Advertisements

SINO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES?

ANG KAUTUSAN THE LAW OF GOD

JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.

SI YESHUA/JESUS ANG KASULATANG SINASABI NI MOISES. NG MATUPAD ANG LAHAT NG HULA SA LUMANG TIPAN SA BAGONG TIPAN.
ANG BAGONG TIPAN NA ITO ANG AKLAT O KASULATANG IPINANGAKO NI MOISES.

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN.

ROMA 10:5-8

5 Ganito ang sinulat ni MOISES tungkol sa pagpapawalang sala: ayon sa KAUTUSAN: MABUBUHAY ANG TUMUTUPAD SA KAUTUSAN. (ANG HULA LEVITICUS 18:5)

ROMA 10:6-7 Ngunit ganito haman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang-sala dahil sa pananalig, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, “Sino ang aakyat sa langit? (alalaong baga’y upang ibaba si Cristo).

7 “Huwag mo ring sabihing, ‘Sino ang mananaog sa kalaliman? (alalaong baga’y upang kunin si Cristo mula sa mga patay).

PAUNAWA:SINO DAW ANG AAKYAT SA LANGIT AT SA ILALIM NG LUPA PARA KUNIN SI CRISTO?

ROMA 10:8 NGUNIT ITO ANG SINASABI NIYA( NI MOISES) “MALAPIT SA IYO ANG SALITA, NASA IYONG MGA LABI AT NASA IYONG PUSO.
(ANG HULA DEUTORONOMY 30:14)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA KASULATAN O MABUTING BALITA NA NAGING AKLAT.


LEVITICUS 18:5
“ANG TUTUPAD NITO’Y MABUBUHAY; AKO SI YAHWEH’.

DEUTORONOMY 30:14 “ANG KAUTUSAN AY DI MALAYO SA INYONG BIBIG NASA INYONG PUSO, KAYA MAGAGAWA NINYO.”

JOHN 1:1 SA PASIMULA PA’Y NAROON NA ANG SALITA(JESUS). KASAMA NG DIYOS ANG SALITA(JESUS) AT ANG SALITA(JESUS) AY DIYOS.

JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA AT SIYA’Y NANIRAHAN SA PILING NATIN. NAKITA NAMAIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN, PUSPOS NG PAG-IBIG AT KATAPATAN. TINANGGAP NIYA MULA SA AMA ANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAANG ITO BILANG BUGTONG NA ANAK.

[SABI NI JESUS KAY PABLO NG TAWAGIN NIYA ITO BILANG KANYANG ALAGAD]

ACTS 26: 18-19 SUSUGUIN kita sa mga taong iyon UPANG IMULAT ANG KANILANG MGA MATA, UPANG IBALIK SA KALIWANAGAN MULA SA KADILIMAN, AT SA DIYOS MULA SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS AT SA PAMAMAGITAN ng PAGSAMPALATAYA SA AKIN sila’y patatawarin sa KANILANG MGA KASALANAN AT MABIBILANG SA MGA PINAPAGING-BANAL.

ANG ISINULAT NI MOISES TUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS DEUTORONOMY 18

Advertisements

3 responses to this post.

 1. ANG AKLAT/KASULATAN NA ISINULAT NI MOISES AY SI YESHUA/JESUS.
  *******************************************

  DEUTORONOMY 30:11-14 (ANG ISINULAT NI MOISES)

  11 “Ang kautusang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain.

  [[[[[[12 Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong, ‘Sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa?’

  13 Wala rin ito sa ibayong-dagat kaya hindi ninyo dapat itanong, ‘Sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa?’ ]]]]

  ********************************************************
  14 Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin.
  ***************************************************

  ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN…

  ROMA 10:5-9 (ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES)

  Ang Kaligtasan ay Para sa Lahat

  [[[[[[[[ 5 Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa Kautusan, “Ang tumutupad sa Kautusan ay mabubuhay ayon dito.”

  6 Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ang aakyat sa langit?'” na para bang nais pababain si Cristo.

  7 “Huwag mo ring sabihin, ‘Sino ang bababa sa kailaliman?'” na para bang nais pabangunin si Cristo mula sa mga libingan. ]]]]]]]]

  *************************
  8 Sapagkat ganito ang sinasabi, “Malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso.” Ang tinutukoy dito’y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya.
  **************************
  9 Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.

  TANDAAN NINYO SI YESHUA/JESUS ANG BUMUHAY DIN SA SARILI NIYA..SULAT NI PABLO YAANG ROMA ANG TUMAWAG SA KANYA PARA MAGING APOSTOL.

  PROPHECY FULFILLED AMEN!

  Reply

 2. […] NAME HIM PROPERLY 2 Corinthians 3:3 3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone [[[but on tablets of human hearts.]]] https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/30/sino-ang-kasulatang-isinulat-ni-moises/ […]

  Reply

 3. […] BUOD NG KAUTUSAN NI MOISES AY ANG PANGINOONG YESHUA (BEFORE YOU PROCEED DO NOT FORGET TO CLICK THIS … ang SIYANG LAMAN NG LAHAT NG KATUPARAN […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: