Advertisements

ANG SUMPA NG KAUTUSANG TINUBOS SA PAGBITIN SA PUNONGKAHOY

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

GALACIA 3:13 “Tinubos tayo ni Cristo sa sumpa ng Kautusan nang siya’y
magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat NASASAAD SA KASULATAN,
“SINUMPA ANG BAWAT IBINITIN SA PUNONGKAHOY”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

DEUTORONOMY 21:22-23 “Kapag ibinitin ninyo ang bangkay
ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan.
23 kailangan siyang ilibing sa araw ring yaon. Huwag ninyong
hahayaang magdamag na nakabitin ang bangkay,
pagkat ang binitay ay KASUKLAM-SUKLAM kay YAHWEH.
Pag hindi ninyo inilibing agad, madudungisan ang
lupaing ibinigay niya sa inyo.


Saka sa AWIT 22:1:18 (ANG PAGKAMATAY NI YESHUA/JESUS)
Marami namang nakasulat sa BAGONG TIPAN na saling KRUS.


Sa ACTS 5:30, 10:39, 13:29 (PUNO) ang nakasulat.
Kung nasabi sa Acts na Puno namatay si Yeshua/Jesus
napakadami ding nakasulat kay Pablo na ipinaglalaban niya
ang KRUS NI KRISTO.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: