Advertisements

ANG MGA HAIN AT HANDOG NA MGA HAYOP NA HINDI MO IBIG (PROPHECY FULFILLED)

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

HEBREO 10:5-7 “Dahil diyan, nang si Cristo’y MANAOG sa sanlibutan,
sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
Kaya’t ihihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
6 Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang
mga handog dahil sa kasalanan.
7 Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako, O Diyos, upang tupdin
ang iyong kalooban’
Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 40:6-8 Ang mga paghahandog pati mga hain,
At mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
Upang yaong sala’y iyong patawarin;
Sa halip, ang iyong kaloob sa akin
Ay ang pandinig ko upang ikaw’y dinggin.
7 Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
NASA KAUTUSAN ANG MGA TURO MO.
8 Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
Aking itatago sa puso ang aral.”

PAUNAWA: BASAHIN ANG HEBREO 9:1-28 AT HEBREO 10:1-39

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: