Advertisements

DI MABILANG NA DIYOS-DIYUSAN

ANG KATUPARAN NG HULA NI AMOS:

GAWA 7:42-43

GAWA 7:42 Dahil diyan, tinalikdan sila ng Diyos at pinabayaang sumamba sa di-mabilang na diyus-diyusan g=bituin sa langit ayon sa aklat ng mga propeta:

“Bayang Israel, hindi ako ang tunay na hinahandugan ninyo ng mga hain at mga hayop na pinatay sa ilang sa loob ng apatnapung taon.

GAWA 7:43 Ang dala-dala ninyo’y ang tolda ni Moloc At ang bituin ng diyus-diyusan ninyong si Renfan, Mga LARAWANG GINAWA NINYO ninyo upang sambahin. Kaya’t itatapon ko kayo sa kabila pa ng Babilonia.” (I KING 11:7-MOLOC)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NA SINABI NI PROPETA AMOS:

AMOS 5:25-27 “Sa loob ng apatnapung taong pamamalagi ninyo sa ilang, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na susunugin at mga handog ng pasasalamat? 26 Buhatin ninyo ang inyong mga ginawang rebulto nina Sakut(b=haring diyus-diyusan) at Kaiwan (k=diyus-diyusang bituin) 27 at itatapon ko kayo sa dako pa roon ng DAMASCO, sabi ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: