Advertisements

KUNG SI JESUS AY DIYOS BAKIT SIYA NANALANGIN?

SA PANANALANGIN……bilang DIYOS NA NAGING TAO noon NAGBIBIGAY NG HALIMBAWA NA MAY DIYOS TAYONG DAPAT SAMBAHIN SA LANGIT NA SIYA RIN.

ETO ANG ISANG HULA NA SIYA AY MANANALANGIN TALAGA.

NATUPAD ANG NASA ISAIAH 53:12 NA MANANALANGIN NAMAN SIYANG TALAGA.

12 Dahil dito siya’y aking pararangalan,
kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
at nakibahagi sa parusa ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan at [[[[[[[idinalanging]]]]] sila’y patawarin.”

“AMA KO AMA KO PATAWARIN MO PO SILA SAPAGKAT DI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.””

CRUCIFIXION ISAIAH 53:1-12

1 Sumagot ang mga tao,
“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?

2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod,
parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.

3 Hinamak siya ng mga tao at itinakwil.
Nagdanas siya ng hapdi at hirap.
Wala man lang pumansin sa kanya.
Binale-wala natin siya, na parang walang kabuluhan.

4 “Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan,
pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo’y parusa ng Diyos sa kanya.

5 Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan;
siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
at sa mga hampas na kanyang tinanggap.

6 Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw;
nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.

7 “Siya ay binugbog at pinahirapan,
ngunit hindi kumibo kahit isang salita;
tulad ay tupang nakatakdang patayin,
parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan,
at hindi umiimik kahit kaunti man.

8 Nang siya’y hulihin at hatulan upang mamatay,
wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.

9 Siya’y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman,
kahit na siya’y walang kasalanan
o nagsabi man ng kasinungalingan.”

10 Sinabi ni Yahweh,
“Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko;
ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal,
makikita ang lahing susunod sa kanya.
At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.

11 Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya;
malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan
ang siyang tatanggap sa parusa ng marami,
at alang-alang sa kanya sila’y aking patatawarin.

12 Dahil dito siya’y aking pararangalan,
kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
at nakibahagi sa parusa ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan at idinalanging sila’y patawarin.”

ANG KATUPARAN NG DASAL NA YAN!!

LUCAS 23:34 Sinabi…ginagawa: Sinabi ni Jesus, “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”

YAANG NASA ITAAS AY TAO SIYA TALAGA NAGING TAO.

ETO NAMAN MGA SUSUNOD NA TALAKAYIN AY NOONG NABUHAY NA SIYANG MULI AT UMAKYAT NA SA LANGIT ANO NA ANG MANGYAYARI NA SINABI NI KRISTO JESUS NG NABUBUHAY PA SIYA? 

TUMANGGI SI KRISTO NA MANANALANGIN, MAMAGITAN AT MAGSASAKDAL…PARA SA ATIN!!

JOHN 5:45 Huwag ninyong isipin na (((((ako)))) ang magsasakdal laban sa inyo sa (((harapan ng Ama)). ((Si Moises)), na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo.

KANINO HAHARAP SI MOISES? READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATEO 17.

SAAN KAYO NAKAKITA NG “TAO” NA TUMANGGING MAGDADASAL SA AMA EH SA JUDGEMENT DAY PA?

JOHN 16:26 Sa ARAW NA IYON (JUDGEMENT DAY) ay HIHINGI KAYO SA KANYA (SA AMA) (BIGLANG KABIG AT BAWI DITO IBINALIK SA SARILI NIYA!!) SA AKING PANGALAN, at HINDI!!!!!!!! ko sinasabing DADALANGIN AKO SA AMA PARA SA INYO. (WALA NA TUMANGGI NG MANALANGIN)

SANA MALAMAN NINYO NA DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG NAGING TAO..1 TIM. 3:16 AND 1 JOHN 4:2-3

GANOON KADAKILA ANG DIYOS WALA SIYANG IPINAPATAY KUNDI SARILI NIYA MISMO. READ HE OR HIMSELF

ISA PA KUNG MAPAPANSIN NINYO WALA SIYANG DASAL NA NASULAT NA MAY KASAMA SIYA AT KUNG MAY KASAMA AY HINDI NAKASULAT PALAGI SIYANG NAKALAYO AT NAG-IISA. ANG AMA NAMIN AY HINDI NIYA DASAL DAHIL NAKASULAT SA MATEO 6:9 GANITO “KAYO” MANALANGIN NAGTUTURO SIYA AT HINDI GANITO “TAYO” MANALANGIN..HINDI NIYA ISINAMA SARILI NIYA DOON PANSININ NINYO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN/TUPARIN” ang mga iyon.


DAPAT MATUPAD KAY KRISTO ANG HULA NI MOISES, MGA PROPETA, AT PSALM OF DAVID

 

IS JESUS PRAY HERE? MY GOD MY GOD WHY HAVE YOU FORSAKEN ME!! OR HE IS JUST FULFILLING HIS MEMORIZED SCRIPTURES OF OLD TESTAMENT?

THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER, VULGATE BIBLE 405 A.D. (FATHER OF THE WORLD WAS WRITTEN), EMMANUEL GOD IS WITH US 2 HEBREW WORDS EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”.

AMEN!

Advertisements

10 responses to this post.

 1. Posted by sam on April 19, 2011 at 4:19 am

  Tama dahil hindi naman talaga si Jesus ang Diyos na dapat sambahin. Maraming ebidensya sa Bibliya 1 Corinthians 11:3 says, But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God.

  Reply

  • Posted by required on December 12, 2011 at 11:12 am

   John 1:1
   “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita, at ang Salita ay Diyos”.

   Juan 1:14,
   “Naging tao ang Salita at Siya’y nanirahan sa piling natin”.

   hindi paba sapat tong basihan para sabihing si Jesus ay Diyos?
   ang salita ay Diyos! naging tao ang salita!
   sino ang salita? Diyos!
   sino ang naging tao? Jesus!

   Gawa 20:28,
   “Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa katawan,
   sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat.
   Pangalagaan ninyo ang Iglesiya ng Diyos na Kanyang
   tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling Anak”.

   dineklara na binayaran ng Diyos ang Kanyang Iglesiya sa pamamagitan ng Kanyang dugo.

   ibig sabihin si Jesus ay Diyos!

   1 pedro 1:1
   “sa inyong tulad nami’y tumanggap ng iisang pananamapalatayang mula sa
   ating Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo, ayon sa kanyang katarungan”

   Hebreo 1:8
   Ngunit tungkol sa anak ganito ang sinabi niya
   “Ang Iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan”.

   Diyos ama ang sinasamba ninyo diba?

   Sa aklat ng (Pahayag 19:10), itinuro ng Anghel kay Apostol Juan na tanging Diyos lamang ang sasambahin

   kung si Jesus ay di pala siya Diyos, bat sinasamba sya ayon sa bible? at may narinig kabang pinag bawal niya ito?

   mababasa sa yan sa (Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52; Juan 9:38).

   Marami pang mga talata sa Bible na nagbibigay diin sa pagiging Diyos ni Jesus.
   Ang pinakamahalagang katuwiran ng pagiging Diyos ni Jesus ay ang Kanyang walang kasing ganap na handog
   ang Kanyang kamatayan – bilang sapat na kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan (1 Juan 2:2).
   Tanging Diyos lamang ang may taglay na kakayahan at kahalagahan upang maihango ang tao sa walang hanggang kaparusahan.
   Tanging Diyos lamang ang makagagawang akuin ang kasalanan ng sanlibutan (2 Corinto 5:21),
   sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli
   bilang patunay ng Kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan.

   Reply

   • Posted by bong on September 30, 2012 at 5:19 pm

    di mo naiintindihan ang sinasabi mo nagbubulagbulagan klang napakalinaw na may diyos na sinasamba si jesus tapos sasabihin na ehemplo nya lang yon,,, magising knaman jan

   • Posted by bong on September 30, 2012 at 5:27 pm

    ito pa d2 sa gawa.3;13 ang diyos ni abraham, at diyos ni isaac, ay diyos ni jacob niluwalhati ng kanyang lingkod na si jesus,,, malinaw po yan na si jesus ay may diyos

 2. Posted by gem on June 2, 2011 at 3:16 am

  Sino ka man na ng sasabi na Hindi dapat sambahin si Jesus? ay malaking talapastangan niyam sa kanyang dakilang Pangalan….Pwede ka bang mag bigay ng Verse na wag sambahin si Jesus? Kung wala kang maipakita ako ang mag bibigay sa Sau ng verse na kung saan dapat sambahin sim Jesus…Wag ka lang kasing tumingin sa iisang verse…parang hindi tayo maging dogmatic…

  Reply

 3. Sanggol pa lang si Jesus Sinasamba na at ng malaki lahat ng sumasamba sa kanya ay hindi niya binabawal na napakahigpit na ipinagbilin ng ANGHEL SA REVELATION 22:9 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/23/sinamba-nila-si-hesus-bakit-hindi-tumanggi/

  Reply

 4. Posted by BRO LOUIE-CGPMI on January 9, 2012 at 5:17 am

  sa ating pagtuklas sa tunay na kalooban ng Diyos iwasan lagi natin ang pagtatalo. para sa akin ang tunay na may Diyos sa buhay nya ay yaong gumagawa ng tunay na kalooban ng Diyos,isa kang hipokritong mananampalataya kung lagi mong sinasabi na may Diyos, ngunit ang ginagawa mo ay lihis sa katotohanan.abay mag isip po tayo ,patunayan po natin ang ating tunay na pananampaltaya sa pamamagitan ng ating malinis na pamumuhay.”ang nakakaalam ng mabuti at hindi nya ginawa siya ay nagkasala”kung alam mong mabuti ang Diyos gawin natin ang tunay na kalooban ng Diyos.mag ibigan po tayo at wag magsiraan .ang pag iibigan po ay ang pagkakakilanlan na tayo nga ay tunay na Kristiano.OUR CHRISTIAN BELIEF SHOULD BE BACK UP BY THE WAY WE LIVE.THANKS AND GOD BLESS YOU ALL

  Reply

 5. Posted by Ramon on April 21, 2012 at 11:23 am

  hindi naman po masamang sambahin si Jesus, kasi po si Jesus ay Diyos din naman po, kaya lang hindi po si Jesus ang DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN sa lahat. sa isaias 9:6 tinawag si Jesus na Mighty God or Makapangyarihang Diyos, pero malaki po ang difference ng salitang Mighty God Vs. God Almighty. meron din naman tayong mababasa na mga talata sa biblia na sinamba si Jesus pero hindi ibig sabihin na sya na ang GOD ALMIGHTY. ang mabuti pa, tanungin mismo natin si Jesus kung anong sagot nya kung sino ba ang dapat na sambahin natin, sumasagot po sya gamit ang Biblia sa Juan 4:23 – Gayunpaman, ang oras ay dumarating, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat, sa katunayan, hinahanap ng Ama ang mga tulad nito upang sumamba sa kaniya.
  sa Mateo 6:9 – Manalangin kayo, kung gayon, sa ganitong paraan: “ ‘Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo.
  sa Lucas 4:8 – Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Nasusulat, ‘ang Panginoong Diyos ang sasambahin mo, at sa kaniya ka lamang mag-uukol ng sagradong paglilingkod.’ ” — pansinin na hindi tinukoy dito ni Jesus na sya ang sambahin.
  binanggit din ng Exodo 20:5 na ang Diyos Ama ay Diyos na mapanibughuin or seloso, gusto nya sa kanya lang tayo mag bibigay ng bukod tanging Debosyon. binanggit din ng hula sa Isaias 53:12 (magandang balita biblia) na nanalangin si Jesus. meron bang GOD ALMIGHTY na nananalangin?

  Reply

 6. wika ni Hesus “Ako at ang Ama ay IIsa”
  hindi Siya Almighty God kasi hindi nya anangkin
  ang kanyang pagkapantay sa Diyos (amang nasa Langit)

  ang kanyang pananalangin ay nagpapakita lamang
  na sya ay nasa katayuan ng pagiging tao at bilang anak
  ng Diyos.

  Reply

 7. IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

  JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)

  28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

  Yuon bang KO AT AKIN AY PLURAL? Magagalit nga mga tao sa kanya..dahil,nagpapanggap daw siyang Diyos kaya binato sa JOHN 10:33

  JOHN 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.

  Kung nagpapanggap si KRISTO AT TOTOO ANG BINTANG NG MGA TAO EH DI NAGKASALA SI KRISTO USELESS ANG NT..GET MO NA?

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-yahweh-at-jesus-ay-iisa-john-1030/

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: