Advertisements

ANG PAGSASALITA NG IBAT-IBANG WIKA (SPEAKING IN TOUNGES)

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

I CORINTO 14:21 Ganito ang nasasaad sa KASULATAN:
“Magsasalita ako sa bayang ito sabi ng Panginoon,
Sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika,
Sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga,
Gayunma’y hindi nila ako pakikinggan”

Basahin din: GAWA 2:1-13 KUNG ANONG MGA WIKA YAN.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 28:11-12 Kaya naman magsasalita si Yahweh
sa bayang ito sa PAMAMAGITAN NG MGA BANYAGANG
IBA ANG WIKA.

PAUNAWA: nasusulat sa PAMAMAGITAN NG MGA BANYAGANG IBA ANG WIKA YON ANG NASUSULAT SA PROPHCEY NA NAGANAP NG ARAW NG PENTECOSTES AT MATATAGPUAN ANG KATUPARAN NG HULA SA
I CORINTO 14:21. (tingnan sa itaas ang talata)

NASUSULAT: Ang salita sa langit ay hindi dapat banggitin dito sa lupa.

2 CORINTO 12:4 Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at HINDI DAPAT BIGKASIN NINUMAN. (IKATLONG LANGIT O LANGIT)

Maaring ang (atmosphere ang 1st Heaven) ang (universe ang 2nd Heaven) sa labas ng universe baka doon ang 3rd heaven. (Ito po ay sa aking sariling pananaw lamang kayo po ano sa palagay ninyo ang 3rd heaven? Kung may alam po kayo paki comment na lang. Maraming salamat po.)

Ang speaking in tounges ay GAWA NG DEMONYO katulad shikaravarasikirihkirihkaravarahsikah. Na ginagawa ng maraming mga TRINITARIANS…AT MGA IBA PANG RELIGION. SUBALIT KUNG ANG KANILANG WIKANG SINALITA AY TUMAMA SA WIKA NG MGA TAGA-IBANG BANSA YON ANG SA DIYOS AT MAYROONG MAKAPAG-PAPALIWANAG. AMEN!

PAGTUUNAN NINYO NG PANSIN ANG PROPHECY SA 2 CORINTO 12:4 NA MAGSASALITA ANG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MGA TAONG MAY IBANG WIKA.

ETO ANG NAGANAP SA PENTECOSTES.

GAWA 2:5-11 May mga debotong Judio noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. 6 Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. 7 Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba taga-Galilea silang lahat? 8 Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? 9 Tayo’y mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Capadocia, Ponto at Asia. 10 Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamfilia, Egipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene, at mga nagmula sa Roma, mga Judio at mga Hentil na naakit sa pananampalatayang Judio. 11 May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos?”

AYAN PO MGA KAPATID MGA WIKA PO NG IBA’T IBANG BANSA TAGA-PARTIA, MEDIA, ELAM, MESOPOTAMIA, JUDEA, CAPADOCIA, PONTO, ASIA, FRIGIA, PAMFILIA, EGIPTO, LIBYA/CIRENE, ROMA, JUDIO HENTIL, CRETA, ARABIA.

SUNDAN PO NINYO ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN AT ANG MGA KATUPARAN SA BAGONG TIPAN PARA MAS LALO NATIN ITONG MAUNAWAAN.

NATUPAD ANG HULA NI PROPETA JOEL PATUNGKOL SA PENTECOSTES


ANO MAGANDA BA ANG BUNGA NG MAY SPEAKING IN TOUNGE O HINDI?

ETO DINIDISCOURAGE YAN BASAHIN NINYO…

I COR 14:7-9

7 Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? 8 At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? 9 Gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin.

1 COR. 14:23-25

23 Kaya’t kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba’t ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo?

SIRA DAW ULO NINYO SASABIHIN NOONG BAGO PA LANG KIKILALA DAPAT…PAANO KIKILALA YAN AT MAUUNAWAAN ANG KASALANAN NIYA KUNG SHIKARAVARASHIKIRIKIRI KAYO?

GANITO DAPAT…

24 Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya’y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan,

25 at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya’t luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”

AYON NAPATANGGAP YUONG TAO KASI HINDI KAYO PARANG INSTRUMENTONG TUMUTOGTOG NA MAGULO NOTA…TANDAAN NINYO NAPARITO SI YESHUA/HESUS PARA SA MGA MAKASALANAN AT SA MGA HINDI SUMASAMPALATAYA..NASUSULAT: KAILANGAN BA NG WALANG SAKIT ANG DOKTOR?

Amen!

Advertisements

11 responses to this post.

 1. Posted by mariel on March 4, 2011 at 8:49 am

  cnav din sa bible na ang pagsasalita sa ibang wika ay nakikipag usap sa Diyos at ndi sa tao.sinabi din na hindi ipinagbabawal ang pagsasalita sa ibang wika.

  Reply

 2. Posted by mariel on March 9, 2011 at 3:33 am

  kung gawa ng demonyo ang speaking in tounges bakit pa nya hahangarin na makapagsalita sa ibang wika ang mga anak ng Diyos?

  5 Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba’t ibang wika,

  Reply

 3. Hi Mariel, ang Demonyo man ay sumasamba rin at nanginginig pa marami ang nag iispeaking in tounges ang gumagawa niyan na parang nababaliw, pag-aralan mo kung anong wika ang lumabas sa araw ng PENTECOSTES. Yuon ay mga wika ng iba’t ibang bansa, ngayon kung nag speaking in tounges ka na tumama sa wika ng ibang bansa nasa DIYOS ka pero kung mga inimbento lamang na mga shikaravarasikirikirikaravaraskiririsamanilazoo yan ay malaking paglapastangan sa Diyos na lokohin ang kapwa na sila ay may ESPIRITU SANTO. Pansinin mo nagsasalita sila pero kung saan saan tumitingin, at pagkatapos ng dasal tapos na rin sila meaning aware sila sa ginagawa nila. Ang Diyos sinabi pumasok ka sa iyong silid at manalangin sa Diyos at maririnig ka na niya, kailangan pa ba nating magsalita ng kung ano ano sa harapan ng Diyos? Gamitin mo na lang ang WIKA MO AT NG MAINTINIDIHAN MO DIN SARILI MO KUNG ANO GUSTO MONG SABIHIN DIBA?. Sana ay maunawaan natin ang mga bagay na ito maging aware tayo sa lahat ng bagay kung sa Diyos o sa Tao hilingin natin ang patnubay ng Espiritu Santo ng PANGINOONG JESUS AMEN!

  Reply

 4. Basahin mo ng buo ang 1 CORINTO CHAPTER 14 NANDOON ANG PROPHECY NA ITO. TAONG MAY IBANG WIKA ANG SINASABI DIYAN SA BIBIG NG MGA BANYAGA DIBA?

  ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

  I CORINTO 14:21 Ganito ang nasasaad sa KASULATAN:
  “Magsasalita ako sa bayang ito sabi ng Panginoon,
  Sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika,
  Sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga,
  Gayunma’y hindi nila ako pakikinggan”

  Basahin din: GAWA 2:1-13 KUNG ANONG MGA WIKA YAN.

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

  ISAIAH 28:11-12 Kaya naman magsasalita si Yahweh
  sa bayang ito sa PAMAMAGITAN NG MGA BANYAGANG
  IBA ANG WIKA.

  Reply

 5. Posted by mariel on April 7, 2011 at 10:45 am

  Kung ating babasahin ang Gawa 2:3 “At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng APOY, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa’t isa sa kanila..ang apoy na sinasabi dito ay mismo ang tinatawag na “TOUNGES LIKE AS OF FIRE” o Speaking in other Tounges..kaya sinabi “Babautismuhan kayo sa Espititu Santo at APOY.. ang mga kaloob ay nanggagaling sa Espiritu Santo Subalit iba ang APOY ito ay ang Speaking in other tounges o ebidensiya na ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo.

  ANG TONGUES BA AY KAY SATANAS?

  May mga paniniwalang ang pagsasalita ng WIKA o TONGUES ay kay satanas..ito ay isang PAMUMUSONG sa Espiritu Santo. Ano ang sinabi ng Biblia sa Lukas 11:11-13 “Hiulingin ninyo ang Espiritu Santo at ibibigay ko”..at mismong si Pablo ay kanyang sinabi sa I Cor 14:39-40 “ Huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga WIKA”

  ..kaya minsan ako’y nagtataka kung bakit ipinagbabawal ang pagsasalita ng mga WIKA..

  MAG-INGAT ANG MGA NAGSASABING ANG SPEAKING IN TONGUES AY SA DEMONYO.

  Basahin: Mateo 12:24, 12:31 “ Pamumusong sa Espititu Santo walang kapatawaran”

  Reply

 6. HINDI MO NABASA ANG SUBALIT…….

  Ang speaking in tounges ay GAWA NG DEMONYO katulad shikaravarasikirihkirihkaravarahsikah. Na ginagawa ng maraming mga TRINITARIANS…AT MGA IBA PANG RELIGION.

  SUBALIT KUNG ANG KANILANG WIKANG SINALITA AY TUMAMA SA WIKA NG MGA TAGA-IBANG BANSA YON ANG SA DIYOS AT MAYROONG MAKAPAG-PAPALIWANAG. AMEN!

  Reply

 7. […] ANO BA ANG NAKA-PROPHECY SA PAGSASALITA NG IBA’T IBANG WIKA? […]

  Reply

 8. Posted by robert caranto on July 27, 2013 at 11:44 am

  ROMANS 8:26,SAN NIYO MAKIKITA NA ANG PAGSASALITA NG IBANG WIKA AY PARA SA DIMONYO SA BIBLIA?WALA KAYO MAKIKITA,USEFUL ANG PAGSASALITA NG IBANG WIKA!!!!

  Reply

 9. Posted by robert caranto on July 27, 2013 at 11:47 am

  c Hesus din ang nagsabi sa sa book of mark 16:16
  ang sumampalataya at mabautismohan ay magkakaroon ng tanda,sila ay magsasalita ng ibang wika,!!! ngayon huwag ninyo sabihin na para sa devil ito,..ang Diyos ang nagbigay nito!!!

  Reply

 10. mga kapatid sa panginoon ang ibig sabihin ng ating kapatid ay makapagsalita tayo sa ibang wika na mahihintindihan ng tagapakinig…anupat sasabihin nilang amen kung di nila nauunawaan ang iyong sinasabi

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: