Advertisements

ANG HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI MOISES:

PAHAYAG 17:14 Dirigmain nila ang KORDERO ngunit sila’y tatalunin
nito, sapagkat siya nga ang PANGINOON NG MGA PANGINOON
AT HARI NG MGA HARI. Makikihati sa kanyang tagumpay ang
mga TINAWAG, HINIRANG, at TAPAT NIYANG TAGASUNOD.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

DEUTORONOMY 10:17 Pagkat si YAHWEH ay DIYOS NG MGA diyos, PANGINOON NG MGA panginoon,
makapangyarihan at kakila-kilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: