Advertisements

BAKIT GALIT NA GALIT ANG MGA HENTIL(GENTILES) AT MGA HARI (KINGS)?

ANG KATUPARAN SA HULA NI PROPETA DAVID:

GAWA 4:24 Ng marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa ng dagat at ng lahat ng nsa mga ito!!!

GAWA 4:25 Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si DAVID na inyong lingkod ng sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo:

“Bakit galit na galit ang mga Hentil, At ang mga tao’y nagbabalak ng walang kabuluhan? 26 Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa,
At nagtitipon ang mga pinuno LABAN SA PANGINOON AT SA KANYANG HINIRANG.

Gawa 4:27 Nagkatipon sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na Lingkod na si Jesus, ang iyong Hinirang.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA SINABI NI PROPETA DAVID:


AWIT 2:1-2


AWIT 2:1
Bakit nagbabalak itong mga bansa sa sila’y mag-alsa?
Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila?

AWIT 2:2 Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa, Na itong si Yahweh at ang kanyang hirang ay bakahin nila.

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Psalm 2:2

  2 The kings of the earth rise up
  and the rulers band together
  against the Lord and against his anointed, saying,

  Reply

 2. UNTILL NOW HAPPENS SEE THE WORD “GENTILES”

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: