Advertisements

ANG HULA KAY ISMAEL – PROPHECY TO ISHMAEL!

NG TUMAKAS SI AGAR KAY SARAI

GENESIS 16:1-12 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram

(GENESIS 17:5 ABRAM TO ABRAHAM). Kaya naalala niya si Agar, ang ALIPIN niyang babaeng taga EGIPTO.

2 Sinabi niya, “Abram, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang ALIPIN ko ang SIPINGAN MO. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!”

3 At ipinaubaya nga ni Sarai (GENESIS 17:15 SARAI TO SARAH) sa kanyang asawa si Agar. (Sampung taon na si Abram ng naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari.)

4 Matapos silang magsama bilang mag-asawa, NAGDALANTAO SI AGAR. Ito’y IPINAGMALAKI NIYA AT HINAMAK PA SI SARAI.

5 Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram “Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin! Alam mong AKO ANG NAGKALOOB SA IYO NG ALIPIN KUNG ITO; BAKIT NIYA AKO HINAHAMAK NGAYONG SIYA’Y NAGDADALANTAO? Si YAHWEH NA ANG HUMATOL KUNG SINO SA ATIN ANG MATUWID.”

6 Sumagot si Abram, “IBINABALIK KO SIYA SA IYO AT GAWIN MO SA KANYA ANG GUSTO MO.” PINAGMALUPITAN NI SARAI SI AGAR, KAYA ITO’Y TUMAKAS.

7 Sinalubong SIYA(AGAR) NG ANGHEL ni Yahweh sa TABI NG ISANG BUKAL NA NASA ILANG. Ang bukal na ito ay malapit sa LANSANGANG PATUNGO SA SHUR.

8 Tinanong siya, “Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?

“Tumakas po ako sa aking panginoon,” ang sagot niya.

ANG HULA NG ANGHEL NI YAHWEH…

9 “Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan,” wika ng Anghel.
10 At idinugtong pa:
“Ang mga anak mo ay pararamihin, At sa karamiha’y di kayang bilangin;
11 Di na magluluwat, ikaw’y magsusupling, ngalang itatawag sa kanya’y ISMAEL;
Dininig ni Yahweh, iyong mga daing,
12 Ngunit ang anak mo’y magiging mailap, Hayop na asno ang makakatulad; Maraming kalaban, KAAWAY NG LAHAT, DI MAKIKISAMA SA MGA KAANAK.”

13 Nasabi ni Agar sa sarili, “Nakita ko rito ang nakakakita sa akin.” Kaya’t tinawag niya si Yahweh ng ganito: “IKAW ANG DIYOS NA NAKAKIKITA.”

14 Kaya’t ang balon sa pagitan ng CADES AT BERED ay tinatawag ng mga tao na, “BALON NG BUHAY NA NAKAKIKITA“.

15 Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki at ito’y pinangalanang ISMAEL.
16 Noo’y Walumpu’t Anim (86) na taon na si Abram.

KARAGDAGANG HULA KAY ISMAEL:

GENESIS 21:14-21 (NG PAALISIN NI ABRAHAM ANG MAG-INANG AGAR AT ISMAEL)

14 Kinaumagahan, ang mag-ina’y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis, Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala sa ilang ng BEER-SEBA.

15 Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punongkahoy, 16 at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili: “Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak.” Samantalang nakaupo siyang nag-iisip umiiyak naman si Ismael.

17 Ito’y narinig ng Diyos, at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos: “Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak.

18 Lapitan mo siya at patahanin. GAGAWIN KONG ISANG DAKILANG BANSA ANG KANYANG LIPI.”

19 PINAGLIWANAG ng Diyos ang kanyang PANINGIN at nakita niya ang ISANG BALON, Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. 20 Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael; siya’y lumaki sa ilang ng PARAN at naging mahusay na mangangaso. 21 Ikinuha siya ng kanyang ina ng MAPAPANGASAWA SA LUPAIN NG EGIPTO.

GENESIS 17:20-22 TUNGKOL NAMAN KAY ISMAEL, IPAGKAKALOOB KO ANG KAHILINGAN MO: PAGPAPALAIN KO SIYA AT PARARAMIHIN ANG KANYANG LIPI. MAGKAKAANAK SIYA NG LABINDALAWANG (12) PRINSIPE, AT MAGIGING BANSANG MAKAPANGYARIHAN ANG KANYANG ANGKAN.
ETO ANG KATULOY NA VERSE:

21 NGUNIT HINDI SA KANYA MATUTUPAD ANG ATING TIPAN. MATUTUPAD IYON KAY ISAAC, ANG MAGIGING ANAK NI SARA NA ISISILANG SA DARATING NA TAON, SA GANITO RING PANAHON.”

22 PAGKASABI NITO, NILISAN NG DIYOS SI ABRAHAM.

ANG BALON (KASUNDUAN NI ABRAHAM AT ABIMELEC) NOONG PANAHON NI ISMAEL.

GENESIS 21:30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang BATONG ITO.” 31 ANG LUGAR NA IYON AY TINAWAG na BEER-SEBA,Sapagkat doon nagsumpaan ang dalawa.

PATUNGKOL NAMAN SA BALON SA BEER-SEBA NARITO MGA KAPATID ANG MAPA NASA ILALIM NG JERUSALEM AT GAZA

Advertisements

5 responses to this post.

 1. SI YAHWEH NA ANG NAGSALITA DITO

  GENESIS 15:4 Subalit sinabi ni Yahweh,[[[[[[[[[[[[[[ “Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana ; ang sarili mong anak.

  Reply

 2. […] ANG PROPHECY/HULA KAY ISHMAEL Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  Reply

 3. PINALAYAS!!!!!!

  GALACIA 4:27-31

  27 Ayon sa nasusulat,

  “Magsaya ka, O babaing hindi magkaanak!
  Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak!
  Sapagkat higit na marami ang anak ng babaing nangungulila
  kaysa babaing may asawa.”

  28 Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo’y mga anak ayon sa pangako. 29 Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayundin naman ngayon. 30 Ngunit ganito ang sinasabi ng [[[[[[[[[[[[[[[kasulatan, “Palayasin mo ang babaing alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya.”]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya.]]]]]]]]]]]]]]]]]

  NASUSULAT YAN SA GENESIS!! ETO REFERENCE…

  GENESIS 21:10-11 Nang makita ito ni Sara, sinabi niya kay Abraham, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Palayasin mo ]]]]]]]]]]]]]]]]]ang aliping iyan at ang kanyang anak,[[[[[[[[[[[[[[[[[[ sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac!”]]]]]]]]]] 11 Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: