APDO AT MIRA AT PAGKAMATAY NI YEHOSHUA/YESHUA/IESOUS/JESUS!

ANG MIRA = MABANGONG DAGTA NG KAHOY NA GINAGAMIT NA GAMOT AT IPINAPAHID SA BANGKAY BAGO ILIBING (SOURCE: MAGANDANG BALITA BIBLIA PAHINA 325 AND THE LINK BELOW)

MARCOS 15:23 Siya’y[[[[[[ binibigyan]]]]] nila ng alak na may kahalong (DITO MAY KAHALO NA ANG ALAK NA PABAGO) mira (PABANGO), ngunit hindi niya ito ininom. (HINDI ININOM HINDI SINABING TINIKMAN)

MATEO 27:33[[[[[ Binigyan]]] nila si Jesus ng alak na hinaluan (DITO HINAHALUAN PA LANG) ng apdo, [[[[[[ngunit nang matikman]]](DITO TUMIKIM) niya iyon ay hindi niya ininom.(HINDI DIN ININOM)

*****************************************************
SO NAKITA MO ANG HINDI TINIKMAN SA TINIKMAN AT MAY HALO NA SA HINAULUAN, BINIBIGYAN SA BINIGYAN NGAYON…MAGKAMUKHA BA ANG 2 STORYA NA YAN?
*****************************************************

SUMMARY: MALIWANAG 2 BESES SINUBUKANG NA PAINUMIN SIYA..ISANG MAY PABANGO AT NG HINDI TINIKMAN..NILAGYAN(HINALUAN NG APDO)..(MAY ACTION NA NANGYARI-HINALUAN) NG MATIKMAN (TINIKMAN) HINDI NA TULUYANG ININOM. ISA BINIBIGYAN PA LANG YUONG ISA BINIGYAN NA.

******************************************************
TANDAAN MO IBA YUONG MAY “KAHALO” NA SA “HINAHALUAN PA”, TINIKMAN SA HINDI TINIKMAN AT BINIGYAN(PAST TENSE) SA BINIBIGYAN(PRESENT TENSE)
******************************************************

NOTE: SA MARCOS 2 PANGYAYARI ANG PAG-PAPAINOM TANDAAN NYO YAN.

MARCOS 15:23 Siya’y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom.

MARCOS 15:36 May tumakbo upang kumuha ng isang espongha; ito’y binasa ng [[[[[maasim na alak]]], inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. “Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya,” sabi niya.

WHAT IS MIRA……..BASA http://www.angbiblia.net/talaan.aspx

WALANG KONTRADIKSYON SA BIBLIA AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: