Advertisements

TAYO ANG TEMPLO NG DIYOS AT BAYAN NG DIYOS LISANIN NINYO ANG BABILONIA

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA MOISES, ISAIAH:

2 CORINTO 6:15 MAARI BANG MAGKASUNDO SI CRISTO AT SI BELIAL?
Ano ang kaugnayan ng mga nanampalataya sananampalataya?

2 CORINTO 5:16-18 O ng templo ng Diyos sa diyus-diyusan
ng mga pagano, TAYO ANG TEMPLO NG DIYOS NA BUHAY!
Siya na rin ang may sabi:
“Mananahan ako at mamumuhay
sa piling nila,
Ako ang magiging Diyos nila,
At sila’y magiging bayan ko. (Leviticus 26:12)

2 CORINTO 5:17
Kaya’t lumayo kayo sa kanila”
sabi ng Panginoon,
“Huwag kayong humipo ng
anumang marumi,
At tatanggapin ko kayo. (Isaiah 52:11)

2 CORINTO 5:18
Ako ang magiging ama ninyo,
At kayo’y magiging anak ko,
Sabi ng Panginoong Makapangyarihan.” (Exo. 4:22)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA MOISES, ISAIAH:

PROPETA MOISES:

EXODUS 4:22 Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya:
“Ipinasasabi ni Yahweh, Ang Israel ay aking anak na panganay.”

LEVITICUS 26:12 “Ako’y inyong kasama saanman kayo magpunta;
ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko.”

PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 52:11 Lisanin ninyo ang BABILONIA,
Mga tagapagdala ng kasangkapan ng Templo.
Huwag kayong hihipo ng anumang bawal;


Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: