MGA BINABANGGIT SA BIBLIA. KUNG WALA PONG PANGALAN HUWAG PO NATING SINASABING TAYO YON. AMEN!

PAANONG MANGYAYARI YON SI KRISTO JESUS SA KANILA AY TAO. AT SI FELIX MANALO AY ANGHEL. TUMAAS PA ANG RANGO NI FELIX MANALO KAYSA KAY KRISTO JESUS.

1 CORINTHIAN 15:31-32 Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid! sinasabi ko ito sapagkat inkinararangal ko kayo alang-alang kay Cristo Jesus na ating Panginoon! 32 Kung ang pagkikipagtunggali ko sa Efeso ay PARA SA TAO lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa’y sundin natin ang kasabihang ito: Kumain tayo’t uminom, sapagkat bukas, tayo’y mamamatay.”

HINDI TAO ANG NAGBIGAY KAY PABLO NG MABUTING BALITA.

GALACIA 1:11-12 Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid na hindi KATHA NG TAO ang MABUTING BALITAng ipinangangaral ko. 12 Hindi ko ito TINANGGAP MULA SA TAO ni ITINURO SA AKIN NG TAO. Si Jesu-Cristo ang nagpahayag nito sa akin.

(INUULIT KO HINDI KATHA, TINANGGAP, ITINURO NG TAO, MALIWANAG DIYOS SI KRISTO SA MGA KATAGANG BINITIWAN NA YAN NI PABLO)

ACTS 9:4-5 SI KRISTO JESUS ANG TUMAWAG KAY PABLO/SAULO.

4 …Saulo, Saulo! Bakit mo ako inuusig?

5 “Sino po kayo, Panginoon? tanong niya, “AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG”.

Mamatay tao yang si Saulo/Pablo pinapatay niya mga Kristiano. Ng biglang tawagin ni Jesus nagbago bigla ang mga katuruan niya at nakapagsulat ng 15 books sa BAGONG TIPAN. (Basahin ang buong Kabanata ng Gawa 9)

[PAGPAPALIT NG PANGALAN NI SAULO SA PABLO]
GAWA 12:9 Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Tinitigan niya si Elimas.

PALIWANAG: Simula Gawa 12:9 hanggang sa mga sumunod na mga verses PABLO na ang ginamit na pangalan ni Saulo. Si Pablo ay tinawag na apostol matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit kung baga patay na Si Jesus at nasa langit na ng tawagin niya si Saulo/Pablo bilang alagad Niya. Sumulat si Pablo ng 15 aklat sa BAGONG TIPAN.

PAKASUMPAIN SIYA!

GALACIA 1:8-9 Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa Mabuting Balitang ipinangangaral namin, PAKASUMPAIN SIYA! 9 Sinabi na namin, at inuulit ko: kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa MABUTING BALITANG tinanggap ninyo, PAKASUMPAIN SIYA!.

SA IISANG DIYOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS, SA PAMAMAGITAN (magkaiba ang namamagitan sa pamamagitan) NI JESU-CRISTONG PANGINOON NATIN. SA KANYANG KAPURIHAN, KARANGALAN, KADAKILAAN AT KAPANGYARIHAN, MULA PA NOONG UNA, NGYON AT MAGPAKAILANMAN (JUDAS 1:25)

VOCABULARY: MAGKA-IBA ANG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN.

namamagitan = mediator

pamamagitan = “Through, with, by, using”. Ikaw na ito. Sa pamamagitan ng lapis makakasulat ka. Ang tinutukoy through pencil o lapis makakasulat ka.

SA USAPING MAKADIYOS:

GALACIA 3:20 Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa- at ang DIYOS AY IISA.

Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Amen

ANO ANG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/JESUS SA AKLAT NG REVELATION?

3 responses to this post.

  1. Posted by Teodorico Asuncion on May 17, 2011 at 11:08 am

    Ang katutuhanan ay malapit ng matupad at maganap na ang hula at Propesiya na maliligtas ang PILIPINAS dahil ang ating Minamahal nating INANG BAYAN ang siyang magiging BAGONG JERUSALEM sa hinaharap.Ang PILIPINAS ang napili ng ating Mahal na AMA sa kaitaasan na magiging luklukan ng ating Mahal na PANGINOON sa kanyang pangalawang muling PABABALIK dito sa lupa sa nalalapit ng hangganan ng ating mundong ginagalawan,para tuparin niya ang kanyang pangakong BUHAY NA WALANG HANGGAN sa ating lahat.

    Reply

  2. Posted by alfred on December 15, 2012 at 2:28 am

    Brad arman..meron bang nabanggit si Jesus na siya ang dios sa luma at bagong tipan?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: