Advertisements

PINATAWAD NA ANG TAONG NAKI-PAG-ISA KAY KRISTO SA KANYANG KASALANAN (HULA AT KATUPARAN)

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA JEREMIAH AT ISAIAH AT AWIT:

HEBREO 10:16-18 “Ito ang aking magiging tipan sa kanila
Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon:
Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos,
At itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip.” (JEREMIAH 31:33)

17 At kanya ring sinabi pagkatapos,
“Hindi ko na aalalahanin pa ang
kanilang mga kasalanan at mga kasamaan.” (JEREMIAH 31:34)


ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA JEREMIAH AT ISAIAH AT AWIT:

JEREMIAH 31:33-34 Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel:
Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan;
isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang
Diyos at sila ang magiging bayan ko.
34 Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa at sabihing,
‘Kilalanin mo si Yahweh’; sapagkat ako’y makikilala nilang lahat,
mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila,
sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan
at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan.”

ISAIAH 8:16
Itanim mo sa isip ang patotoong ito.
Iukit mo ang mga aral na ito
Sa puso ng aking mga alagad.

AWIT 40:6
Ang mga paghahandog pati mga hain,
At mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
Upang yaong sala’y iyong patawarin;

HANAPIN SA AKING SITE: ANG TUNAY NA BATO, AT BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN.
HINDI NA KAILANGAN ANG TAONG TAONG PAG-AALAY
NG DUGO NG HAYOP SA IKAPAGPAPATAWAD
NG ATING MGA KASALANAN ANG BUHAY NA IBINIGAY NG DIYOS
NA SI YESHUA/JESUS AY SAPAT NA. TANDAAN: WALANG BANAL
NA NILALANG ANG MAKAPAG-AALAY NG KANYANG DUGONG
MALINIS SA IKAPAGPAPATAWAD NG ATING MGA KASALANAN
KUNDI ANG DIYOS DAHIL SIYA LANG ANG BANAL.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: