Advertisements

NASA HULA BA NA MALILIGTAS ANG PILIPINAS?

AMEN!

MERON PO…..

ETO ANG SINABI NI YESHUA/JESUS NG SIYA AY NAGING TAO. NA MARAMI ANG DUDULOG SA KANYA SA BUHAT SA SILANGAN AT KANLURAN.

MATEO 8:11 Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa [[[[[[[[[[SILANGAN at KANLURAN]]]]]]] at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa KAHARIAN NG LANGIT. 12 Ngunit marami sa lipi ng Israel (l=anak ng kaharian) ANG ITATAPON SA KADILIMAN SA LABAS DOO’Y MANANANGIS SILA AT MAGNGANGALIT ANG KANILANG NGIPIN.


Matthew 8:11 (King James Version)

11And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.

ANG HULA SA AKLAT NI ISAIAH.


Isaias 24: 1-23

PAPARUSAHAN NI “YAHWEH” ANG SANGLIBUTAN (FOCUS SA TALATANG 14 AT 15)

1 Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh,
sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao.

2 Iisa ang sasapitin ng lahat—mamamayan at pari,
alipin at panginoon; alila at may-ari ng bahay,
nagtitinda’t namimili, nangungutang at nagpapautang.

3 Mawawasak ang daigdig at wala nang papakinabangin dito;
mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh.


4 Matutuyo at malalanta ang lupa,
manghihina ang buong sanlibutan.
Ang langit at ang lupa ay mabubulok.

5 Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito
dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos;
at nilabag ang kanyang mga utos;
winasak nila ang walang hanggang tipan.

6 Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig,
at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan,
mababawasan ang mga naninirahan sa lupa;
kaunti lamang ang matitira sa kanila.

7 Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan,
ang mga nagsasaya’y daranas ng kalungkutan.

8 Ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na maririnig;
titigil na ang ingay ng mga nagsasaya;
mapaparam ang masayang tunog ng alpa!

9 Mawawala na rin ang pag-iinuman ng alak sa saliw ng awitan,
ang alak ay magiging mapait sa panlasa.

10 Magulo ang lunsod na winasak;
ang pintuan ng bawat tahanan
ay may harang upang walang makapasok.

11 Sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ng alak,
nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan;
lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa.

12 Naguho na ang buong lunsod, ang pinto nito’y nagkadurug-durog.

13 Ganyan din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig;
parang puno ng olibo matapos lagasin ang bunga,
tulad ng ubasan matapos ang anihan.

14 Silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan,
mula sa kanluranay kanilang dadakilain si Yahweh.

15 Pupurihin siya doon sa silangan,
at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh,
ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat.

16 May awit ng pagpupuring maririnig,
maging sa pinakamalalayong dulo ng daigdig,
bilang papuri sa Diyos na Matuwid.
Ngunit ang sabi ko naman, “Nalulungkot ako. Nasasayang lamang ang panahon. Wala na akong pag-asa.
Patuloy ang panlilinlang ng mga taksil.
Palala nang palala ang kanilang pagtataksil.”

17 Mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo
ang matinding takot, malalim na hukay, at nakaumang na bitag.

18 Sinumang tumakas dahil sa takot,
sa balong malalim, doon mahuhulog.
Pag-ahon sa balon na kinahulugan,
bitag ang siyang kasasadlakan.
Sapagkat mabubuksan ang durungawan ng langit,
at mauuga ang pundasyon ng daigdig.

19 Ang daigdig ay tuluyang mawawasak,
sa lakas ng uga ito’y mabibiyak.

20 Ang lupa’y tulad ng lasenggong pasuray-suray
at kubong maliit na hahapay-hapay,
sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay,
tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman.

21 Darating ang araw na paparusahan ni Yahweh
ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid,
gayundin ang mga hari dito sa daigdig.

22 Tulad ng mga bilanggo,
ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon;
ikukulong sila sa piitang bakal,
at paparusahan pagkaraan ng maraming araw.

23 Mawawala ang liwanag ng araw at buwan,
at maghahari si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat,
sa Bundok ng Zion, at sa Jerusalem.
Doo’y mahahayag ang kanyang kaluwalhatian,
sa harap ng mga pinuno ng bayan.

HINDI BA MGA KAPATID MATUTUPAD ANG SINABI NI JESUS NG SIYA AY NABUBUHAY PA SA MATEO 8:11?

Advertisements

14 responses to this post.

 1. Posted by Teodorico Asuncion on February 9, 2011 at 11:38 am

  Ako po ay nagagalak at sa ating pinakamamahal nating Inang Bayang PILIPINAS ang siyang napili ng ating MAHAL na AMANG BATHALANG Dr. JOSE RIZAL na siyang magiging BAGONG JERUSALEM sa hinaharap sa kanyang ikalawang pagbabalik niya dito sa lupa.Tutuparin niyang kanyang pangako na Buhay na walang hanggan kung siya na ang maghahari sa TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM sa nalalapit na takdang panahon.

  Reply

 2. Rizalista ka igan? Kailan pa naging Diyos si Rizal?

  Reply

 3. Posted by Teodorico Asuncion on May 5, 2011 at 7:39 am

  Ako ay hindi Rizalista kaibigan isa akung SAGRADA FAMILIA na sumusunod sa kautusan ng ating Mahal nating Panginoong si Dr.Jose Rizal.Karamihan sa ating mga kababayang mga Pilipino ay wala ng makaalaala ang nagawang pagbuwis ang kanyang buhay para lamang tayong mga Pilipino ay maging malaya sa mapanakop na mgakastila.Lingid sa ating kaalaman si Amang Bathalang Dr.Jose Rizal ang siyang isinugo ng ating Mahal nating AMA sa kaitaastaasan upang siya ang magkakatawang tao para tayong mga Pilipino at ang ating pinakamamahal nating Inang

  Reply

 4. Posted by Teodorico Asuncion on May 5, 2011 at 8:03 am

  Sa ating pagkukumpara ang nagawa noon ni Jesus Christ na ibinuwis niya ang buhay para lamang matubus ang kasalanan ng sanlibutan.Wala silang pagkaiba sa nagawa ng ating Mahal na Dr.Jose Rizal sa ating BAYANG PILIPINAS.Hindi ko kayo pinipilit paniwalain kayo na ang huhusga kung sa akala ninyo ay biro biro at walang katutuhanan magaganap at matutupad ang PROPESIYA na ang ating INANG BAYANG PILIPINAS ang siyang magiging BAGONG JERUSALEM sa pangalawang pagbabalik na ating MAHAL na AMANG Dr.JOSE RIZAL sa katauhang KRISTONG TAGALOG.Magulat

  Reply

 5. Posted by Teodorico Asuncion on May 5, 2011 at 9:25 am

  Magugulat nalang ang mga tao sabi sa akin ng ating Mahal na Amang Dr.Jose Rizal kung siyay bababana mula sa kalangitan na siya ng maghahari at kanya ng ipapatupad ang DEBONONG GOBYERNO sa TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM.Nasabi niyang lahat sa akin ang mga PALATANDAAN bago siya bababa dito sa lupa.1.Magkakagulo na ang mundo.( 2 )Magkakaroon ng kakulangan ng makakain sa buong mundo.
  ( 3 )Kidlat na umaapoy sa kalangitan mamumula sa silangan at magtatapos sa kanluran susunod ang malakas na dagundong ng kulog magmumula sa silangan at magtatapos sa kanluran.( 4 )Magdidilim ng buong mundo at walang makakapagluto ng pagkain dahil hindi sisindi ang mga gasul at electric na lutuan.( 5 )Pinakamalakas na lindol ang ating mararanasan sa buong mundo Hindi makakatayo ang mga tao sa lakas ng lindol at silay gagapang at nagiiyakan sa tindi ng pagkatakot.Huling nasbi ng ating Mahal na Amang Dr. Jose Rizal 1/3 lamang ang matitirang papolasyon sa buong mundo kasalina ang PILIPINAS at lahat na daw ay mamamatay,magunaw man ang mundo ang ating INANG BAYANG PILIPINAS ay hindi magagalaw iyan ang nasabi ng ating Mahal na Amang Bathalang Dr.Jose Rizal.

  Reply

 6. Posted by Teodorico Asuncion on September 15, 2011 at 1:50 pm

  Mga kababayang Pilipino saan mang dako ng ating mundo samasama sana tayong manalangin sa ating mahal na Ama sa kaitaasan na sanay kanya niya tayong ililigtas lahat sa nalalapit na hangganan ng ating mundong ginagalawan.Nalalapit na ang takdang panahon at ang ating mahal AMANG Dr. JOSE RIZAL
  ay pababana mula sa kalangitan at kanya ng itatayo ang BAGONG JERUSALEM sa ating
  INANG BAYANG PILIPINAS na kanyang
  LUPANG PANGAKO sa ating lahat sa kanyang pangalawang pagkabuhay at pagbabalik niya dito sa lupa.Sinasabi kuna sa inyong lahat ng aking nalalaman tungkol sa ating AMANG Dr.JOSE RIZAL para tayong lahat ay makapaghanda sa nalalapit niyang pagbabalik dito sa lupa.Wala ng ibang

  Reply

 7. Posted by Teodorico Asuncion on September 15, 2011 at 2:02 pm

  KRISTONG darating kung hindi si AMANG HARING Dr.JOSE RIZAL sa katauhang KRISTONG TAGALOG na siyang itinalaga ng ating Mahal na AMA sa kaitaasan.

  Reply

 8. Posted by Teodorico Asuncion on October 14, 2011 at 10:04 am

  Si Dr.Jose Rizal ay isa sa mga Diyos na kumakatawan kay Kristo.Bago paman ibinigay ng ating Mahal nating AMA sa kaitaasan sa kanya ang tungkulin niyang gagampanan,pinulong ng AMA ang kanyang alagad sa langit upang pagusapan kung paano nila matutulungan ang mga Pilipino na mapalaya sa kamay ng mga Kastila.Napili ng ating AMA na si Diyos Rizal ang isusugo sa lupa upang matulungang mapalaya ang mga Pilipino sa mga mapanakop na mga Kastila.Dito na nagumpisa ang kasaysayan ng ating Mahal na si Dr.Jose Rizal na siyang isinugo sa lupa na magkatawang tao

  Reply

 9. Posted by Teodorico Asuncion on October 14, 2011 at 11:24 am

  para lamang tayong mga Pilipino ay mapalaya.Sa katutuhanan si Dr.Jose Rizal ay hindi naman tunay na anak nina Francisco at ni Teodora,sa harapan ng kanilang hagdanan napadpad si Diyos Rizal na isang sanggol na mayroong naka tag na pangalan niyang Jose Rizal na nakatali sa kamay niya upang ito ang
  ipangalan sa kanya, tumambad kina Francisco at Teodora na mayroong sanggol sa hagdanan nila at kinupkop at itinuring na tunay na anak si Rizal
  ang hindi nila alam na magasawa ay nagaalaga sila ng Diyos na sanggol.

  Reply

 10. Posted by Teodorico Asuncion on November 10, 2011 at 10:59 am

  Hindi lang hula PROPESIYA ang makapagsasabi na ang ating INANG BAYANG PILIPINAS ay maliligtas sa darating na hangganan ng ating mundo dahil sa PILIPINAS ang magiging BAGONG JERUSALEM na siyang ring magiging tahanan ng ating pangalawang KRISTONG darating sa hinaharap.Humayo na kayo mga kababayang PILIPINO saan mang dako ng mundo at ating iwagayway MABUHAY ANG PILIPINAS na siyang magiging BAGONG JERUSALEM sa hinaharap.

  Reply

 11. Posted by Teodorico Asuncion on December 2, 2011 at 11:32 am

  MAHAL NAMING INANG BAYANG PILIPINAS NA AMING ITINATANGI KAMI POY NAGPAPASALAMAT DAHIL INILUWAL MO ANG NATATANGING SI Dr. JOSE RIZAL NA SIYA NAMING PINAKAHIHINTAY SA MULI NIYANG IKALAWANG PAGKABUHAY AT PAGBABALIK DITO SA LUPA SA NALALAPIT NG HANGGANAN NG ATING MUNDO.SI Dr.JOSE RIZAL ANG SIYANG IKALAWANG KRISTONG DARATING SA TAKDANG PANAHON AT SIYA ANG ATING MAGIGING KRISTONG TAGALOG SA MGA LAHING KAYUMANGGI NA SIYANG BABABA MULA SA KALANGITAN DITO SA LUPA.WALA NG IBANG KRISTONG PINAHIHINTAY NATING LAHAT KUNG HINDI SI Dr.JOSE RIZAL SA KATAUHANG KRISTONG TAGALOG SA LAHING KAYUMANGGI SA KATAUHAN NI Dr. JOSE RIZAL NA SIYANG MAGHAHARI SA BUONG SANLIBUTAN SA NALALAPIT NA TAKDANG PANAHON NA HANGGAN NG ATING MUNDO.ANG BILIN NG ATING MAHAL NA AMANG Dr. JOSE RIZAL SANA TAYONG LAHAT AY MAGKAISANG MANALANGIN SA ATING MAHAL NA AMA SA KAITAASAN NA SANA’Y KANYA TAYONG LAHAT NA ILIGTAS KUNG DARATINGNA ANG TAKDANG PANAHON NA HANGGANAN NG ATING MUNDONG GINAGALAWAN.

  Reply

 12. Posted by Teodorico Asuncion on December 7, 2011 at 11:52 am

  HINDI MAN KAYO NANINIWALA SA MGA SINABIKO AY NASA INYO NG PAGISIPAN.PAGDATING NG TAKDANG PANAHON SAKA LAMANG KAYO MABIBIGLA KAYO’Y HINDI NAKAHANDA SA IKALAWANG PAGBABALIK NG ATING MAHAL NA AMA DITO SA LUPA AT MAKAPILING NATIN SIYA SA TEMPLO NG MAGIGING BAGONG JERUSALEM SA ATING INANG BAYANG PILIPINAS.KARAMIHAN SA ATIN AY HINDI NANINIWALA NA ANG PILIPINAS ANG SIYANG MAGIGING BAGONG JERUSALEM SA HINAHARAP.ANG MGA IBAY MGA PILOSOPO NI HINDI ALAM ANG MANALANGIN NG { AMA NAMIN }SIGURO KUNG LILINDOL NA NG UBOD NG LAKAS AT ANG MGA TAOY HINDI NA MAKATAYO AT SILAY GUMAGAPANG AT NAGIIYAKAN SA LAKAS NG LINDOL DOON LANG NILA MAALALA ANG ATING MAHAL NA PANGINOON NGUNIT HULI NA ANG LAHAT ANG ATING AMANG BATHALANG Dr.JOSE RIZAL AY PABABANA MULA LANGIT AT DITO SA LUPA UPANG KANYA NG TUTUPARIN ANG PANGAKONG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA ATING LAHAT.KANYA NARING ITATAYO ANG BAGONG JERUSALEM SA INANG BAYAN NATING PILIPINAS AT KANYA NARING IPAPATUPAD ANG DEBONONG GOBYERNO NA SIYANG NARARAPAT DAHIL TALAMAK NA SA KARUMIHAN AT KAHAYUPANNA ANG ATING MUNDONG GINAGALAWAN.SA MGA NANGYAYARINA SA BUONG MUNDO KAGAYA NG NANGYARI SA JAPAN TSUNAMI,PAGBASAK NG EKONOMIYA NG AMERICA,GREECE,ITALY SUMUSUNOD NARIN ANG SPANYA AT FRANCE.MGA KAGULUHAN NA NANGYAYARI SA BUONG MUNDO ITO AY MGA PALATANDAANNA ANG ATING MAHAL NA AMA AY PARATING NA.KUNG ANG INAKALA NINYO AY GAWAGAWA KO LAMANG ITO NASA INYO NA IYAN ANG NAIS KO LAMANG AY MAIPABATID SA INYO PARA TAYONG LAHAT AY MAKAPAGHANDA SA NALALAPIT NG TAKDANG PANAHON NA HANGGANAN NG ATING MUNDO.

  Reply

 13. Posted by Teodorico Asuncion on December 7, 2011 at 12:21 pm

  HINDI MAN KAYO NANINIWALA SA MGA SINABIKO AY NASA INYO NG PAGISIPAN.PAGDATING NG TAKDANG PANAHON SAKA LAMANG KAYO MABIBIGLA KAYO’Y HINDI NAKAHANDA SA IKALAWANG PAGBABALIK NG ATING MAHAL NA AMA DITO SA LUPA AT MAKAPILING NATIN SIYA SA TEMPLO NG MAGIGING BAGONG JERUSALEM SA ATING INANG BAYANG PILIPINAS.KARAMIHAN SA ATIN AY HINDI NANINIWALA NA ANG PILIPINAS ANG SIYANG MAGIGING BAGONG JERUSALEM SA HINAHARAP.ANG MGA IBAY MGA PILOSOPO NI HINDI ALAM ANG MANALANGIN NG { AMA NAMIN }SIGURO KUNG LILINDOL NA NG UBOD NG LAKAS AT ANG MGA TAOY HINDI NA MAKATAYO AT SILAY GUMAGAPANG AT NAGIIYAKAN SA LAKAS NG LINDOL DOON LANG NILA MAALALA ANG ATING MAHAL NA PANGINOON NGUNIT HULI NA ANG LAHAT ANG ATING AMANG BATHALANG Dr.JOSE RIZAL AY PABABANA MULA LANGIT AT DITO SA LUPA UPANG KANYA NG TUTUPARIN ANG PANGAKONG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA ATING LAHAT.KANYA NARING ITATAYO ANG BAGONG JERUSALEM SA INANG BAYAN NATING PILIPINAS AT KANYA NARING IPAPATUPAD ANG DEBONONG GOBYERNO NA SIYANG NARARAPAT DAHIL TALAMAK NA SA KARUMIHAN AT KAHAYUPANNA ANG ATING MUNDONG GINAGALAWAN.SA MGA NANGYAYARINA SA BUONG MUNDO KAGAYA NG NANGYARI SA JAPAN TSUNAMI,PAGBASAK NG EKONOMIYA NG AMERICA,GREECE,ITALY SUMUSUNOD NARIN ANG SPANYA AT FRANCE.MGA KAGULUHAN NA NANGYAYARI SA BUONG MUNDO ITO AY MGA PALATANDAANNA ANG ATING MAHAL NA AMA AY PARATING NA.KUNG ANG INAKALA NINYO AY GAWAGAWA KO LAMANG ITO NASA INYO NA IYAN ANG NAIS KO LAMANG AY MAIPABATID SA INYO PARA TAYONG LAHAT AY MAKAPAGHANDA SA NALALAPIT NG TAKDANG PANAHON NA HAGGANAN NG ATING MUNDO.

  Reply

 14. manong teodoro salamt sa na i share mo?NANINIWALA PO AKO SA SINA SABI MO!!!!ISA PO AKONG MEMBER NG INFINITO SALVADOREX ISR!!AT NINIWALA SA MGA SECRETO SA TUNAY NA PLANO NI JOVE REX AL!AS DR JOSE RIZAL?SYA NA PO WALA NG IBA?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: