Advertisements

NATUPAD ANG HULA / PROPHECY NI PROPETA JOEL (PENTECOSTES)

IKUMPARA ANG MGA NAKA-KULAY KANINONG ESPIRITU ANG NANGAKO AT NG MATUPAD KANINONG ESPIRITU ANG IBINAHAGI SA MGA ALAGAD PARA MAKAPAGSALITA NG IBA’T IBANG WIKA?

TAGALOG VERSION

ENGLISH VERSION

ANG KATUPARAN NG KAY PROPETA JOEL

GAWA 2:16-21 Manapa’y natupad ngayon ang sinabi ni propeta Joel:

17 “Ito ang gagawin ko sa mga huling
araw, sabi ng Diyos,
Pagkakalooban ko ng aking Espiritu
ang lahat ng tao,
At sa ngalan ko’y magpapahayag
ang inyong mga anak.
Ang inyong mga binata’y makakakita
ng mga pangitain,
At ang inyong matatandang lalaki’y
magkakaroon ng mga panaginip,
18 Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban
ko rin ng aking Espiritu
Ang aking mga alipin, maging lalaki
at babae,
At sa ngalan ko’y magpapahayag
sila.
19 Magpapakita ako ng mga himala sa langit
At mga kababalaghan sa lupa:
Dugo, apoy at makapal na usok.

20 Magdidilim ang araw
At pupulang animo’y dugo ang buwan
Bago sumapit ang Araw ng Panginoon,
Ang dakila at maningning na Araw.

21 AT SINUMANG TUMAWAG SA PANGALAN NG PANGINOON
AY MALILIGTAS.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA JOEL:

JOEL 2:28-29

28 “Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang
aking Espiritu sa lahat ng tao:
isasaysay ng inyong mga anak ang
aking mga salita;
sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki
at makakakita ng mga pangitain
ang inyong mga kabataang lalaki.

29 Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang
aking Espiritu
pati sa mga alipin, lalaki’t babae.

JOEL 2:30-32

30 Magbibigay ako ng mga babala sa araw na yaon
at ito’y makikita sa langit at sa lupa:
Dadanak ang dugo, magkakaroon ng apoy
at makapal na usok.

31 Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupulang animo’y dugo
bago dumating ang nakakatakot na Araw ni YAHWEH. (Malakias 4:5)

32 NGUNIT LAHAT NG HIHINGI NG TULONG KAY YAHWEH AY MALILIGTAS.
Gaya ng kanyang sinabi may mga
taong makapangungubli sa Bundok ng Sion
at sa Jerusalem.
Yaong mga pipiliin ni YAHWEH ay makaliligtas.

SI YESHUA/HESUS DIN ANG MAGSUSUGO NG ESPIRITU SANTO:

JUAN 16:7 Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo.

PAUNAWA: Mga minamahal ko sa Panginoong Yeshua/Jesus makikita po na natupad ang mga hula at katuparan A.D (Anno Domini=Year of the Lord) makikita po natin kung KANINONG ESPIRITU ANG IBINUHOS AT MALILIGTAS ANG MGA TUMATAWAG SA PANGALAN NG PANGINOON. Hindi po malayo sa inyo ang KATOTOHANAN nawa’y ito ay inyong ngang makita na si
YAHWEH = YESHUA/JESUS CHRIST ay iisa dahil ang Espiritu ni YAHWEH/YESHUA/JESUS ang ipinagkakaloob noong araw ng PENTOCOSTES ayon sa HULA NI PROPETA JOEL.

CLICK HERE: SI JESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO. HINDI DARATING ANG ESPIRITU SANTO KUNG HINDI SIYA AALIS AT SI JESUS DIN MISMO ANG MAGSUSUGO NITO

Amen!

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 21, 2011 at 3:35 am

  Wala pong mali sa hula ni Propeta Joel na ibubuhos ng Panginoong Diyos ang Kaniyang Espiritu. Pero hindi ito dapat ipakahulugan na ang Espritu ng Diyos ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil magkaiba ang Banal na Espiritu at ang Panginoong Jesus:

  “Nang mabawtismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kaniya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi: Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan.” (Mateo 3:16-17)

  “Nang magkagayon, pinatnubayan ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diyablo.” (Mateo 4:1)

  Ang Banal na Espiritu ay isang uri ng espiritu. Ang tao man ay may espiritu rin. Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihang mula sa Ama na isinusugo sa pamamagitang ng pangalan ng Panginoong Jesus. Ang Banal na Espiritu ay HINDI Diyos kundi isang uri ng espiritu na isinusugo ng Diyos at ng Panginoong Jesus.

  Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na: “…isusugo KO siya (ang Banal na Espiritu) sa inyo….”? at sinabi rin sa ibang talata na, “…Espiritu ni Jesus…”

  Ito ba ay nangangahulugan na si Jesus at ang Banal na Espiritu ay iisa sa bilang? Ang sagot ay HINDI! Dahil nga dahil iba ang Panginoong Jesus sa Banal na Espiritu (Mateo 3:16-17; 4:1)

  Ang paliwanag dito ay may kapamahalaan o authority ang Panginoong Jesus sa pagsusugo ng Banal na Espiritu kaya sinabi Niyang “isusugo KO siya…”

  Sinabi ng Panginoong Jesus na:

  “All authority in heaven and on earth has been given to me.” (Mat. 28:18)
  “”All things have been handed over to Me by My Father” (Mat. 11:27)

  Reply

  • Mga minamahal sa Panginoong Jesu-Cristo..paki-basa ninyo ACTS 9 ang pagkatawag kay SAULO/PABLO nasa langit na si Jesus bilang DIYOS ng tawagin yan. Para saan ang mga isinulat ni Pablo para sa TAO BA?

   GALACIA 1:11-12

   11 Mga kapatid, nais kong
   malaman ninyo na ang Magandang
   Balitang ipinangaral ko’y hindi katha
   ng TAO. [HINDI DAW KATHA NG TAO]

   12 Hindi ko ito tinanggap [HINDI TINANGGAP SA TAO]
   mula sa TAO, at hindi rin itinuro sa [HINDI ITINURO NG TAO]
   akin ng sinumang TAO.
   Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin. [GALING LAHAT KAY JESUS]

   MALIWANAG DIYOS ANG MGA IBINABALITA NI PABLO ANG “MABUTING BALITA”.

   https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/29/hindi-galing-sa-tao-ang-ipinangangaral-ni-pablo/

   TUMABI SI JESUS KAY PABLO.

   ACTS 9 SIYA TINAWAG…ACTS 23 NA ITO..
   GAWA 23:11 “Kinagabihan, (((tumayo ang PANGINOON SA TABI NI PABLO)) at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

   ANG PATOTOO NA GINAGABAYAN SI SAULO/PABLO NG ESPIRITU SANTO NI JESUS.

   ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus))))).

   Reply

 2. […] PROPHECY OF JOEL FULFILLED (PENTECOST) […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: