Advertisements

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by jeff alcantara on December 10, 2010 at 3:22 pm

  e brad sino ang tinutukoy sa talata :

  Pro 8:27 When he prepared the heavens, I was there: ….

  Pro 8:30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;

  kung ang Diyos lang mismo ang nagsalita sa Genesis kanino kung gayon pinatutungkol ang mga talatang nabanggit? “Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako:” sino yung nanduon brad sa panahon ng creation?

  Pro 8:28 Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
  Pro 8:29 Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
  Pro 8:30 Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;
  Pro 8:31 Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao.
  sino brad ang nasa siping ng manlilikha na naging ligaya nya at nagagalak na lagi sa harap nya?

  parang ang hirap naman isipin na halimbawa kung ako ang manlalalang ay sasabihin ko kalaunan na noong panahon na pagtibayin ko ang langit ay kasama ko ang sarili ko… na ako ay nasa siping ko. parang malabo naman yata yan brader.

  Reply

  • Sino ba ang NASISIYAHAN AT NAGDIWANG ng Daigdig ay matapos sa Genesis Chapter 1?

   Kawikaan 8:31 Ako ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos,
   dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos.

   Sino nagsasalita ngayon diyan?

   GENESIS 1:12 Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. NASIYAHAN siya nang ito’y mamasdan.

   GENESIS 1:18 tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. NASIYAHAN ang Diyos nang ito’y kanyang mamasdan.

   GENESIS 1:25 Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at NASIYAHAN siya nang ito’y kanyang mamasdan.

   GENESIS 1:31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang NASIYAHAN. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw.

   Reply

 2. Posted by jeff alcantara on December 10, 2010 at 3:35 pm

  Joh 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
  Joh 1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.
  Joh 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

  sa john 1;1 brader ilan ang tinutukoy dito na entity? ang verbo ay sumasadiyos, meaning, ang verbo ay kasama ng dios…at alin man sa ginawa ay hindi ginawa kung wla siya.

  di ba malinaw ddin naman dito na isinasaad na kung ayon sa iyo, na ang diyos lamang at mga anghel ang naroroon att kausap ng diyos, panu mo ngayon ipaliliwanag ang talata kung imoddify natin ng ganito: ako ang verbo, at ako ay sumasaakin, at ako ay diyos. at alin man sa ginawa ko ay hindi ko ginawa kung wala ako.

  brader parang walng sense no?

  Reply

 3. Kung ang Verbo ay JESUS yan ang paniwala mo diba? Palitan mo ng Jesus ang Verbo sa John 1:1

  JOHN 1:1 Nang pasimula SIYA ANG JESUS, AT ANG JESUS AY SAMASA DIYOS, AT ANG JESUS AY DIYOS.

  ang JESUS ay DIYOS.

  JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA

  Reply

 4. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:50 pm

  Makisagot po ano? ang liwanag naman sa John 1:1 eh, kahit palitan mo pa ng pangalang Hesus, ulitin natin:

  JOHN 1:1 Nang pasimula SIYA ANG JESUS, AT ANG JESUS AY SAMASA DIYOS, AT ANG JESUS AY DIYOS.

  sinasabi na si Jesus AY Diyos at hindi si Jesus “ANG” Diyos! ano sa palagay mo ang kaibahan ng Conjunction na AY sa Pantukoy na ANG?

  Kapag nasagot mo yan at naintindihan ay makikita mo na ang Iisang Diyos ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo!

  uulitin ko brad: Kaming mga Katoliko ay hindi naniniwalang Tatlo ang Diyos, kundi naniniwala kami na bagaman may Tatlong Persona ay Iisa lamang ang Diyos!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: