Advertisements

ANG TUPA NA PINATAY SARILI BA NIYA O IBA? (THE LAMB THAT HAS BEEN SLAUGHTERED, HIMSELF OR SOME OTHER MAN?)

Acts 8:32-34

32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? [[[[[[[[of himself, or of some other man?]]]]]]]]

THE PROPHECY THAT THEY ARE READING IN ACTS 8:32

Isaiah 53:7

King James Version (KJV)

He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.

ANG KATUPARAN SA HULA NI PROPETA ISAIAH:

GAWA 8:32-34 Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya:
“Kung paanong walang imik ang tupa na dinala sa patayan
O ang kordero sa harapan ng manggugupit
Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig.

GAWA 8:33 Siya’y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo
Sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay”

GAWA 8:34 “Sabihin mo nga sa akin,” wika ng eunuko kay Felipe, “sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? SARILI BA NIYA O IBA?.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 53:7 “Siya ay binugbog at pinahirapan, Ngunit di tumutol kahit kamunti man; Tulad ay korderong hatid sa patayan, Parang mga tupang Hindi tumututol kahit na gupitan, Ni hindi umimik kahit gaputok man.

ANTI CHRIST BA ANG KAUSAP MO O HINDI?

CRUCIFIXION AND THE RESSURECTION PROPHECIES

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: