MGA HENTIL DIN NAMA’Y MAGPUPURI SA DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA DAVID, MOISES AT ISAIAH:

ROMA 15:9-12 At ang mga Hentil nama’y
magpuri sa Diyos dahil sa kanyang
habag. Ayon sa sinasabi ng Kasulatan,
“Kaya’t pupurihan kita sa
harapan ng mga Hentil,
At aawitan ko ang iyong pangalan.” (Awit 18:49)

10 Sinabi Pa,
“Magalak kayo, mga Hentil, kasama ng
kanyang bayan!” (Deut. 32:43)

11 At sinabi pa rin,
“Kayong mga Hentil, purihin ninyo
ang Panginoon,
Ang lahat ng bansa ay magpuri sa
kanya!” (Awit 117:1)

12 Idinagdag pa ni Isaias,
“Darating ang supling ni Jesse (Tatay ni David),
Ang titindig upang mamahala sa
mga Hentil.
Siya ang kanilang inaasahan. (Isaiah 11:10)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA DAVID, MOISES AT ISAIAH:

PROPETA DAVID:

AWIT 18:49 “Kaya, pupurihin kita’t aawitan
sa LAHAT NG BANSA nitong daigdigan,
Ako ay aawit sa iyong harapan”

AWIT 117:1 Purihin si Yahweh!
Dapat na purihin ng LAHAT NG BANSA,
Siya ay purihin,
Ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

PROPETA MOISES:

DEUT. 32:43 “MGA BANSA, Makipagdiwang kayo
sa kanyang bayan —
Ang pumatay sa kanila ay parurusahan;
Siya ay gaganti sa kanilang mga kaaway,
At magpatawad sa kanyang bayan”

PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 11:10 Sa araw na iyon, isisilang ang hari
mula sa lahi ni David,
Ang magiging palatandaan para sa mga BANSA.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lunsod upang
parangalan SIYA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: