Advertisements

SINAMBA NILA SI HESUS BAKIT HINDI TUMANGGI?

DITO SASAMBAHIN NI JUAN YUONG ANGHEL NA KAUSAP NIYA. NGUNIT SINABI NG ANGHEL…

REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”

Kung Diyos lamang po ang dapat sambahin bakit Sinasamba po si JESUS.
NG UMAKYAT SA LANGIT
LUKE 24:52 Siya’y SINAMBA nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

JOHN 9:36-38
Sumagot ang lalaki, “Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako’y manampalataya sa kanya.” 37“Siya’y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo,” ani Jesus. 38“Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus.

MATEO 28:16-17 16 Pumunta ang labing-isang alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 17 Nang makita nila si Jesus, siya’y sinamba nila,, bagamat may ilang nag-alinlangan. (TALATANG MATEO 28:16 LABING ISANG ALAGAD NANDOON NA MALIWANAG SINAMBA SIYA)

MATE0 28:9 Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya.

SANGGOL PA LAMANG SI YESHUA/HESUS SINASAMBA NA.

MATEO 2:11 Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria Lumapit sila at NAGPATIRAPA AT “SINAMBA” ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA NILA HARING HERODES YAN…

SI HERODES

MATEO 2:7-8 Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8 Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, “Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon (((((((at sumamba rin sa kanya.” ))))))

ANG MGA PANTAS SASAMBA

MATEO2:2 Nagtanungtanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang ((((((siya’y sambahin.” )))))

Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit

LUKE 24:52 Siya’y SINAMBA nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

PAUNAWA: Gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid na sanggol pa lamang si Yeshua/Jesus ay sinasamba na natural hindi tatanggi yan sanggol pa pero tingnan ninyo ng lumaki na siya patuloy pa ring sinasamba pero hindi ito tumatanggi hindi niya binabawal ang mga sumasamba sa kanya. Nasusulat sa Revelation na hindi pwedeng sambahin ang anghel DIYOS LAMANG ANG DAPAT SAMBAHIN. BAKIT NAGPAPASAMBA SI HESUS?.. DAHIL SIYA ANG DIYOS NA NAGING TAO.

Amen!

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] Arman G. de Castro 4, DID JESUS WORSHIP BY PEOPLE WITHOUT REBUKING THEM?ARMAN’S REPLY: YESJESUS CHRIST AWARE OF THIS RULE!!Revelation 22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: [[[[[worship God.]]]]]SO HE SHOULD REBUKING THOSE PEOPLE WHO WORSHIP HIM.King James Version (KJV)1. Luke 24:52 And they [[[[[[[[[[[worshipped him]]]]]]]] , and returned to Jerusalem with great joy:******************************2. John 9:36-38 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.38 And he said, Lord, I believe. And he [[[[[[[[worshipped him.]]]]]]*******************************3. Matthew 28:16-1716 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.17 And when they saw him, they [[[[[[[worshipped him:]]]] but some doubted.WHEN JESUS IS A BABY THEY WORSHIPPED ALREADYMatthew 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.READ MORE…….https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/23/sinamba-nila-si-hesus-bakit-hindi-tumanggi/ […]

    Reply

  2. […] 25 At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatirapa sa kaniyang paanan, at siya’y sinamba. […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: