Advertisements

ANG ISINULAT NI MOISES PATUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS DEUTORONOMY 18:15-22?

Ang Pagkatawag kina Felipe at Nathanael

JOHN 1:43-51

43 Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. 44 Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro.

((((((((((((((( 45 Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, ((((((Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta)))))))). (((Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni
Jose.))))))))))))))))

46 May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? tanong ni Nathanael.

Sumagot si Felipe, Halika’t tingnan mo.

47 Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari.

48 Tinanong siya ni Nathanael, Paano ninyo ako nakilala?

Sumagot si Jesus, Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.

49 Sumagot si Nathanael, Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!

50 Sinabi ni Jesus, Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. 51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

Noong araw nagsalita ang DIYOS MISMO sa mga tao at sila ay NANGATAKOT EXODUS 20:1-26 ng IBIGAY ANG SAMPUNG UTOS!.

EXODUS 20:18-21
Nanginig sa takot ang mga Israelita, nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli at makita ang kidlat ang ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 nang LUMAPIT SA KANILA SI MOISES, SINABI NILA, “IKAW ANG MAGSALITA SA AMIN AT MAKIKINIG KAMI; HUWAG ANG DIYOS AT BAKA KAMI MAMATAY.” 20 Sinabi sa kanila ni Moises, “Huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang MAGKAROON KAYO NG TAKOT SA KANYA pagkat AYAW NIYA KAYONG MAGKASALA.” 21 Ngunit nanatili rin sa malayo ang mga tao; si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. (Exodus 19:21 Sinabi niya , “Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hanggahan sa kagustuhang makita ako sapagkat marami ang mamatay – Arman said: ito ang dahilan kung bakit nanatili sa malayo ang mga tao.)

NARITO NGAYON ANG PANGAKO NI YAHWEH NA MAGPAPADALA SIYA NG ISANG TAO.

DEUTORONOMY 18:15-22
“Mula sa inyo, pipili si Yahweh ng PROPETANG TULAD KO, SIYA ang inyong pakikinggan. 16 ITO’Y KATUGUNAN SA HILING NINYO KAY YAHWEH NANG KAYOY NAGKAKATIPON SA HOREB. Ang sabi ninyo “HUWAG MONG IPARINIG ULI SA AMIN ANG TINIG NI YAHWEH NI IPAKITA PA ANG KAKILA-KILABOT NA APOY NA ITO PAGKAT TIYAK NA MAMATAY KAMI. 17 Sinabi naman niya sa akin, “Tama ang sabi nila, 18 Kaya PIPILI AKO NG PROPETANG TULAD MO. SA KANYA KO IPASASABI ANG IBIG KONG SABIHIN SA KANILA. 19 Sinumang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. 20 NGUNIT TIYAK NA MAMATAY ANG PROPETANG MANGANGAHAS MAGSALITA SA PANGALAN KO NANG HINDI KO PINAHIHINTULUTAN O MAGSALITA SA PANGALAN NG ALINMANG DIYOS-DIYOSAN.’ 21 Upang matiyak ninyo kung ang SINASABI NG PROPETA AY GALING KAY YAHWEH O HINDI, 22 Ito ang PALATANDAAN: KAPAG HINDI NANGYARI O NAGKATOTOO ANG SINABI NIYA, YAON AY HIDI MULA KAY YAHWEH, SARILI NIYANG KATHA IYON. HUWAG NINYO SIYANG PAPANSININ.

PAKIBASA ANG JOHN 4:1-41

NARITO ANG BUOD:

JOHN 4:6 DITO MATATAGPUAN ANG BALON NI JACOB (SAMARIA, SICAR). Umupo si Yeshua/Hesus sa tabi nito, sapagkat siya’y napagod sa paglalakbay. Halos katanghalian-tapat na noon.

JOHN 4:10 Sumagot si HESUS, “Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, AT kung SINO itong HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN MARAHIL AY KAYO ANG HIHINGI SA KANYA, AT KAYO NAMA’Y BIBIGYAN NIYA NG TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY.

*Sino nga ba Siya na hinihingan ng tubig?

JOHN 4:13-14 Sumagot si HESUS, “Ang umiinom ng tubig na ito’y muling mauuhaw. 14 Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito’y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng BUHAY NA WALANG HANGGAN.”

JOHN 4:20 Dito sa bundok na ito sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Judio, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.” 21 Tinugon siya ni Hesus, “Maniwala ka sa akin, Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, HINDI LAMANG SA BUNDOK NA ITO O SA JERUSALEM. 22 Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Judio. 23 Ngunit dumarating na ang panahon — ngyon na nga — na ang mga TUNAY NA SUMASAMBA SA AMA AY SASAMBA SA KANYA SA ESPIRITU AT SA KATOTOHANAN. SAPAGKAT ITO ANG HINAHANAP NG AMA SA MGA SUMASAMBA SA KANYA. 24 ANG DIYOS AY ESPIRITU KAYA DAPAT SIYANG SAMBAHIN SA ESPIRITU AT SA KATOTOHANAN.

ETO NA PO MGA KAPATID ANG KATOTOHANAN PATUNGKOL SA DEUTORONOMY 18:15-22


JOHN 4:25
Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong paririto Mesias, ang tinatawag na CRISTO. Pagparito niya SIYA ANG MAGPAPAHAYAG SA ATIN NG LAHAT NG BAGAY.”

INAMIN NI HESUS NA SIYA YON…

JOHN 4:26 “AKONG NAGSASALITA SA IYO ANG TINUTUKOY MO”. Sabi ni Jesus.

KAYA NAMAN…SABI NG MGA SAMARITANO!

JOHN 4:41-42 Marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42 Sinabi nila sa babae, “NANAMPALATAYA KAMI NGAYON hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa NARINIG NAMIN SA KANYA.. NAKILALA NAMING SIYA nga ang TAGAPAGLIGTAS NG SANLIBUTAN.

JOHN 5:46
Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.

JOHN 5:7
Ngunit kung HINDI NINYO PINANINIWALAAN ANG MGA SINULAT NIYA, PAANO NINYONG PANINIWALAAN ANG MGA SINASABI KO?”

PAUNAWA: YAN PO ANG KATUPARAN NG HULA SA DEUTORONOMY 18:15-22 Ang tungkulin ko ay ipakita ang mga bagay na nakasulat sa kasulatan hindi ko gawa gawa lamang basahin din po ninyong lahat ang mga talatang mga nabanggit dito.

KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO!”

PURIHIN ANG NAG-IISANG DIYOS YESHUA/HESUS NA ATING NAG-IISANG TAGAPAGLIGTAS.
AMEN!

CLICK THIS LINK: KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO!

SA ANGKAN NG JUDA MAGAGANAP. ANG HULA NI JACOB SA KANYANG MGA ANAK

SI YESHUA/JESUS DIN ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO (COMFORTER) DAHIL SIYA DIN ANG ESPIRITU SANTO NA YAN.

jesusendcomforter

TO ISLAM: DO YOU AGREE THAT MUHAMMAD WAS SENT ONLY BY JESUS?

ANO BA TALAGA ANG KAUTUSAN?

Advertisements

3 responses to this post.

 1. MALAKAS ANG PROPHECY DAHIL YAN ANG BILIN KAY MOISES!!!!!!!!!!
  ************************************************

  PAANO MAGIGING MAHINANG ARGUMENTO EH YAAN ANG BILIN KAY MOISES…….

  DEUT. 18.

  Ang Diyos ay Magpapadala ng Propeta

  15 “Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. 16 Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo’y nagkakatipon sa Sinai. a Ang sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang kakila-kilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami.’ 17 Sinabi naman niya sa akin, ‘Tama ang sabi nila, 18 kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang ñ b c katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. 19 Sinumang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. 20 Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang diyos o kaya’y magkunwaring nagsasalita para sa akin subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin.’

  ETO IDILAT NYO MATA NINYO SA PROPHECY!!!!!!!!!
  PARA MAKATIYAK KAYO DAW NA GALING SA DIYOS!!!

  21 “Upang [[[[[[[[[matiyak]]]]] ninyo kung ang sinabi ng propeta ay [[[[[galing]]] kay Yahweh o hindi,

  NARITO DAW ANG MGA PALATANDAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22 ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh; ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.

  O ANO NAGANAP LAHAT KAY KRISTO…WALA SIYANG GINAWA NA HINDI NAKASULAT..

  ****************************************

  UULITIN KO PARA SA MGA TAMAD MAGBASA NASA BANDANG DULO ITO NG POST SA ITAAS.

  ETO IDILAT NYO MATA NINYO SA PROPHECY!!!!!!!!!
  PARA MAKATIYAK KAYO DAW NA GALING SA DIYOS!!!

  21 “Upang [[[[[[[[[matiyak]]]]] ninyo kung ang sinabi ng propeta ay [[[[[galing]]] kay Yahweh o hindi,

  NARITO DAW ANG MGA PALATANDAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22 ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh; ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.

  O ANO NAGANAP LAHAT KAY KRISTO…WALA SIYANG GINAWA NA HINDI NAKASULAT..

  Reply

 2. […] ANG ISINULAT NI MOISES TUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS DEUTORONOMY 18 Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this. […]

  Reply

 3. Posted by bulabog on April 24, 2014 at 1:53 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: