Advertisements

SI JESUS ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI / Who Resurrected Jesus Christ ?

NAPAKALINAW NAMANG SIYA DIN ANG BUBUHAY SA SARILI NIYA SAHINDI SINABI KUNG SINO MAGATAYO PERO SIYA DAW ANG GIGIBAMATTHEW 26:6161 at nagsabi, “Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang Templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng tatlong araw.”DITO NAMAN SA JOHN 2:19 MATAPOS NIYANG GIBAIN SIYA DIN MAGTATAYO

JOHN 2:19 Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli [[[[[[[ ko ]]]]]]]]]] itong itatayo.

ANG TEMPLO NA SINASABI NI JESUS AY ANG KANYANG KATAWAN

ITULOY ANG PAGBASA
20 Sinabi ng mga pinuno ng Judio, Apatnapu’t anim na taong ginawa ang Templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?

21 Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang [[[[[[[[kanyang katawan.]]]]]]

 

GAYA NG SINASABI KO SI KRISTO ANG ESPIRITU SANTO…BASA

ROMA 8:11 Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na [[[[[[[[[[[[siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo]]]]]]]]]]]]]], siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

 

 

ANG CORINTO SULAT NI PABLO DIYOS NI PABLO SI CRISTO SA ACTS 9:6

2 CORINTO 4:14 Sapagkat alam naming ang Diyos na [[[[[[[[muling bumuhay ]]]]]]]]] sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus, at magdadala sa atin sa kanyang piling.

HINDI BA’T SA REVELATION ANG KASAL NG KORDERO AY SILA ANG KASAMA?

ANG BABAE SA KASAL NG KORDERO SA REVELATION AY ANG MGA HINIRANG NG DIYOS NA NAKADAMIT NG PUTING LINO.

REVELATION 19:7-8

7 Magalak tayo at magsaya! Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng Kordero. (((((((((Nakahanda na ang kasintahang babae;))))))) 8 nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino.” ((((((Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos.))))

 

 

HEBREW 13:20

20 Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang [[[[[[[[[[[muling bumuhay]]]]]]]] sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan.

ETO NA PASTOL NILA NASA GITNA NG TRONO

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa [[[[[GITNA]]]]]] NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

 

 

“KO: LANG NAKASULAT HINDI “NAMIN”…MULI “KO” ITONG ITATAYO ……HINDI MULI “NAMING” ITATAYO.

ANG TUMAWAG KAY PABLO BILANG ALAGAD AY SI JESUS ANG NAG-IISANG DIYOS. ANG PAGKATAWAG KAY SAULO/PABLO

NASUSULAT DIYAN SA LINK SA ITAAS KUNG SINO ANG TUMAYO SA TABI NI PABLO SA TALATANG GAWA 23:11 AY SI KRISTO JESUS “Kinagabihan, tumayo ang PANGINOON SA TABI NI PABLO at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

GAWA 26:16-18

16 Tumayo ka! Nagpakita “AKO” sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpatotoo tungkol sa “nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo”.

17 Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga Hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko.

18 Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila SA AKIN, sila’y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila’y mapapabilang sa mga taong pinaging-banal ng Diyos.

SI PABLO AY NAKAPAGSULAT NG 15 AKLAT KAYA WALANG KARAPATAN ANG MGA NANUNULIGSA SA BIBLIA NA GAMITIN ANG MGA ISINULAT NI PABLO PANGONTRA SA PAGIGING ISANG DIYOS NI YESHUA/JESUS.

ETO ANG PAGBUHAY NI JESUS SA KANYANG SARILI:

EFESO 1:18-19 Nawa’y liwanagan ng DIYOS ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA (ACTS 26:18 “SA KANYA” = “SA AKIN”) Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa KANYANG MGA HINIRANG.

19 AT ANG WALANG HANGGANG KAPANGYARIHAN NIYA SA ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHANG DING IYON 20 ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO
AT NAGLUKLOK SA KANYA SA KALANGITAN, SA KANAN NG DIYOS. (IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT SINO ANG NASA GITNA NITO?

TANDAAN SI PABLO ANG NAGSASALITA DITO ANG TUMAWAG NA MAGING ALAGAD AY SI JESUS.

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 20, 2011 at 7:15 am

  Totoo ba na ang Panginoong Jesus ang bumuhay sa Kaniyang sarili ayon sa aral ng Oneness Christian Church na kinaaaniban ni Arman G. De Castro?

  Ang sagot ay HINDI!

  Ano ang katunayan na mali ang pag-aaakala ng mga Oneness Christian Church ukol sa paniniwala nilang ito? Ganito ang sinabi ng banal na Kasulatan:

  “God raised Jesus from the dead, and we are all witnesses of this.” (Acts 2:32)

  “But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him.” (Acts 2:24)

  “When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways.” (Acts 3:26)

  Iyan ay tatlo lamang sa mga maraming talata na nagpapatunay na ang Diyos ang bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa kamatayan. Sinabi pa sa Gawa 3:26 na “muling binuhay ng Diyos ang Kaniyang Lingkod”. Ang Lingkod ng Diyos na tinutukoy ay ang Panginoong Jesus:

  “The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go.” (Acts 3:13)

  Ang Diyos ay may Lingkod, ito ay ang panginoong Jesus. Kung si Jesus ang Siyang Diyos, sino ang Kaniyang Lingkod na nagngangalang Jesus? Hindi, iisa lang ang Jesus na Lingkod ng Diyos ang ipinakikilala ng Biblia.

  Paano na ngayon ang mga talatang ginamit ni Arman De Castro bilang patunay ng kanilang aral na binuhay ng Panginoong Jesus ang Kaniyang sarili? Suriin natin.

  Ayon sa kanya:

  ETO ANG PAGBUHAY NI JESUS SA KANYANG SARILI:

  EFESO 1:18 Nawa’y liwanagan ng DIYOS ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA (ACTS 26:18 “SA KANYA” = “SA AKIN”) Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa KANYANG MGA HINIRANG.

  Binigyang diin ni Arman ang mga salitang ito at gumawa ng sariling equation:

  sa ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA (ACTS 26:18 “SA KANYA” = “SA AKIN”) Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa KANYANG MGA HINIRANG.

  Ano ba ang nasa Gawa 26:18? Bakit niya ito itinulad sa Efeso 1:18?

  “Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila SA AKIN, sila’y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila’y mapapabilang sa mga taong pinaging-banal ng Diyos.” (Gawa 26:18)

  Ang meron sa Gawa 26:18 na ginawan ng equation ni Arman sa Efeso 1:18 ay ang mga salitang ito:

  19 AT ANG WALANG HANGGANG KAPANGYARIHAN NIYA SA ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHANG DING IYON 20 ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAGLUKLOK SA KANYA SA KALANGITAN, SA KANAN NG DIYOS.

  “…At sa pamamagitan ng pananampalataya nila SA AKIN, sila’y patatawarin sa kanilang mga kasalanan” (Gawa 26:18)

  [sa ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA (ACTS 26:18 “SA KANYA” = “SA AKIN”) ]

  Ang salitang PANANALIG sa Diyos ay siyang bumuhay sa Panginoong Jesus. At dahil sa sinabi sa mga talatang sinipi sa itaas na ang mga apostol ay nananalig sa Kaniya o sumasampalataya sa Kaniya o Siya ang sinasampalatayanan, kaya inisip ni Arman na si Jesus ang bumuhay sa Kaniyang sarili:

  19 AT ANG WALANG HANGGANG KAPANGYARIHAN NIYA SA ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA. (((ANG KAPANGYARIHANG DING IYON 20 ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO))) AT NAGLUKLOK SA KANYA SA KALANGITAN, SA KANAN NG DIYOS.

  Mali po ang isipin na nabuhay si Cristo sa pamamagitang ng pananalig Niya sa Kaniyang sarili dahil malinaw sa Gawa 2:24, 32 ; 3:36 na iba ang Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesus. Walang mga talata sa Biblia na binuhay ni Cristo ang Kaniyang sarili.

  Reply

 2. sino ang PINATUTUNGKULANG KAPANGYARIHAN NI PABLO?

  ALAM NAMAN NINYONG WALANG IBANG TUMAWAG KAY PABLO PARA MAGING ALAGAD SA ACTS 9:6 DIBA?

  EFESO 1:19-20

  19 AT ANG WALANG HANGGANG KAPANGYARIHAN NIYA(YESHUA) SA ATIN NA MGA NANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHANG DING IYON 20 ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAGLUKLOK SA KANYA SA KALANGITAN, SA KANAN NG DIYOS

  ‎[[[[[[[[[[[ ANG KAPANGYARIHANG DING IYON (KANINO DAW?) 20 ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO]]]]]]]]]]]]

  TANDAAN NINYO YUONG TUMAWAG KAY PABLO HA SA ACTS 9?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: