AYON SA PAGKASASERDOTE NI MELQUISEDEC AT PANGALAN NG DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA PANAHON NI PROPETA ABRAHAM

HEBREO 5:5 Gayon din naman, hindi si Cristo ang nagtaas ng kanyang sarili

sa pagiging dakilang saserdote. Siya’y hinirang ng

Diyos na nagsabi sa kanya,

“Ikaw ang aking anak

Ako ang iyong Ama.”

HEBREO 5:6 Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng KASULATAN,

“Ikaw ay saserdote magpakailanman

Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”

HEBREO 7:21 Ngunit sumumpa siya nang gawin niyang saserdote

si Jesus, ayon sa sinasabi ng Kasulatan,

“Ang Panginoon ay sumumpa,

At hindi siya magbabago ng isip:

‘Ikaw ay saserdote magpakailanman!'”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 110:4 Si YAHWEH ay may pangako

Na tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay:

“Katulad ni Melquisedec,

Gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

PATUNGKOL KAY MELQUISEDEC (GENESIS 14:17-20)

Bigla na lang sumulpot yan na hinandugan

ni Abraham ng kanyang Ikapu.

EXODUS 6:2-3 Sinabi ng Diyos kay Moises, “AKO SI YAHWEH.

3 Napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos

na Makapangyarihan sa lahat, ngunit

HINDI!!!! ako nagpakilala

sa kanila sa PANGALANG YAHWEH.

(Pinanghahawakan ng Saksi ni JEHOVAH bakit LETTER J? at ito pa basa… TOTOO BANG SI ARKANGHEL MIGUEL AY SI JESUS?)

JHVH = Hindi dapat lagyan ng mga a,e,i,o,u ang TETRAGRAMATON

PAUNAWA: Kung ganoon na hindi siya nagpakilala maaring ang PANGALAN

NG DIYOS NILA ABRAHAM, ISAAC, AT JACOB AY MELQUISEDEC. diba?

yan naman po ay sarili ko lamang na kuro-kuro baka lang..pag-aralan po natin.

WHERE IS SALEM (TABERNACLE)?

Psalm 76:2
In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.

Hebrews 7:1

For this Melchisedec, king of Salem, [[[[[[[priest]]]]] of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

Hebrews 7:2
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: