Advertisements

ISANG BAGAY NA HINDI NINYO MAPAPANIWALAAN

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA HABACUC:

GAWA 13:40-41 Kaya’t mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta:

41 Tingnan ninyo, kayong mapangalipusta!
Manggigilalas kayo at mapapahamak!
Sapagkat isasagawa ko sa inyong
Kapanahunan,
ANG ISANG BAGAY NA HINDI NINYO PANINIWALAAN
KAHIT MAY MAGSALAYSAY NITO SA INYO!!!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA HABACUC:

HABACUC 1:5 “MASDAN MO ANG MGA BANSA,
AT MAGUGULAT KA SA IYONG
MAKIKITA
SAPAGKAT MAYROON AKONG
GINAGAWA SA IYONG KAPANAHUNAN
NA HINDI MO PANINIWALAAN
KUNG MABABALITAAN MO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: