Advertisements

ANG PANAGINIP NI JOSE NA NATUPAD

ANG PANAGINIP NI JOSE NA NATUPAD:

GENESIS 37:3-11 Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siyanang ito’y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas.

4 dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose.

5 Minsan nanaginip siya at lalo silang namuhi nang ito’y sabihin niya.

6 “NAPANAGINIPAN KO.” wika ni Jose,

7 Na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis”.

8 “Ano! ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin?” tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose.

9 NANAGINIP ULI SI JOSE at isinalaysay sa kanyang mga kapatid: “NAKITA KO SA AKING PANAGINIP NA ANG ARAW, ANG BUWAN AT LABING ISANG BITUIN AY YUMUKOD SA AKING HARAPAN.”

10 Sinabi rin niya ito sa KANYANG AMA (Israel) at ito’y NAGALIT DIN SA KANYA. “Anong ibig mong sabihin?” tanong ng ama. “Kami ng iyong ina’t mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo?” 11 Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid; hindi naman ito maubos-maisip ng kanyang ama.

ANG KATUPARAN NG PANAGINIP:

GENESIS 50:18-21 Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at YUMUKO SA HARAPAN NIYA. “Kami’y mga alipin mo,” wika nila.

19 Ngunit sinabi ni Jose, “Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan!

20 Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng DIYOS para sa kabutihan, at dahil doo’y naligtas ang marami.

21 Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak.” Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: