Advertisements

ANG HULA KAY ISAAC – THE PROPHECY TO ISAAC!

ANG HULA:

GENESIS 17:19-23 “Nagkakamali ka Abraham; si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac,” wika ng Diyos. “MAKIKIPAGTIPAN AKO SA KANYA at sa KANYANG LAHI MAGPAKAILANMAN.

20 Tungkol naman kay ISMAEL, IPAGKAKALOOB KO ANG KAHILINGAN MO: PAGPAPALAIN KO SIYA AT PARARAMIHIN ANG KANYANG LIPI. MAGKAKAANAK SIYA NG LABINDALAWANG (12) PRINSIPE, AT MAGIGING BANSANG MAKAPANGYARIHAN ANG KANYANG ANGKAN.

21 NGUNIT HINDI!!!! SA KANYA (hindi daw kay Ismael!!) MATUTUPAD ANG ATING TIPAN . MATUTUPAD IYON KAY ISAAC, ANG MAGIGING ANAK NI SARA NA ISISILANG SA DARATING NA TAON, SA GANITO RING PANAHON.”

22 PAGKASABI NITO NILISAN NG DIYOS SI ABRAHAM.

23 NANG ARAW RING IYON, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinanganak doon o binili man.

GENESIS 18:10 Sinabi ng panauhin, “babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko’y may anak na siya.” Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran.

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkakaroon ng anak? TANONG NI YAHWEH.

ANG KATUPARAN NG PAGSILANG:

BASAHIN: GENESIS 21:1-8

Amen!

Advertisements

5 responses to this post.

 1. SI YAHWEH NA ANG NAGSALITA DITO

  GENESIS 15:4 Subalit sinabi ni Yahweh,[[[[[[[[[[[[[[ “Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana ; ang sarili mong anak.

  Reply

 2. […] ANG HULA/PROPHECY KAY ISAAC MATUTUPAD HINDI KAY ISHMAEL ANG PANGAKO NG DIYOS!! […]

  Reply

 3. NASUSULAT YAN SA GENESIS!! ETO REFERENCE…

  GENESIS 21:10-11 Nang makita ito ni Sara, sinabi niya kay Abraham, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Palayasin mo ]]]]]]]]]]]]]]]]]ang aliping iyan at ang kanyang anak,[[[[[[[[[[[[[[[[[[ sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac!”]]]]]]]]]] 11 Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael.

  PINALAYAS!!!!!!

  GALACIA 4:27-31

  27 Ayon sa nasusulat,

  “Magsaya ka, O babaing hindi magkaanak!
  Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak!
  Sapagkat higit na marami ang anak ng babaing nangungulila
  kaysa babaing may asawa.”

  28 Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo’y mga anak ayon sa pangako. 29 Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayundin naman ngayon. 30 Ngunit ganito ang sinasabi ng [[[[[[[[[[[[[[[kasulatan, “Palayasin mo ang babaing alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya.”]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya.]]]]]]]]]]]]]]]]]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s