NAGSALITA BA NG IBANG WIKA SI JESUS MALIBAN SA ARAMAIC?

TANONG SA MGA KRISTIANO? NAGSALITA BA NG IBANG WIKA SI JESUS MALIBAN SA ARAMAIC?

ARMAN’S REPLY:

KAKAUSAPIN BA NI JESUS NG ARAMAIC ANG ROMAN CENTURION AT SI PONTIUS PILATE NA EMPERADOR NG ROMA?

ARAMAIC BA ANG LANGUAGE NG MGA TAGA-ROMA?

First it must be stressed that this is not an “either Hebrew or Aramaic (or Greek)” question. It must be remembered that the region in which Jesus grew up was multicultural and multilingual. Under the Roman Empire, many Greek-speaking Gentiles lived around Nazareth, especially in the large city of Sepphoris. Jesus was able to speak with the ROMAN CENTURION(Matt. 8:5-13) and later with PONTIUS PILATE (Pontius Pilate (pronounced /ˈpɒntʃəs ˈpaɪlət/; Latin: Pontius Pilātus; Greek: Πόντιος Πιλᾶτος, Pontios Pilātos) was the fifth Prefect of the Roman province of Judaea, from AD 26–36) (John 18:28-38), but since it’s unlikely that either of these Gentiles understood Aramaic, the conversation would mostly likely be held using Koine Greek (or perhaps Latin). So it’s likely Jesus spoke Greek and even Latin. Did Jesus Speak Hebrew?

DURING THE TIME OF JESUS THERE IS ROMAN EMPIRE.

Luke 2 (King James Version)

1And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus (FIRST EMPEROR OF THE ROMAN EMPIRE http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus) that all the world should be taxed.

2(And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

3And all went to be taxed, every one into his own city.

John 19:19-20 (King James Version)

19And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.

20This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.

MULTI-LINGUAL ANG TIME NI JESUS AT ALAM NI JESUS ANG LAHAT NG WIKA.

NARITO ANG HALIMBAWA NG BUMABA ANG ESPIRITU SANTO NI JESUS SA MGA ALAGAD.

ETO ANG NAGANAP SA PENTECOSTES.

GAWA 2:5-11
May mga debotong Judio noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. 6 Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. 7 Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba taga-Galilea silang lahat? 8 Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? 9 Tayo’y mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Capadocia, Ponto at Asia. 10 Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamfilia, Egipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene, at mga nagmula sa Roma, mga Judio at mga Hentil na naakit sa pananampalatayang Judio. 11 May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos?”

AYAN PO MGA KAPATID MGA WIKA PO NG IBA’T IBANG BANSA TAGA-PARTIA, MEDIA, ELAM, MESOPOTAMIA, JUDEA, CAPADOCIA, PONTO, ASIA, FRIGIA, PAMFILIA, EGIPTO, LIBYA/CIRENE, ROMA, JUDIO HENTIL, CRETA, ARABIA.

AMEN!

3 responses to this post.

  1. Posted by Ferard on February 3, 2011 at 3:16 pm

    pasalamatan mo naman ung pinagkopyahan mo na si ginoong John Parsons

    Reply

  2. Kaya ko nga inilagay ang LINK hindi akin yan. Inilalagay ko naman ang link ng mga hindi ko aral pero tama ang mga sinasabi nila.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: