LALAKI BA ANG DIYOS?

TANONG SA MGA KRISTIANO?

LALAKI BA ANG DIYOS?

ARMAN’S REPLY:

GENESIS 1:27 NILALANG NGA NG DIYOS ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA”NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

(AYAN KALINAW ISA LANG ANG LUMALANG HINDI MARAMI)


NG LALANGIN NG DIYOS ANG TAO AYON SA KANYANG LARAWAN ANG NAUNANG GINAWA AY LALAKI (SI ADAN) MALINAW NA ITO ANG UNANG KALARAWAN NG DIYOS
. DAHIL SI (EVA) AY HINUGOT LAMANG SA TADYANG NI ADAN (GENESIS 2:22-23 Ang TADYANG na iyo’y GINAWA NIYANG ISANG BABAE, AT INILAPIT SA LALAKI. Sinabi ng lalaki, “Sa wakas, narito ang isang tulad ko, LAMAN NG AKING LAMAN, BUTO NG AKING BUTO; Babae ang siyang itatawag sa kaniya Sapagkat SA LALAKI NAGMULA SIYA.”)

SAKA KAPAG SINABI BANG “KINGS OF KINGS AND THE LORD OF LORDS” ANG KING BA EH BABAE? 🙂


ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI MOISES:

PAHAYAG 17:14 Dirigmain nila ang KORDERO ngunit sila’y tatalunin
nito, sapagkat siya nga ang PANGINOON NG MGA PANGINOON
AT HARI NG MGA HARI.
Makikihati sa kanyang tagumpay ang
mga TINAWAG, HINIRANG, at TAPAT NIYANG TAGASUNOD.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

DEUTORONOMY 10:17 Pagkat si YAHWEH ay DIYOS NG MGA diyos, PANGINOON NG MGA panginoon,
makapangyarihan at kakila-kilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol.

HARI NG MGA HARI DIYOS NG MGA DIYOS AT PANGINOON NG MGA PANGINOON

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: