Advertisements

HINDI MABUBULOK SI JESUS (ANG MULING PAGKABUHAY)

kaluluiwaMGA PROPHECY SI JESUS CHRIST HINDI MABUBULOK AT MABUBUHAY NA MULI.

PSALM 16:10 Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

PSALM 30:3 Mula sa libingang Daigdig ng patay,
hinango mo ako at muling binuhay;
Ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

ANG KATUPARAN:

ACTS 2:31 Kaya’t ang muling pagkabuhay ng Cristo ang nakita at ipinahayag ni David nang kanyang sabihin,

‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: