Advertisements

MAUPO KA SA AKING KANAN

ANG HULA NI PROPETA DAVID:

GAWA 2:34 Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi,
‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
Maupo ka sa aking kanan,

GAWA 2:35 Hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.

GAWA 2:36 “Kaya’t dapat malaman ng BUONG ISRAEL na itong SI YESHUA/JESUS na ipinako ninyo sa krus-siya ang GINAWA ng DIYOS na PANGINOON AT CRISTO.

GAWA 2:37 Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid ano ang gagawin namin?

GAWA 2:38 Sumagot si PEDRO, “PAGSISIHAN NINYO’T TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT MAGPABAUTISMO KAYO SA PANGALAN NI JESU-CRISTO UPANG KAYO’Y PATAWARIN; AT IPINAGKALOOB SA INYO ANG ESPIRITU SANTO.

 

ANG MGA MAMATAY SA PANAHON NA ITO AY MATUTULAD SA MGA ANGHEL!!

LUKE 20:34-36

34 Sumagot si Jesus, “Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. 35Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. 36 Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel.

HEBREO 1:13 Kailanma’y hindi sinabi ng DIYOS sa kaninuman sa mga anghel, “Maupo ka sa aking kanan, Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo”

(Sa langit Diyos at anghel lang Sino yuong naging tao kung hindi niya sinabi sa anghel di ba?)

 

ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA SINABI NI PROPETA DAVID:

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan kko,
Hanggang ang kaaway mo ay lubos
na mapasuko, pagkat iyong matatalo

 

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN IPINAKITA DITO ANG PAGTAWAG NI DAVID NG PANGINOON KAY YEHUSHUA.

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

PALIWANAG:Sa bibig ni Jesus sa talatang 45 sinabi niya “45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?”

 

SINO ANG NAKAUPO SA KANAN?
AWIT 110:5 Si Yahweh ay naroroong NAKAUPO SA KANAN [[[MO]]], at pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig.

SI PROPETA NATAN ANG TAWAG KAY DAVID AY PANGINOON…PROPETA ANG NAGSULAT SA AWIT 110:1.

Hindi anak ni David si Jesus..
HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS SA BIBIG NI JESUS ITO NAGMULA

DIYOS NA MISMO TINAWAG NIYANG DIYOS NIYA SI YEHUSHUA NA LUMALANG NG LANGIT AT LUPA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: