Advertisements

KUNG SINO ANG UMAKYAT SIYA RING BUMABA NA NAGDALA NG BIHAG

ANG KATUPARAN SA HULA SA AKLAT NG AWIT:

EFESO 4:8 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
“Nang umakyat siya sa kalangitan,
Nagdala siya ng maraming bihag,
At nagbigay ng mga kaloob sa tao.”

EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.
EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
ANG KALAHAT-LAHATAN)

JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN...ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 68:17-18 Ang kasama’y libu-libong matitibay
na sasakyan, Galing Sinai, si YAHWEH ay darating
sa dakong banal. 18 At sa dakong matataas doon siya nagpupunta,
Umaahon siya roon, mga bihag ang kasama;
Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa,
Tinatanggap nitong Diyos na doon na tumira.

Amen!

Advertisements

2 responses to this post.

  1. If the Bible shall be the basis of your argument nothing nearer to the TRUTH that one may achieve. Why? It is because the scriptures upon which you base your arguments have been subjected to “Dagdag Bawas” ever since. Even the words of Christ Jesus [Pbuh], according to the Christian scholars of the New Testament is only about 20% authentic. Where is this leading you? Why don’t you listen to Jesus Christ [Pbuh]when he said in John 8:31:”If you continue in my word,…..” So take heed in his word and do not listen to Paul, the killer of the followers of Christ [Pbuh].

    Reply

  2. MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

    This verse is not written by Paul.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: