Advertisements

MGA ESPIRITU NOONG PANAHON NI “NOE/NOAH” INARALAN NI YESHUA/JESUS.

I PETER 3:18-20 Sapagkat si Cristo’y namatay para sa inyo (d=atin reference/footnote) Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat–ang walang kasalanan para sa mga kasalanan (Isaiah 53:4-5)–upang iharap kayo (e=tayo reference/footnote ) sa Diyos. Siya’y namatay at muling nabuhay ayon sa Espiritu. 19 Sa kalagayang ito, pinuntahan niya (ni Jesus) at inaralan ang mga espiritung NAKABILANGGO. 20 Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha.

Bakit napapangaralan ni Jesus ang napakadaming espiritu na yon WAWALO NAKALIGTAS NAPAKADAMI NOON HALOS LAHAT NA NG TAO SA BUONG MUNDO YON NOON? Dahil si JESUS at ang AMA (DIYOS) ay IISA (JOHN 10:30).

MGA NAKALIGTAS 8 LANG:

GENESIS 7:13 Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang tatlong anak na lalaki; sina Sem, Cam at Jafet at ang kani-kainilang asawa.

I PETER 3:21 Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo (iniligtas ng tubig sila Noe nalunod naman ang ayaw makinig). Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako(g=kahilingan) sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni JESU-CRISTO( ang tubig ngayon kung baga). 22 na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari SIYA (TAKENOTE: “SIYA” lang hindi “SILA”) roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.

NAPANSIN BA NINYO ANG SA KANAN NG DIYOS NA BINANGGIT SA TALATA? WALANG KANANG UPUAN ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT SA APOCALYPSIS. ISANG TRONO (APOCALYPSIS 4:2 …Nakita ko sa langit ang ISANG TRONO AT ANG NAKALUKLOK DOON. APOCALYPSIS 7:17 Sapagkat ang Korderong nasa GITNA NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin NIYA (ANG KORDERO)sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay, at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: