Advertisements

ANG HULA NI JACOB SA KANYANG MGA ANAK!

Ang HULA ni Jacob Tungkol sa Kanyang mga Anak

GENESIS 49:1-28

1 Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, “Lumapit kayo sa akin, at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap:

2 “Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.

3 “Si Ruben ang aking panganay na anak,
sa lahat kong supling ay pinakamalakas;

4 mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat.
Sa kabila nito’y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag;
pagkat ang ama mo ay iyong hinamak,
dangal ng aliping-asawa ko ay iyong winasak.

5 “Simeon at Levi na magkapatid,
ang sandata ninyo’y ipinanlulupig;

6 sa usapan ninyo’y di ako sasali,
sa inyong gawain, hindi babahagi.
Kapag nagagalit agad pumapatay,
lumpo pati hayop kung makatuwaan.

7 Kayo’y susumpain, sa bangis at galit,
sa ugali ninyo na mapagmalabis;
kayo’y magkawatak-watak sa buong lupain,
sa buong Israel ay pangangalatin.

8 “Ikaw naman, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.

9 Mabangis na leon ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.

10 HAWAK NIYA’Y SETRONG TUON SA PAANAN,
SAGISAG NG LAKAT AT KAPANGYARIHAN; ITO’Y
TATAGLAYIN HANGGANG SA DUMATAL
ANG TUNAY NA HARING DITO MAGTATANGAN.

(KING JAMES VERSION)
GENESIS 49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh (YESHUA/JESUS CHRIST) come; and unto him shall the gathering of the people be.

11 Batang asno niya doon natatali,
sa puno ng ubas na tanging pinili;
mga damit niya’y doon nilalabhan,
sa alak ng ubas na lubhang matapang.

12 Mata’y namumula dahilan sa alak,
ngipi’y pumuputi sa inuming gatas.

13 “Sa baybaying-dagat doon ka, Zebulun,
ang sasakyang-dagat sa iyo kakanlong;
ang iyong lupai’y aabot sa Sidon.

14 “Malakas na asno ang katulad mo, Isacar,
ngunit sa kulungan ka maglulumagak.

15 Nang kanyang makita iyong pahingahan,
ang lupain doo’y tunay na mainam,
tiniis na niyang makuba sa pasan,
nagpaalipin na kahit mahirapan.

16 “Si Dan ay magiging isang pangunahin,
katulad ng ibang pinuno ng Israel.

17 Ahas na mabagsik sa tabi ng daan,
na handang tumuklaw sa kabayong daraan;
upang maihulog iyong taong sakay.

18 “Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako’y maghihintay.

19 “Haharangin si Gad ng mga tulisan,
lalabanan niya at magtatakbuhan.

20 “Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan
ng mga pagkain ng taong marangal.

21 “Si Neftali naman ay tulad ng usa,
malaya’t ang dalang balita’y maganda.

22 “Si Jose nama’y baging na mabunga.
Sa tabi ng bukal nakatanim siya,
paakyat sa pader ang pagtubo niya.

23 Mga mangangaso ang nagpapahirap,
hinahabol siya ng palaso’t sibat.

24 Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas,
ang iyong mga bisig ay palalakasin,
ang dahilan nito’y ang Diyos ni Jacob,
pastol ng Israel, matibay na muog.

25 Diyos ng iyong ama’y siyang sasaklolo,
ang Makapangyarihang Diyos magbabasbas saiyo.
Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan,
malalim na tubig sa lupa’y bubukal;
dibdib na malusog, pati bahay-bata’y pagpapalain di’t kanyang babasbasan.

26 Darami ang ani, bulaklak gayon din,
maalamat na bundok ay pagpapalain;
pati mga burol magkakamit-aliw.
Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid.

27 “Tulad ni Benjami’y lobong pumapatay,
sumisila ito ng inaalmusal.
Kung gabi, ang huli’y pinaghahatian.”

28 Ito ang labindalawang anak ni Israel, at gayon sila PINAGPALA NG KANILANG AMA AYON SA MAGIGING HINAHARAP NILA.

ANG HULA NAMAN NI MOISES SA MGA ANAK NI JACOB/ISRAEL

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] ANG HULA NAMAN NI JACOB/ISRAEL SA KANYANG MGA ANAK […]

    Reply

  2. […] PROPHECY OF ISRAEL IN HIS 12 SONS (12 TRIBES) […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: