DATING HINDI KO BAYAN AY TATAWAGING BAYAN KO

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA OSEAS:

ROMA 9:25 Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas,
“Yaon dating hindi ko bayan ay
tatawagin kong ‘Bayan ko,
At ang dating hindi ko mahal ay
tatawagin kong ‘Mahal ko.'”

ROMA 9:26 “At ang pinagsabihang ‘Kayo’y hindi ko bayan,’
Ay tatawaging mga anak ng diyos na buhay.'”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA OSEAS:

Oseas 2:23 Sa panahon ding iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. At kahahabagan ko si Di Kinahabagan, sasabihin ko kay Di-Ko-Bayan, Ikaw ang Bayan ko, at tutugon naman siya,
Ikaw ang aking Diyos.”

Basahin: Oseas 1:6-8 and Oseas 2:1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: