Advertisements

99 YEARS OLD NG TULIIN SI ABRAHAM, 13 YEARS OLD SI ISHMAEL BECAUSE OF THE COMING OF ISAAC. (THE COVENANT OF CIRCUMZISION ON THE 8TH DAY OF BIRTH FULFILLED TO ISAAC)

UNCIRCUMCISED NAME OF ABRAHAM IS ABRAM

NG SI ABRAHAM AY SUPOT (ABRAM) PA PANGALAN

Roma 4:12
12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya’y [[[ nasa di-pagtutuli. ]]]]

CIRCUMCISED NAME OF ABRAHAM

MAY HALAGA BA ANG PAGTUTULI O PANANAMPALATAYA?

ANG TIPAN KAY ABRAHAM SA PAGTUTULI!! NATUPAD  KAY ISAAC HINDI KAY ISHMAEL!!!

GENESIS 17:10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 11 at iyan ang magiging PALATANDAAN ng ating TIPAN. 12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw(8th days), kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan.

SI ABRAHAM AY 99 YEARS OLD NG TULIIN

GENESIS 17:24 Si Abraham ay siyamnapu’t siyam(99 YEARS OLD) na taon na nang tuliin.

SI ISHMAEL AY 13 YEARS OLD NG TULIIN

GENESIS 17:25   si Ismael naman ay labingtatlo (13 YEARS OLD). 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin.

 

ANG KATUPARAN NG TIPAN NG DIYOS KAY ABRAHAM PATUNGKOL SA  PAGTUTULI ITO AY NATUPAD KAY ISAAC

Genesis 21:3-4

Ang Kapanganakan ni Isaac

1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. 3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. 4 Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata [[[[[[walong araw (8th day) ]]]]]pagkasilang nito. 5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara, “Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito’y tiyak na matatawa rin.” 7 At sinabi pa niya, “Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako’y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya’y matanda na.”

ROMA 4:9-11 9 Ang pagpapala kayang ito’y para lamang sa mga tuli? Hindi! Ito’y para rin sa mga di-tuli. Sinasabi natin batay sa Kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. 10 Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli, o pagkatapos? Bago siya tinuli, at hindi pagkatapos. 11 Tinuli siya bilang tanda na siya’y itinuring na matuwid ng Diyos, dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya’t siya’y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos, at sa gayon, sila’y pinawalang-sala rin kahit hindi sila tinuli.

 

JESUS, PAUL, JOHN THE BAPTIST WAS CIRCUMSISED ON THE 8TH DAY AFTER BIRTH.

 

JESUS:

LUCAS 2:21

21 Pagsapit ng [[[[[ikawalong araw (8th day) ]]]]] , tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.

PAUL:

FILIPOS 3:4-5 Bagama’t ako’y makapagkakatiwala sa laman: na kung ang iba ay nagaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako:

FILIPOS 3:5  Na tinuli ng ikawalong araw (8TH DAY) , mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

ROMA 11:1 PAUL IS UNDER BENJAMIN TRIBE.

 

JOHN THE BAPTIST:

LUKE 1:57-59

57Naganap nga kay Elisabet ang panahon ng panganganak; at siya’y nanganak ng isang lalake. 
58At nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamaganak, na dinakila ng Panginoon ang kaniyang awa sa kaniya; at sila’y nangakigalak sa kaniya. 
59At nangyari, [[[[[[[[na nang ikawalong araw ( 8 DAY) ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol]]]]]]]]; at siya’y tatawagin sana nila na Zacarias, ayon sa pangalan ng kaniyang ama.

 

JOHN 7:22-23 (PAGTUTULI SA ARAW NG PAMAMAHINGA) AT PAGTATANGGOL NI YESHUA SA PAGPAPAGALING NIYA SA ARAW NG SABBATH!

22Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli (hindi sa ito’y kay Moises, kundi sa mga magulang); at tinutuli ninyo sa sabbath ang isang lalake. 23 Kung tinatanggap ng lalake ang pagtutuli sa sabbath, upang huwag labagin ang kautusan ni Moises; nangagagalit baga kayo sa akin, dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa sabbath?

 

 

 

AMEN!

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by armandecastro on August 24, 2013 at 9:41 am

  KAYA NGA TINULI SI ABRAHAM AT ISHMAEL DAHIL SA PAGDATING NI ISAAC!!! Get mo ba?

  ANG TAMANG KAUTUSAN NG PAGTUTULI AY 8 DAYS BAGO IPANGANAK? Sino nakatupad SI ISHMAEL O ISAAC?

  Genesis 1719-27

  19 Kaya’t sumagot ang Diyos, “Hindi; ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. c Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman.

  SI ISHMAEL 13 years old na ng tuliin si abraham 99 years old

  23 Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. 24 Si Abraham ay siyamnapu’t siyam na taon na nang tuliin, 25 si Ismael naman ay labingtatlo. 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin.

  Reply

 2. Posted by armandecastro on August 24, 2013 at 9:44 am

  GENESIS 17:10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 11 at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. 12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw(8th days), kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan.

  Reply

 3. Posted by armandecastro on August 24, 2013 at 2:14 pm

  LUCAS 2:21

  21 Pagsapit ng [[[[[ikawalong araw (8th day) ]]]]] , tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.

  See Genesis 21:4

  Ang Kapanganakan ni Isaac

  1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. 3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. 4 Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata [[[[[[walong araw (8th day) ]]]]]pagkasilang nito. 5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara, “Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito’y tiyak na matatawa rin.” 7 At sinabi pa niya, “Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako’y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya’y matanda na.”

  Reply

 4. […] ABRAHAM 99 YEARS OLD AND ISHMAEL 13 THEY WERE CIRCUMCISED DUE TO COMING OF ISAAC… […]

  Reply

 5. […] ISHMAEL CIRCUMCISED AT THE AGE OF 13 AND ABRAM IS 99 CHANGE TO ABRAHAM…DUE TO THE COMING OF IS… […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: