SINUGO KA BA PARA SA MABUTING BALITA?

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 10:15 At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, “O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng MABUTING BALITA!. (ISAIAH 52:7)

ROMA 10:16 Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa MABUTING BALITA. Ganito ang sabi ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin?”
(Isaiah 53:1)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 52:7 “Magmula sa bundok, O kay gandang masdan
Ng sugong dumarating upang ipahayag
ang MAGANDANG BALITA ng KAPAYAPAAN.
Ipapahayag niy ang tagumpay at sasabihin:
“Sion, ang Diyos mo ay hari.”

ISAIAH 53:1
Sagot ng mga tao –> (alam na sasabihin natin)
“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh?

PAUNAWA: Isaiah 53:12 mga magaganap kay Jesus at Isaiah 52:13-15

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: