Debate: Arman De Castro Vs. WhiteJewel (ISLAM)
SOURCE: http://www.facebook.com/topic.php?topic=650&post=7744&uid=192045957479973#post7744

Interfaith Corner
This debate is exclusive for Arman De Castro and WhiteJewel – No other member is allowed to post his/her comment here.

There will be a separate topic as the debate gallery where all members can post their comments about this debate while the debate is in progress and after the debate.

Violation by any member of this rule may result to temporary ban for 5 days or more.

Topic of the debate: IS JESUS GOD?

Affirmative side: Arman De Castro

Negative side: WhiteJewel

Format to be followed:

1. Affirmative Constructive — 1500 words:
2. Cross-Examination of Affirmative by Negative – Set-1: 5 questions max — 500 words
3. Affirmative replies
4. Cross-Examination of Affirmative by Negative – Set-2: 5 questions max – 500 words
5. Affirmative replies
6. Negative Constructive — 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative – Set-1: 5 questions max – 500 words
8. Negative replies
9. Cross-Examination of Negative by Affirmative – Set-2: 5 questions max – 500 words
10. Negative replies
11. Affirmative Rebuttal
12. Negative Rebuttal
13. 2nd Affirmative rebuttal
14. 2nd Negative rebuttal
15. Rejoinder/Conclusion by the Negative
16. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative

Note:
a. Each item/post should be a maximum of 1,500 words EXCEPT where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.

RULES

These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.

Start date: This debate starts at the moment that this post has been posted. The affirmative side is given two days to make his first posting.

This is the exclusive thread to the parties of this debate. The format and the debate rules are shown. Where the rules are explicit, I will apply the rules to specific situations. Where the rules are silent or implicit, I will extrapolate the applicable rules based on my interpretation of fairness and standard practice.

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)

1. Constructive posts must be used by each side to present the arguments.

2. Cross-examination posts must be limited only to the constructive posts of the other side.

3. The debater being cross-examined is expected to answer the questions directly.

4. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

5. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words EXCEPT when the maximum is specified different for specific items in the FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

6. Time limit is 2 days (48 hours) from the last post by the opponent.

7. All applicable forum rules on posting behavior will apply in this debate.

8. Debaters should not extend their debate in the peanut gallery. They are not allowed to post in the gallery that will further support their argument, rally their supporters, and criticize the opponent during the duration of the debate. In other words, there is only one debate — and it is in the main thread. The debate rules behavior applies in the gallery as well. I will exercise moderator rights in the gallery. This does not prevent the debaters from posting things in the gallery, such as greetings, etc, that does not violate the earlier stated rule.

Failure to follow the rules without valid reason will be declared defeated.

@ Arman De Castro

If you agree on the format and the rules above, you may now post your (
1. Affirmative Constructive — 1500 words)

Thank you.

===============================================

Arman G. de Castro
ANG HULA SA LUMANG TIPAN [ANG TINIG SA ILANG]

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG]

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA SINABI NIYA:.

LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

SI JESUS ANG IPINAGHANDA NIYA NG DAAN. ANG SIGAW SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN. SI YAHWEH AT JESUS AY IISA. (JOHN 10:30)

PALIWANAG: Sa Isaiah 40:3 ipaghanda daw si Yahweh ng daan kung si Juan Bautista ang Tinig ang ipinaghahanda niya ng daan ay si Jesus lumalabas si Jesus at si Yahweh na pinaghanda ng daan ay IISA.

https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-tinig-ng-isang-sumisigaw-sa-ilang/

*****************************************************************

ANG NAKASULAT SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL KAY AKO NGA.

Exodo 3:14 Sinabi ng Diyos “Ako’y si Ako Nga“. Sabihin mong sinugo ka ni “Ako Nga“.

ANG SABI SA BAGONG TIPAN

John 8:58 Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘AKO’Y AKO NA‘.

John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang “AKO’Y SI AKO NGA“.

John 13:19 “Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na ‘AKOY SI AKO NGA.

https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/akoy-si-ako-nga-i-am-that-i-am/

*****************************************************************

JOHN 10:30 “AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA”.Sabi ng iba hindi daw iisang Diyos samantalang ang AMA doon sa nakasulat na talata ay tumutukoy sa DIYOS.

ETO MGA ISSUE DIYAN SA CHAPTER NG JOHN 10

IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

NOTE: SIYA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT HINDI MAAGAW SA KANYA NINUMAN. (DIYOS ANG GUMAGAWA NIYAN)

WALA NA IBANG MAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNDI SI YESHUA/JESUS CHRIST NASUSULAT.

IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)

NOTE:KAHIT ANG AMA HINDI KAYANG KUNIN ANG BUHAY NIYA. DAHIL SINABI NA ***NIYA WALANG MAKAKAKUHA NG AKING BUHAY***. MAKIKITA NINYO SA TALATA KUNG PAANO PINAGLALARUAN NI JESUS ANG BUHAY MAYROON SIYANG KAPANGYARIHANG IBIGAY AT KUNING MULI. KAYA BINABATO AT GUSTONG PATAYIN DAHIL NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS. KUNG NAGSASABI NGA LANG SI KRISTO JESUS NA TAO SIYA WALA NG GULO EH.

JOHN 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.

NOTE: NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS BAGAMA’T TAO LANG…KUNG ANG PAGPAPAKILALA NIYA SA SANLIBUTAN EH TAO SIYA SIGURADONG HINDI SIYA PAPATAYIN AT IPAPAKO SA KRUS NG MGA TAO. AT KUNG TAO ANG PAPAPAKILALA SA KANYA NI ESTEBAN (GAWA 7:54-70) HINDI SANA PINATAY SI ESTEBAN. ANG KATOTOHANAN MGA KAPATID SI YESHUA/JESUS ANG DIYOS NA NAGING TAO I TIM.3:16. AMEN!

DIYOS LANG NAMAN ANG NAGBIBIGAY NG EVERLASTING LIFE UULITIN KO MGA TALATA SA CHAPTER 10 NG JUAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa KANYANG habag sa atin.

SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA.

ETO SINABI NI ELIZABETH BAGO ISILANG SI JUAN BAUTISTA AT SI JESUS NG MAGKITA SILA SA BAHAY NI ELIZABETH.

Ang Pagdalaw ni Maria kay Elisabet

LUCAS 1:39-43 Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. 40Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. 41 Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. 42 Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! 43 Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44 Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 45 Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

SINO AKO UPANG DALAWIN NG INA NG AKING PANGINOON?

SINO ANG MAS MAHALAGA DIYAN ANG INA O ANG PANGINOON?

ETO SABI NI ZACARIAS (TATAY NI JUAN BAUTISTA) NG MAPUSPOS SIYA NG ESPIRITU SANTO…LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng KATAAS-TAASAN; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

HULA: Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw sa ilang “Ipaghanda si YAHWEH ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. (IPAGHANDA DAW PO SI YAHWEH NG DAAN).

KATUPARAN: JOHN 1:23 Sumagot si Juan “AKO ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!” Ang Propeta Isais ang may sabi nito.

INAMIN NI JUAN na SIYA ANG TINIG at yan daw ang prophecy ni Isaiah.

SINASABI KO SA INYO MGA KAPATID SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. LISTEN TO ZACARIAS (FATHER OF JUAN BAUTISTA) LUCAS 1:76.

Maliwanag mga kapatid na ang ipinaghanda ng daan ay si YHWH yuon ang nakalagay sa Isaiah 40:3 tapos ng matupad ang ipinaghanda ng daan ay si YESHUA/JESUS CHRIST…maliwanag mga kapatid na si YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. Amen!

https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-yahweh-at-jesus-ay-iisa-john-1030/

OKAY “BROTHER WHITE JEWEL” KONTRAHIN MO NA…

===============================================

Interfaith Corner
Thank you for you affirmative stand Arman De Castro.

Total number of words 1,048.

@ WhiteJewel

You may now proceed to your first set of 5 questions for Arman De Castro.

Thaks
===============================================

White Jewel
Bismillahi Rahmanir Raheem!

Salamat po Ginoong Moderator!

Thank you Mr. Arman De Castro for your opening:

2. Cross-Examination of Affirmative by Negative – Set-1: 5 questions max — 500 words

Here are my first 5 questions to my opponent:

1. Is Yahweh the only true God or not?

2. You cited “Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko”

My question is, based on the citation, did Yahweh came here on earth or Yahweh sent someone other than Himself instead?

3. You cited “SI JESUS ANG IPINAGHANDA NIYA NG DAAN. ANG SIGAW SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN. SI YAHWEH AT JESUS AY IISA. (JOHN 10:30):

My question is, in what sense that Yahweh and Jesus are one considering the facts that Jesus himself said that his father (Yahweh) is greater than him, Johh 5:30, 14:28 and that Jesus is ignorant while the father (Yahweh) is not, Mark 13:32, and that Jesus is sent by the only true God (Yahweh) John 17:3 ?

4. you cited ” John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang “AKO’Y SI AKO NGA“ as proof for the name of God (I am).

My question is, is the word “I am” a name (noun) or a verb?

5. When Jesus used the word I am for himself, did his disciples understand it to mean Jesus is God OR that he is sent by God?

That’s all for my first 5 questions (set-1).

Thank you.

WhiteJewel
===============================================

Interfaith Corner
Thank you WhiteJewel for your Set-1 questions

Total number of words 257.

@ Arman de Castro

You have 48 hours to answer WhiteJewel’s first 5 questions.

Note: Failure to follow the rules will be declare lost by default.

Thank you.
===============================================

Arman G. de Castro
MY ANSWER MR. MODERATOR WITH ***.

Here are my first 5 questions to my opponent:

1. Is Yahweh the only true God or not?

*** ARMAN’S REPLY: THE ORIGINAL OF YAHWEH IS YHWH or TETRAGRAMMATON… My answer is Yes he is the only true God.

2. You cited “Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko”

My question is, based on the citation, did Yahweh came here on earth or Yahweh sent someone other than Himself instead?

*** ARMAN’S REPLY: He came on earth by HIMSELF. ACCORDING TO THE PROPHECY AND ITS FULFILLMENT. SEE THE WORD “HIMSELF” BELOW IN VERSE 34.

ACTS 8:31-34

31And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.

32The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth: (ISAIAH 53:7 PROPHECY)

33In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

34And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of [[[[[[[[[[ HIMSELF ]]]]], or of some other man?]]]]]]]]]]]]]] (THE ANSWER IS HIMSELF THIS EUNUCH ACCEPT JESUS IN HIS LIFE BY BAPTISM)

Isaiah 53:7 (King James Version)

7He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. (FULFILLED IN ACTS 8:32)

[THE BIRTH OF GOD ALMIGHTY AND EVERLASTING FATHER PROPHECIES.]

Isaiah 9:6 (King James Version)

6For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

HIS NAME SHALL BE CALLED Wonderful,
HIS NAME SHALL BE CALLED Counsellor,
HIS NAME SHALL BE CALLED Mighty God, —> FOCUS IN “MIGHTY GOD”.
HIS NAME SHALL BE CALLED Everlasting Father, –> FOCUS IN “EVERLASTING FATHER”
HIS NAME SHALL BE CALLED Prince of Peace,

Isaiah 7:14 (King James Version)

14Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

IMMANUEL IS AN HEBREW WORD THAT YOU CAN FIND IN THEIR HEBREW DICTIONARY.
IMMANU=”WITH US”
EL = “GOD”

THAT IS THE REASON WHY JESUS NAME IS NOT IMMANUEL IT IS AN ALIAS NOT A NAME.

[THE FULFILLMENT OF THE PROPHECIES IN ISAIAH 9:6 AND ISAIAH 7:14.]

Matthew 1:22-23 (King James Version)

22Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by [[[[[[[the prophet, saying,]]]]]]

23Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name [[[Emmanuel]]]]]]], which being interpreted is, God with us.

3. You cited “SI JESUS ANG IPINAGHANDA NIYA NG DAAN. ANG SIGAW SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN. SI YAHWEH AT JESUS AY IISA. (JOHN 10:30):

My question is, in what sense that Yahweh and Jesus are one considering the facts that Jesus himself said that his father (Yahweh) is greater than him, Johh 5:30, 14:28 and that Jesus is ignorant while the father (Yahweh) is not, Mark 13:32, and that Jesus is sent by the only true God (Yahweh) John 17:3 ?

***ARMAN’S REPLY: YES GOD SEND HIMSELF……SEE MY ANSWER #1

4. you cited ” John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang “AKO’Y SI AKO NGA“ as proof for the name of God (I am).

My question is, is the word “I am” a name (noun) or a verb?

***ARMAN’S REPLY: I AM = REFLEXIVE PRONOUN

5. When Jesus used the word I am for himself, did his disciples understand it to mean Jesus is God OR that he is sent by God?

ARMAN’S REPLY: THE APOSTLES UNDERSTAND THE REFLEXIVE PRONOUN. HE IS TALKING ABOUT HIMSELF…LIKE “I AM THE TRUTH, I AM THE LIFE, I AM THE WAY”.

===============================================

Interfaith Corner
Thank you Arman de Castro for your responses to WhiteJewel’s set-1 questions.

Total number of words: 703.

@WhiteJewel,

You may now proceed to your set-2 questions for Arman de Castro.

We are now on Part 4 of the debate;

(4. Cross-Examination of Affirmative by Negative – Set-2: 5 questions max – 500 words)

Thanks
===============================================

White Jewel
Bismillahi Rahmanir Raheem!

Salam to all!

1. In your response to my question #1, you said that Yahweh is the only true God and that He Himself came down here on earth in the person of Jesus. So Jesus, according to the summary of your arguments, is Yahweh Himself who came down from heaven.

If Jesus is Yahweh Himself and Yahweh is the only true God, then who is The God whom Jesus called for help, prayed to (Luke 5:15). If Jesus is Yahweh Himself who came down here on earth, who is that other God that he was talking about?

2. You cited ” 23Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name [[[Emmanuel]]], which being interpreted is, God with us.”

I want to know who those people who called Jesus Emmanuel because if you cant cite any, then your thesis about the fulfillment of the prophecy fails. Who called Jesus Emmanuel during his time?

3. In my question #3, I cited the differences between God and Jesus such as the following:

“facts that Jesus himself said that his father (Yahweh) is greater than him, Johh 5:30, 14:28 and that Jesus is ignorant while the father (Yahweh) is not, Mark 13:32, and that Jesus is sent by the only true God (Yahweh) John 17:3 ?”

You simply replied “YES GOD SEND HIMSELF” which has no meaning at all in connection to my question.

Anyway, would you please explain how God can send Himself
Jesus said who is to supposed to be Yahweh Himself said very clearly in John 17:3

And this is the way to have eternal life–to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth.

So Jesus himself admitted that he was sent by the true God, it is not God who came here.

4. You said that the phrase “I am” is a reflexive pronoun, which means it is not a noun. So explain how could it be used as a name, let alone name of God when you said that it is a reflexive pronoun?

You cant say “My name is I am” because you are not giving your name there. You have to say “I am Arman” right?

5. I asked you about the understanding of Jesus’ disciples about the “I am” used by Jesus, however you simply gave an answer without evidence from them in your bible:

Since there is no verse which Jesus himself said ‘I am God” or “Worship me as your God”, would you admit that Jesus is NOT God if it is shown that Jesus’ disciples understood the “I am” of Jesus to be a prophet, messiah, or messenger of God and not God?

Thank you.

BTW, Arman said:

“Arman G. de Castro: WHITE JEWEL ONENESS CHRISTIAN AKO HINDI AKO NANINIWALA SA “TRINITY”… 🙂 pinapauna ko lang kapatid SI YAHWEH AT SI ALLAH AY IISA…PAPATUNAYAN KO YAN…GOOD EVENING SA INYONG LAHAT…AMEN!”

===============================================
Interfaith Corner
Thank You WhiteJewel for your set-2 questions.

Total number of words: 499

Thank you also for mentioning also about Arman de Castro’s faith; that he is not a trinitarian but a Oneness Christian. I thought that he is a trinitarian.

Folks, we are now at part 5 of the debate (5. Affirmative replies)

@ Arman de Castro,

You may now post your answers to WhiteJewels set-2 questions. You only have 48 hours to response.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================

Arman G. de Castro
MR. MODERATOR HAYAAN NINYONG IPALIWANAG KO NG TAGALOG PARA MAS MADALING MAINTINDIHAN NG KAPWA KO PILIPINO.
AT MADALING KONG MAIPAUNAWA ANG MGA BAGAY NA GUSTO KUNG SABIHIN.

1. In your response to my question #1, you said that Yahweh is the only true God and that He Himself came down here on earth in the person of Jesus. So Jesus, according to the summary of your arguments, is Yahweh Himself who came down from heaven.

If Jesus is Yahweh Himself and Yahweh is the only true God, then who is The God whom Jesus called for help, prayed to (Luke 5:15). If Jesus is Yahweh Himself who came down here on earth, who is that other God that he was talking about?

***ARMAN’S REPLY: HERE’S MY CHALLENGE TO BROTHER “WHITE JEWE” MAGBIGAY KA NG TALATA SA BIBLIA NA NAG-DASAL SI JESUS NA KADIKIT/KATABI ANG MGA ALAGAD O NASA TABI NIYA… AT KUNG KATABI MAN…….MAGBIGAY KA NG TALATA NA NAISULAT ANG KANYANG PANALANGIN.

2. You cited ” 23Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name [[[Emmanuel]]], which being interpreted is, God with us.”

I want to know who those people who called Jesus Emmanuel because if you cant cite any, then your thesis about the fulfillment of the prophecy fails. Who called Jesus Emmanuel during his time?

***ARMAN’S REPLY: WALA TALAGANG TATAWAG SA KANYA NG EMMANUEL DAHIL ANG KANYANG PANGALAN AY TATAWAGIN HINDI SINABING SIYA AY PAPANGALANAN. MAGKA-IBA ANG “PAPANGALANAN” SA “TATAWAGIN”.

HALIMBAWA:

SA KKK…

EMILIO AGUINALDO AY TATAWAGING “MAGDALO”.
ANDRESS BONIFACIO AY TATAWAGING “SUPREMO”.

SA BIBLIA:

JESUS AY TATAWAGING “EMMANUEL”.

INUULIT KO MAG-KAIBA ANG PAPANGALANAN SA TATAWAGIN MALAYO ANG MEANING NIYAN.

3. In my question #3, I cited the differences between God and Jesus such as the following:

“facts that Jesus himself said that his father (Yahweh) is greater than him, Johh 5:30, 14:28 and that Jesus is ignorant while the father (Yahweh) is not, Mark 13:32, and that Jesus is sent by the only true God (Yahweh) John 17:3 ?”

***ARMAN’S REPLY: CONTINUE READING IN JOHN 5…..JOHN 5:43 [[[[[[Naparito ako]]]] sa [[[[[[[[[[PANGALAN ng aking Ama]]]]]]]], subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito’y inyong tatanggapin. 44 Ang hinahangad ninyo’y ang papuri ng isa’t isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayo maniniwala sa akin? 45 Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. 46 Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, [[[[[[[maniniwala din kayo sa [[akin]], sapagkat tungkol sa [[akin]] ang sinulat niya]]]]]]. 47 Dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, hindi rin ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko.

(KAYA YUONG PANGALAN NI KRISTO YON ANG PANGALAN NG AMA NAKASULAT NAPARITO AKO… )

***ARMAN’S REPLY IN MARK 13:32 OR MATEO 24:36-37

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 37 Ang [[[[[[[[[[[[[[pagdating ng Anak ng Tao]]]]]]]]]]]]]] ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe

KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS ANG DARATING SA TALATANG 37. ANG PAGDATING NG “ANAK NG TAO”. MALIWANAG ALAM NIYA AT MALALAMAN NIYA MALIWANAG MASISIRA ANG TALATA NA “AMA LANG ANG NAKAKAALAM”.

You simply replied “YES GOD SEND HIMSELF” which has no meaning at all in connection to my question.

Anyway, would you please explain how God can send Himself
Jesus said who is to supposed to be Yahweh Himself said very clearly in John 17:3

And this is the way to have eternal life–to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth.

So Jesus himself admitted that he was sent by the true God, it is not God who came here.

***ARMAN’S REPLY IN JOHN 17:3 Ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo.

KUNG ATING PAPANSININ………..KUNG IISA ANG TUNAY NA DIYOS…….MAPAPANSIN SA TALATA NA DAPAT DING MAKILALA SI JESUS. (AT ANG MAKILALA KA NILA SI JESU-CRISTO NA IYONG SINUGO.

TANONG KAY “WHITE JEWEL”…….ILAN ANG IPINAKIKILALA SA MGA TALATA? SI KRISTO NAGSASALITA DIYAN BAKIT KAILANGANG BANGGITIN NIYA PANGALAN NIYA.

4. You said that the phrase “I am” is a reflexive pronoun, which means it is not a noun. So explain how could it be used as a name, let alone name of God when you said that it is a reflexive pronoun?

You cant say “My name is I am” because you are not giving your name there. You have to say “I am Arman” right?

***ARMAN’S REPLY: JOHN 8:58 Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo: bago pa ipinanganak si Abraham, Ako ay Ako Na.
KAHIT NA ANO PA YAN MAPA NOUN, PRONOUN O VERB…. MAUUNAWAAN NINYO SA JOHN 8:58 NA SARILI NIYA ANG PINATUTUNGKULAN NIYA.
PAKIBASANG MABUTI…BAGO IPANGANAK SI ABRAHAM…AKO AY AKO NA……SINABI BA NIYANG SIYA AY SIYA NA? MALIWANAG NAKASULAT ANG SALITANG “AKO”.

5. I asked you about the understanding of Jesus’ disciples about the “I am” used by Jesus, however you simply gave an answer without evidence from them in your bible:

Since there is no verse which Jesus himself said ‘I am God” or “Worship me as your God”, would you admit that Jesus is NOT God if it is shown that Jesus’ disciples understood the “I am” of Jesus to be a prophet, messiah, or messenger of God and not God?

***ARMAN’S REPLY: MERONG VERSE NA SINABI NI JESUS NA SIYA AY DIYOS. ANG JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. ANG SALITANG “AMA” SA JOHN 10:30 AY TUMUTUKOY SA “DIYOS”.

ABOUT WORSHIP ME……..SINABI NI JESUS AMA NAMING SUMASALANGIT KA SAMBAHIN ANG PANGALAN MO……………SI JESUS ANG AMA DIYAN NA PINASASAMBA NIYA ANG PANGALAN DAHIL SINABI NIYA NA SIYA AT ANG AMA AY IISA.

Thank you.

BTW, Arman said:

“Arman G. de Castro: WHITE JEWEL ONENESS CHRISTIAN AKO HINDI AKO NANINIWALA SA “TRINITY”… 🙂 pinapauna ko lang kapatid SI YAHWEH AT SI ALLAH AY IISA…PAPATUNAYAN KO YAN…GOOD EVENING SA INYONG LAHAT…AMEN!”

ARMAN’S REPLY: TAMA PO AGAINST AKO SA TRINITY DAHIL IISA LANG ANG DIYOS NA GUMAWA NG LAHAT NG YAN. NASUSULAT BAWAL PUMATAY AT MAGPAPATAY…KUNG IPINAPATAY NG DIYOS ANG KANYANG ANAK O PUMATAY SIYA NG IBANG TAO…MAGIGING MAKASALANAN ANG DIYOS DAHIL NAGPAPATAY SIYA.
GET MO BA YON BROTHER “WHITE JEWEL?”.

===============================================

Interfaith Corner
Thank you Arman de Castro for your responses to WhiteJewel’s set-2 questions.

I thank you also for confirming that you are a Oneness Christian and not a Trinitarian Christian. It is an important fact in understanding and evaluating your arguments.

Total number of words: 1,078

With regards to your request to post your responses in Tagalog, it is granted because there none of the rules of the debate above which says you cant use Tagalog.

So go ahead, you may use English or Tagalog or “Taglish”

Folks,

We are now on part 6 of the debate (6/16)

6. Negative Constructive — 1500 words

@ WhiteJewel,

You may now post your negative stand. You are given 48 hours from now to post your arguments.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================

White Jewel
I begin by mentioning the name of Allah swt, the most Gracious, the most Merciful.

I testify that there is no God worthy to be worship but Allah alone and Muhammad pbuh is Allah’s last Prophet and Messenger.

I further testify that Jesus pbuh, the son of Mary is Allah’s Prophet and Messenger to the Children of Israel.

Dear Brothers and Sisters in humanity, this debate is between Arman de Castro, a Oneness Christian, and I, an Orthodox Muslim.

Arman de Castro should have understood that point because he cant just use the bible as proof for his claim because I don’t believe that the bible is pure word of God because it contains many errors. But since I believe that he has no knowledge about the Quran, I decided to go down to his level this time for this debate, that is, I will use his own bible to prove logically that Jesus is not God, and can never be God.

Beforehand, for the benefit of our readers, I would like to point out what Islam teaches about Jesus pbuh. All Muslims are unanimous that Jesus was only a Messenger of God, not God because it is clearly stated in the Quran:

Sura 4:171

O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was NO MORE THAN a messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His messengers.

So it is absolutely clear that Jesus is not even an angel, let alone God. Jesus is only a Messenger of God.

Now, let me proceed to the bible:

Did Jesus ever say in the bible “I am God” or “Worship me”?? The answer is a BIG NO!!
What do we find in the bible are clear statements of Jesus as well as vague statements.

Now, what is the rule of interpreting the clear and vague statements?
The logical rule is that “VAGUE STATEMENTS ARE INTERPRETED IN THE LIGHT OF THE CLEAR STATEMENTS”

I hope that it is understood. We don’t want to make the clear statements vague/confusing, but we make the vague/confusing statements clear.

We have to take note also that some parts of the New Testament are written by people who never met Jesus like Paul, and some authors are unknown such as the author of the book of Hebrews.

What I am going to do now is cite Jesus’ statements in the first 4 books of the New Testament as they are supposed to be the narrations of Jesus’ story while he was still on earth.

In John 5:37 Jesus said “Ye have neither heard His (God’s) voice at anytime, nor seen His shape”

It is crystal clear that Jesus made it so clear that God’s shape was never been seen by anyone, however, Jesus was seen by many people. He was even arrested, beaten by his enemies and was killed according to the biblical narrations, even after his alleged crucifixion.

Based on this clear statement, we can logically conclude that Jesus is not God.

We believe that God is the most powerful and all knowing. Let me now cite some clear statements for Jesus himself from the bible and we’ll analyze whether Jesus is God or simply a Messenger of God.

Mark 12:29 Jesus said “Hear, O Israel; the Lord OUR God is one Lord.”
John. 5:30 Jesus said “ I can of mine own self do nothing”
John. 8:28 Jesus said “ I do nothing of myself”
John. 14:28 Jesus said “ my Father is greater than I”

Could that be the statements of an all-powerful God? – that’s a big joke! In fact it is a blasphemy because it is attributing weakness to God while God is the most powerful.

Luke 5:15 And he (Jesus) withdrew himself into the wilderness and prayed.

Mr. Arman de Castro said that it was God (Yahweh) Himself came down to earth and that was Jesus, but look, if Jesus is Yahweh Himself, to whom did he pray to??

Mark 15:34 Jesus said “My God, my God, why hast thou forsaken me?”

That is amazing! If Jesus is Yahweh Himself as claimed by Arman de Castro, who is that God that he was calling and blaming for not helping him??

Imagine a God calling another God and blaming for not helping Him – that’s pretty bad doctrine Kuya Arman de Castro

Jesus’ ignorance of the hour:

Mark 13:32 Jesus said “But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heavens, NEITHER THE SON, but the FATHER.

Now, imagine Yahweh the all-knowing God, came down to earth and became ignorant, pretty bad isn’t it Kuya Arman de Castro.

Based on that verse, Jesus’ confession of his ignorance proves that your belief about him being God is false because if he is Yahweh then both he and the father should have known the hour.

Jesus’ clear testimony about himself, his status to God:

John 17:3 Jesus himself said “and this is life eternal that they might know thee the only true god and Jesus Christ whom thou hast sent”

That is a very clear statement that Jesus is NOT the true God, Jesus was SENT by the one true God.

Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am returning to my Father and your Father, to MY God and YOUR God.” John 20:17

So it has been cleared up now by Jesus himself that he is not God (Yahweh)

Now, let us ask some of Jesus’ disciples about their belief/understanding about Jesus:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I am? Peter answered “ THE CHRIST OF GOD”.

Jesus is not GOD, just a Christ which means a Messenger of God.

James 1:13 God can not be tempted by evil, but Jesus was tempted by Satan for forty days (Luke 4:1-13)

After the alleged resurrection of Jesus according to the biblical narration, Jesus did not become God. He ate food:

Luke 24: 38He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? 39Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.”
40When he had said this, he showed them his hands and feet. 41And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, “Do you have anything here to eat?” 42They gave him a piece of broiled fish, 43and he took it and ate it in their presence.

Imagine God eating broiled fish – That’s a blasphemy!

Based on the crystal clear statements of Jesus from the bible, there is no doubt that Jesus is not God, he was never God, and he was not God (Yahweh) who came down to earth as Arman de Castro is claiming.

All clear statements of Jesus in the bible prove that the claim of Arman de Castro that Jesus is God is absolutely FALSE.

Summary of my arguments why Jesus is not God:

1. The Quran made it very clear that Jesus was no more than a messenger of God
2. God can’t be seen yet Jesus was seen by many people even after his alleged resurrection
3. God is all powerful but Jesus is weak
4. God is all knowing but Jesus is ignorant
5. God is the object of worship and Jesus worshiped and prayed to God
6. There is no God other than God, but Jesus was calling another only true God
7. Jesus’ disciples understood Jesus to be the Christ of God, not God
8. God is self-sustaining but Jesus ate food (fish).
9. Jesus complained to God
10. Jesus taught that there is only one true God, that is in heaven and that he was sent by that only true God.

In my rebuttals, I will deal with the evidences given by Arman for his claim. All of them are vague statements and can easily be refuted with the clear statements of Jesus.

1. The “I am” theory
2. The “Emmanuel” prophecy
3. The “I and my father are one” theory
4. The “before Abraham was I am” theory
5. And the Old Testament prophecy theory about God coming down to earth.

All of the above will be dealt with in my rebuttals.

Thank you.
===============================================

Arman G. de Castro
I begin by mentioning the name of Allah swt, the most Gracious, the most Merciful.

I testify that there is no God worthy to be worship but Allah alone and Muhammad pbuh is Allah’s last Prophet and Messenger.

I further testify that Jesus pbuh, the son of Mary is Allah’s Prophet and Messenger to the Children of Israel.

Dear Brothers and Sisters in humanity, this debate is between Arman de Castro, a Oneness Christian, and I, an Orthodox Muslim.

Arman de Castro should have understood that point because [[[[[[[[[[[he can’t just use the bible as proof for his claim]]]]]]]] because I don’t believe that the bible is pure word of God because it contains many errors. But since I believe that he has no knowledge about the Quran, I decided to go down to his level this time for this debate, that is, I will use his own bible to prove logically that Jesus is not God, and can never be God.

Beforehand, for the benefit of our readers, I would like to point out what Islam teaches about Jesus pbuh. All Muslims are unanimous that Jesus was only a Messenger of God, not God because it is clearly stated in the Quran:

Sura 4:171

O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was NO MORE THAN a messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His messengers.

So it is absolutely clear that Jesus is not even an angel, let alone God. Jesus is only a Messenger of God.

QUOTE FROM WHITE JEWEL: [[[[[[[[[[[he can’t just use the bible as proof for his claim]]]]]]]]
ARMAN’S REPLY: WHAT AM I GOING TO USE?

QUOTE FROM WHITE JEWEL: I don’t believe that the bible is pure word of God because it contains many errors.
ARMAN’S REPLY: I CAN PROVED TO YOU THAT THE BIBLE DON’T HAVE CONTRADICTIONS.

*****************************************************

Now, let me proceed to the bible:

Did Jesus ever say in the bible “I am God” or “Worship me”?? The answer is a BIG NO!!
What do we find in the bible are clear statements of Jesus as well as vague statements.

ARMAN’S REPLY: A BIG YES! kung matalino ang babasa makikita natin ito:
1. AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA……..SINABI NIYA NA SIYA AT ANG AMA AY IISA.
2. IBINIGAY ANG DASAL SA PAGSAMBA SA AMA, AMA NAMIN SUMASALANGIT KA SAMBAHIN ANG PANGALAN MO.
KAYA MALIWANAG YUONG AMA NA BINANGGIT SA DASAL NA AMA NAMIN AY SIYA DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

GET THE LOGIC? BROTHER JEWEL?

*****************************************************

Now, what is the rule of interpreting the clear and vague statements?
The logical rule is that “VAGUE STATEMENTS ARE INTERPRETED IN THE LIGHT OF THE CLEAR STATEMENTS”

I hope that it is understood. We don’t want to make the clear statements vague/confusing, but we make the vague/confusing statements clear.

We have to take note also that some parts of the New Testament are written by people who never met Jesus like Paul, and some authors are unknown such as the author of the book of Hebrews. (PAUL IS THE AUTHOR OF HEBREW )

What I am going to do now is cite Jesus’ statements in the first 4 books of the New Testament as they are supposed to be the narrations of Jesus’ story while he was still on earth.

In John 5:37 Jesus said “Ye have neither heard His (God’s) voice at anytime, nor seen His shape”

ARMAN’S REPLY IN JOHN 5:37 ITULOY NATIN ANG PAGBASA HUWAG LAMANG MANIWALA SA IISANG PINULOT NA TALATA.

JOHN 5:36-37
36 Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama. 37 At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma’y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita man ang kanyang anyo. 38 Hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo[[[[[[[[[[[[ sumasampalataya sa isinugo niya]]]]]]]]. 39 Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga Kasulatang iyan ang [[[[[[[[nagpapatotoo tungkol sa akin!]]]]]]]] 40 Ngunit [[[[[[[[[[[[[[ayaw naman ninyong lumapit sa akin]]]]]]]]] [[[[[[[[[upang kayo’y magkaroon ng buhay. ]]]]]]

FOCUS:
1. SUMAMPALATAYA SA AKIN…= SA KANYA DAW.
2. NAGPATOTOO SA AKIN ..= SA KANYA NAGPATOTOO
3. AYAW NINYONG LUMAPIT SA AKIN….= SA AKIN
4. PARA MAGKAROON NG BUHAY = HINDI KAMATAYAN
*****************************************************

It is crystal clear that Jesus made it so clear that God’s shape was never been seen by anyone, however, Jesus was seen by many people. He was even arrested, beaten by his enemies and was killed according to the biblical narrations, even after his alleged crucifixion.

Based on this clear statement, we can logically conclude that Jesus is not God.

We believe that God is the most powerful and all knowing. Let me now cite some clear statements for Jesus himself from the bible and we’ll analyze whether Jesus is God or simply a Messenger of God.

Mark 12:29 Jesus said “Hear, O Israel; the Lord OUR God is one Lord.”
John. 5:30 Jesus said “ I can of mine own self do nothing”
John. 8:28 Jesus said “ I do nothing of myself”
John. 14:28 Jesus said “ my Father is greater than I”

ARMAN’S REPLY: ANG PAGIGING TAO NG DIYOS BILANG TUPANG IAALAY SA ARAW NG PASKUWA AY PANANDALIAN LAMANG.
KAYA NGA SINASABI NIYANG FATHER IS GREATER THAN I DAHIL SIYA ANG SASA-AMA DOON SA LANGIT.
ANG “KORDERO NG DIYOS” AY NAGANAP NA NAIBUHOS NA ANG DUGO SA SANLIBUTAN (KATULAD NG PAGLILINIS NILA MOISES SA KASALANAN SA LUMANG TIPAN.DOON SA DAKONG KABANAL-BANALAN GINAGANAP ANG PAG-AALAY NG DUGO AT LAMAN NG MGA HAYOP SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN (HEBREO 9:7 AT LEVITICO 9:1-24)

LEVITICO 9:7 Kay Aaron nama’y sinabi ni Moisess, “LUMAPIT KA SA DAMBANA AT IHARAP MO ROON ANG IYONG HANDOG PARA SA KASALANAN AT ANG HANDOG NA SUSUNUGIN PARA SA IYO AT SA IYONG SAMBAHAYAN. Dalhin mo rin ANG MGA HANDOG NG MGA TAO upang SILA’Y MATUBOS DIN SA KANILANG MGA KASALANAN; iyan ang iniutos ni Yahweh.

LEVITICO 9:24 Sa harapan niya, lumabas ang apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang tabang nasa dambana. Nang makita ito ngmga tao, sila’y napasigaw at nagpatirapa.

*****************************************************

Could that be the statements of an all-powerful God? – that’s a big joke! In fact it is a blasphemy because it is attributing weakness to God while God is the most powerful.

ARMAN’S REPLY: IT IS NOT BLASPHEMY DAHIL IISA LAMANG DIN SIYANG TINUTUKOY DITO.
ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO PAANO MO MATATAWAG NA BLASPHEMY YON.
*****************************************************

Luke 5:15 And he (Jesus) withdrew himself into the wilderness and prayed.

Mr. Arman de Castro said that it was God (Yahweh) Himself came down to earth and that was Jesus, but look, if Jesus is Yahweh Himself, to whom did he pray to??

ARMAN’S REPLY: WITHDREW HIMSELF INTO THE WILDERNESS AND PRAYED……..MALINAW NA MALINAW…….[[[[[[[[[MALAYO ]]]]]]SA MGA ALAGAD….ANG HINIHINGI KONG TALATA………NAKADIKIT/KASAMA ANG MGA ALAGAD NA NANALANGIN SIYA AT KUNG NAKASAMA/NAKADIKIT ANG MGA ALAGAD NASAAN ANG TALATA NA NASULAT ANG IDINISAL NG PANGINOONG JESUS?
*****************************************************

Mark 15:34 Jesus said “My God, my God, why hast thou forsaken me?”

That is amazing! If Jesus is Yahweh Himself as claimed by Arman de Castro, who is that God that he was calling and blaming for not helping him??

Imagine a God calling another God and blaming for not helping Him – that’s pretty bad doctrine Kuya Arman de Castro

ARMAN’S REPLY: NATUPAD ANG AWIT 22:1 “DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN” NAKAHULA NA DAPAT MASABI ITO NI JESUS.
https://armandecastro.wordpress.com/category/hula-at-katuparan-n-t/
*****************************************************

Jesus’ ignorance of the hour:

Mark 13:32 Jesus said “But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heavens, NEITHER THE SON, but the FATHER.

Now, imagine Yahweh the all-knowing God, came down to earth and became ignorant, pretty bad isn’t it Kuya Arman de Castro.

Based on that verse, Jesus’ confession of his ignorance proves that your belief about him being God is false because if he is Yahweh then both he and the father should have known the hour.

***ARMAN’S REPLY IN MARK 13:32 OR MATEO 24:36-37 (ANG ANAK NG TAO ANG DARATING!) REF. LUCAS 12:8-10

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 37 Ang [[[[[[[[[[[[[[pagdating ng Anak ng Tao]]]]]]]]]]]]]] ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe

KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS ANG DARATING SA TALATANG 37. ANG PAGDATING NG “ANAK NG TAO”. MALIWANAG ALAM NIYA AT MALALAMAN NIYA MALIWANAG MASISIRA ANG TALATA NA “AMA LANG ANG NAKAKAALAM”.
*****************************************************

Jesus’ clear testimony about himself, his status to God:

John 17:3 Jesus himself said “and this is life eternal that they might know thee the only true god and Jesus Christ whom thou hast sent”

That is a very clear statement that Jesus is NOT the true God, Jesus was SENT by the one true God.

ARMAN’S REPLY: DALAWA ANG IPINAKIKILALANG TRUE GOD….AND JESUS CHRIST….SINABI NIYA PANGALAN NIYA…
DALAWA ANG IPINAKIKILALA SA TALATANG YAN.
*****************************************************

Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am returning to my Father and your Father, to MY God and YOUR God.” John 20:17

So it has been cleared up now by Jesus himself that he is not God (Yahweh)

ARMAN’S REPLY: SA IISANG TAGPO O EKSENA JOHN 20:17 AY MAKIKITA SA MATEO 28:1-9.
SA TALATANG MATEO 28:9[[[[[[[[ “SINAMBA SIYA”]]]]]]……..SINAMBA NILA SI JESUS DIYAN. AMEN!
*****************************************************

Now, let us ask some of Jesus’ disciples about their belief/understanding about Jesus:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I am? Peter answered “ THE CHRIST OF GOD”.

Jesus is not GOD, just a Christ which means a Messenger of God.

James 1:13 God can not be tempted by evil, but Jesus was tempted by Satan for forty days (Luke 4:1-13)

ARMAN’S REPLY: REMEMBER BROTHER WHITE JEWEL JESUS IS IN “HUMAN FORM OF GOD”…KAYA TINUKSO NI SATANAS HINDI NAMAN ALAM NI SATANAS NA DIYOS ANG TINUTUKSO NIYA NOON…….DOON NA LANG SA HULING TALATA NG MATEO 4:10 NALAMAN NI SATANAS AT SIYA AY UMALIS.
AT PAGKATAPOS NOON SA MATEO 4:11 “DUMATING ANG MGA ANGHEL AT NAGLINGKOD SA KANYA”…SINO SIYA PARA PAGLINGKURAN NG MGA ANGHEL?
*****************************************************

After the alleged resurrection of Jesus according to the biblical narration, Jesus did not become God. He ate food:

Luke 24: 38He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? 39Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.”
40When he had said this, he showed them his hands and feet. 41And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, “Do you have anything here to eat?” 42They gave him a piece of broiled fish, 43and he took it and ate it in their presence.

Imagine God eating broiled fish – That’s a blasphemy!

Based on the crystal clear statements of Jesus from the bible, there is no doubt that Jesus is not God, he was never God, and he was not God (Yahweh) who came down to earth as Arman de Castro is claiming.

All clear statements of Jesus in the bible prove that the claim of Arman de Castro that Jesus is God is absolutely FALSE.

ARMAN’S REPLY: REMEMBER BROTHER WHITE JEWEL JESUS IS IN “HUMAN FORM OF GOD”… KAYA SIYA KUMAKAIN, NAPAPAGOD, TALAGANG AS TAO TALAGA MARARAMDAMAN NIYA MAGIGING TUPA NGA NA IAALAY SA ARAW NG PASKUWA DAPAT MAY DUGO AT LAMAN.
*****************************************************

Summary of my arguments why Jesus is not God:

1. The Quran made it very clear that Jesus was no more than a messenger of God
2. God can’t be seen yet Jesus was seen by many people even after his alleged resurrection
3. God is all powerful but Jesus is weak
4. God is all knowing but Jesus is ignorant
5. God is the object of worship and Jesus worshiped and prayed to God
6. There is no God other than God, but Jesus was calling another only true God
7. Jesus’ disciples understood Jesus to be the Christ of God, not God
8. God is self-sustaining but Jesus ate food (fish).
9. Jesus complained to God
10. Jesus taught that there is only one true God, that is in heaven and that he was sent by that only true God.

ARMAN’S REPLY: YAN ANG SABI SA QURAN PERO ANG KADEBATE MO KRISTIANO DAPAT SA BIBLIA KO RIN IKAW MANGONGONTRA DOON KA KUKUHA NG MGA TALATA.

In my rebuttals, I will deal with the evidences given by Arman for his claim. All of them are vague statements and can easily be refuted with the clear statements of Jesus.

1. The “I am” theory
2. The “Emmanuel” prophecy
3. The “I and my father are one” theory
4. The “before Abraham was I am” theory
5. And the Old Testament prophecy theory about God coming down to earth.

All of the above will be dealt with in my rebuttals.

Thank you.
*****************************************************
ARMAN’S REPLY: IT IS NOT A THEORY…..THOSE ARE FACTS AND IT WAS WRITTEN IN OUR BOOK.
BIBLE IS A MYTERIOUS AND PROPHETIC BOOK.

MAY CHALLENGE AKO MR. MODERATOR NA GUSTO KONG SAGUTIN NI MIKE JEWEL..

1. SAAN TALATA SA BIBLIA NANALANGIN SI JESUS NG KASAMA/NAKADIKIT SA KANYA ANG MGA ALAGAD……AT KUNG KADIKIT/KASAMA ANG MGA ALAGAD SAANG TALATA NG BIBLIA NASULAT ANG KANYANG IDINALANGIN.

2. NG SI JESUS AY TAO NAGBANGGIT BA SI JESUS NG EKSAKTONG PANGALAN NG DIYOS NA DAPAT SAMBAHIN? SINABI BA NIYANG SAMBAHIN SI “ALLAH”? ANG SINASABI NIYA “AMA”……..ANG AMA AY GENERAL NOUN PWEDENG “AMA NG TAHANAN”, “AMA NG KATIPUNAN”, “AMA NG KADILIMAN”. ETC…ETC..

GUSTO KO MR. MODERATOR NA SAGUTIN ITO NI BROTHER WHITE JEWEL.

THANK YOU.
*****************************************************
Interfaith Corner
WARNING for Arman de Castro!!!

You are supposed to cross-examine WhiteJewel with your set-1 (5 questions) according to the format.

You also posted 2,381 words; the maximum for each post is 1,500 and 500 words for each cross-exam according to the rules.

This is not yet your time for rebuttals. We are still on part 7 of the debate

(7. Cross-Examination of Negative by Affirmative – Set-1: 5 questions max – 500 words)

Please review the rules and the format to avoid errors in your posts

This is your first warning. Two more violations to the format and the rules will be considered LOST BY DEFAULT, so follow accordingly.

I am giving you 40 hours to post your set-1 questions composed of 5 questions which doesn’t exceed 500 words.

Thank you.
===============================================
Arman G. de Castro
SORRY! MR. MODERATOR…

1. MAGBIGAY KA MIKE JEWEL KUNG SAAN TALATA SA BIBLIA NANALANGIN SI JESUS NG KASAMA/NAKADIKIT SA KANYA ANG MGA ALAGAD……AT KUNG KADIKIT/KASAMA ANG MGA ALAGAD SAANG TALATA NG BIBLIA NAISULAT ANG KANYANG MGA IDINALANGIN.

2. NG SI JESUS AY TAO NAGBANGGIT BA SI JESUS NG EKSAKTONG PANGALAN NG DIYOS NA DAPAT SAMBAHIN? SINABI BA NIYANG SAMBAHIN SI “ALLAH”? ANG SINASABI NIYA “AMA”……..ANG AMA AY GENERAL NOUN PWEDENG “AMA NG TAHANAN”, “AMA NG KATIPUNAN”, “AMA NG KADILIMAN”. ETC…ETC..

3. QUOTE FROM WHITE JEWEL: [[[[[[[[[[[he can’t just use the bible as proof for his claim]]]]]]]] ANO ANG IPAGAGAMIT MO SA AKIN?

4. KUNG AMA LANG ANG NAKAKA-ALAM NG JUDGEMENT DAY BAKIT SI JESUS(ANAK NG TAO LUCAS 12:8-10) ANG DARATING?

***ARMAN’S REPLY IN MARK 13:32 OR MATEO 24:36-37 (ANG ANAK NG TAO ANG DARATING!) REF. LUCAS 12:8-10

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 37 Ang [[[[[[[[[[[[[[pagdating ng Anak ng Tao]]]]]]]]]]]]]] ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe

KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS ANG DARATING SA TALATANG 37. ANG PAGDATING NG “ANAK NG TAO”. MALIWANAG ALAM NIYA AT MALALAMAN NIYA MALIWANAG MASISIRA ANG TALATA NA “AMA LANG ANG NAKAKAALAM”.
*****************************************************

5. SA TAGPONG ITO BAKIT SINAMBA SI JESUS?
Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am returning to my Father and your Father, to MY God and YOUR God.” John 20:17

So it has been cleared up now by Jesus himself that he is not God (Yahweh)

ARMAN’S REPLY: SA IISANG TAGPO O EKSENA JOHN 20:17 AY MAKIKITA SA MATEO 28:1-9.
SA TALATANG MATEO 28:9[[[[[[[[ “SINAMBA SIYA”]]]]]]……..SINAMBA NILA SI JESUS DIYAN. AMEN!
===============================================

Interfaith Corner
Thank you Arman de Castro for your revised post/response.

Total number of words: 308

Folks,

We are now at part 8 of the debate (8/16). We are half-finished.

(8. Negative replies)

@ WhiteJewel

You may now answer the set-1 cross-exam questions of Arman de Castro.

You are given 48 hours from now to post your arguments.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================

White Jewel
Answers to set-1 questions.

Answer to question #1

I really don’t know where did Arman de Castro derive his demand asking me to produce a verse from the bible where Jesus prayed together with his disciples. I have no argument about that stuff. My point was that Jesus prayed to God therefore he cant be God. If Jesus is Yahweh Himself who came down here on earth as Arman de Castro claims, then who in the world he was praying to?? That was my argument.
I didn’t say that Jesus prayed with his disciples together or side by side. Whether or not they prayed side by side together, that is not the point. The point is that Jesus did pray to God therefore he is not God because there is only one God as taught by Moses in Deuteronomy 6:4, and by Jesus himself in Mark 12:29.
Moreover, Jesus taught his disciples how to pray to God, not to himself; Matthew 6:9-10

Jesus said: 9“This, then, is how you should pray:
“‘Our Father in heaven, hallowed be your name,
10your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.

You see, Jesus himself said that God is in heaven, not on earth, but Jesus was on earth that time, and there is no mentioned of anything about Jesus to be called as God in that prayer.

Answer to question #2

You are right, Jesus did mention God’s name in the original language which he spoke. Matthew 27: 46

46And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is, “My God, My God, why hast Thou forsaken Me?”

He used the name “Eli” in other translations “Eloi” or “Ella” which is equivalent to the Arabic word for God “Allah”

You have to understand also that Hebrew, Aramaic which Jesus spoke, and Arabic are called Semitic languages; they have so many similarities.

In your Arabic bible, you’ll find that the name of God used is Allah.

The word Father as used in the bible doesn’t mean the literal father. It simply mean and imply closeness in relation to God, and being as son of God also implies the same. David, Solomon and other Prophets were also given the same title; I Chronicles 22:10, Jeremiah 31:9, Psalm 2:7 and other verses.

So understand and interpret the term used according to its proper context. The word father used by the Prophets including Jesus is understood to be closeness to God, not about “Ama ng Kadiliman” as you would like to suggest.

Answer to question #3

What I was saying was that, in a debate between a Christian and a Muslim, citing the bible alone is not proof enough for the Muslims because Muslims don’t believe that the entire bible is the pure word of God because it has many errors. In a debate such as like this, both the bible and the quran should be used as evidences for the arguments presented because each side believes on their respective scripture.

Anyway, I did not go deep in to that level. In this debate I granted you a favor that I will not use the quran against your arguments. I am only using your own bible as evidence against your claim. In fact since the topic is about Jesus’ divinity, I used most of his direct and clear statements to support my arguments. All verses which I cited are clear and self-explanatory.

On the other hand, the verses which you used to support your theory are vague and can be interpreted in some other ways – That is in fact my advantage in this debate.

Answer to question # 4

It doesn’t matter who would be sent or who would come later. The point is that only God knows when will that time come, Jesus doesn’t know which means that he is ignorant about the time of the occurrence of that event which shows that he is not God because God is never ignorant of anything.

Answer to question #5

There is a very big jump of your question my friend from John 20:17 to John 28:9.
In John 20:17 Jesus clearly explained that he is going to his God, therefore Jesus is not God because if he is God, then who is that God that he is going to? And if Jesus is God, who is that other God whom he called his God? It doesn’t make sense does it?

Now, you did not deal with that clear verse but you made a big jump to verse 28:9 of Matthew. You think that the word “worship” there means people worshiped Jesus as God.

Well, you are WRONG my friend Arman. The word worship there doesn’t mean worshiped as God. It simply means to revere, adore, pay respect.

In fact the Douay-Rheims Bible, which is the old Catholic bible translates the verse as follows:

Matthew 28:9 And behold Jesus met them, saying: All hail. But they came up and took hold of his feet, and adored him.

Plus Darby Bible Translation translates …

Matthew 28:9 And as they went to bring his disciples word, behold also, Jesus met them, saying, Hail! And they coming up took him by the feet, and did him homage.

So the word ‘worship” used in other translation doesn’t mean worshiped as God Almighty, but simply means to ADORE, or Pay Homage.

The verse in John 20:17 still stands that Jesus is not God, because he himself has God, and that God is the same God of the people.

Thank you for your questions.

Peace
===============================================
Interfaith Corner
Thank you WhiteJewel for your responses to Arman de Castro’s set-1 questions

Total number of words: 936

Folks, we are now at part 9 of the debate (9/16)

(9. Cross-Examination of Negative by Affirmative – Set-2: 5 questions max – 500 words)

@ Arman de Castro

You may now post your set-2 (5 questions) not exceeding 500 words.

You are given 48 hours from now to post your questions.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================

Arman G. de Castro
1. Question regarding “Answer to question #1” : Sa dasal na ibinigay mo ISINAMA BA NI JESUS ANG KANYANG SARILI? Kanyang Sinabi “Ganito “KAYO” manalangin hindi Siya gumamit ng “TAYO”.

Kung wala kang talatang maibigay na Siya ay nanalangin maliwanag ito ay kanya lamang sinasabi at ipinasulat sa mga alagad. Kaya makikita sa mga kasulatan [[[[he prayed, saying!!!]]]

Jesus said: 9“This, then, is how [[[[[[[[[[you]]]]]](not included Him) should pray:
“‘Our Father in heaven, hallowed be your name,
10your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.

2. Question regarding “Answer to question #2” : Paanong ang ELI ELI AY NAGING “ALLAH”……GAYONG SINABI NA NGA SA TRANSLATION NA “MY GOD MY GOD” ang meaning noon?

MALIWANAG NA HINDI NA PWEDENG PALITAN.

3. Question regarding “Answer to question #4” : YOU SAID: It doesn’t matter who would be sent or who would come later. SAANG TALATA NG BIBLIA NA DARATING SI JESUS PAGKATAPOS SUSUNOD ANG “AMA” NAMAN ANG DARATING?

PAUNAWA SA AKING TANONG…UULITIN KO LANG…BAKA MAMALI KA NG SAGOT.

[[[[KAY JESUS MAY NAKASULAT NA DARATING:]]]]] “”””ANG GUSTO KONG SAGUTIN MO PAGKATAPOS NI JESUS EH DARATING NAMAN ANG AMA. SAANG TALATA MO ITO MATATAGPUAN.”””” MERON BA?

4. Qestion regarding “Answer to question #5”: BAKIT NILA NILUHURAN/NAGPATIRAPA AT SINAMBA SI JESUS?

LUMALABAS KULANG. SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA…MATEO 2:11 Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria Lumapit sila at NAGPATIRAPA AT [[[[[[“SINAMBA”]]]]] ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

QUOTE FROM WHITE JEWEL: “Well, you are WRONG my friend Arman. The word worship there doesn’t mean worshiped as God. It simply means to revere, adore, pay respect.” (SEE THIS: http://en.wikipedia.org/wiki/Worship)

5. MY QUESTION #5. BAKIT NAKAUSAP NI PROPHET ISAIAH SI JESUS SA JOHN 12:41?
John 12:41 (King James Version)
41These things said Esaias/Isaiah, when [[he saw his glory]]], and [[spake of him]].

PEACE…….THANK YOU

===============================================
Interfaith Corner
Thank you Arman de Castro for your set -2 questions for WhiteJewel

Total number of words: 338

I would like to remind you about the format and the rules:

After the response of WhiteJewel for your set- 2 questions, according to the format you will post your first rebuttal:

(11. Affirmative Rebuttal)

Take note that during the rebuttal period, you are not allowed to bring new topic/s. In the rebuttal period, you are supposed to refute your opponent’s argument or clarify anything which you think needs to be clarified. All discussions have to be in connection to what has been discussed or presented by either or both opponents. The maximum number of words is 1,500.

@ WhiteJewel

You may now answer the set-2 cross-exam questions of Arman de Castro.

You are given 48 hours from now to post your arguments/reply.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================
White Jewel
Answer to question #1

Arman de Castro, please read again my answer to your question Set-1 #1, and please read it with comprehension.

What I said was that your demand to me to produce a verse from the bible where Jesus and his disciples prayed together side by side is OUT OF THE BLUE. I never said in my presentation that Jesus and his disciples prayed together side by side therefore Jesus is not God – So your question is totally out of the blue so to speak.

I repeat, whether Jesus prayed with his disciples together, side by side or not is NOT my argument. My ARGUMENT is that it is well recorded in your own bible that JESUS PRAYED TO GOD, therefore he is not God because God doesn’t pray to anyone because God is the object of prayers.

Now, you refuted the prayer taught by Jesus to his disciples and you seem to point out that Jesus doesn’t pray like that, then PRODUCE YOUR EVIDENCE THAT JESUS DIDN’T PRAY LIKE THAT.

The point is that JESUS DID PRAY TO GOD. Here are other evidences for you:
And he (Jesus) withdrew himself into the wilderness and prayed Luke 5:15
“Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will but yours be done.” Luke 22:42

Now, are you going to tell us here that that is not Jesus’ prayer??
You just don’t have any escape in this point. You have to accept that Jesus did pray to God therefore he is not God.

Answer to question #2

It is not my problem Arman de Castro if you lack knowledge about Semitic languages and you are ignorant about Jesus’ history. What you need to do is study more about this topic.

As I said, Jesus spoke Aramaic so he must have called the name of God in Aramaic, not in English or Tagalog.

In the original text which is still in your bible, when he was on agony he cried to God saying “Eli, Eli, lama sabachthani?” He didn’t say “My God, My God” because he didn’t speak English – that was just the translation in English.

I also didn’t say that he called Allah. What I said was Eli, Ella, Eloi, Allah do refer to the name of God in Semitic languages. So we have no problem whether Jesus called God Eli, or Eloi, or Ella because he was speaking in his own dialect which was Aramaic. Read your Arabic bible, the term used for the name of God is Allah.

The point is, that Jesus did pray to God therefore he is not God.

Answer to question #3

You are attacking a strawman my friend. I never said that the father will come after Jesus – don’t put something in my mouth which I didn’t say.

What I clearly said was that Jesus didn’t know when the hour will take place therefore he is ignorant about its occurrence which shows that he is not God because God is not ignorant of time or anything.

Now, whoever would come, whether Jesus or who, that doesn’t change the fact that Jesus is ignorant about time of the occurrence of the Hour – that is the main point there –, understood?

Answer to question #4

I already explained that the word “worship” in that verse doesn’t mean to worship as God but simply to adore, revere, pay homage. In fact, I cited the translation of Douay-Rheims bible and Darby Bile. The Jews would never worship a man because in their scripture it is clearly stated that God is not a man (Book of Numbers 23:19).

Now you said that Jesus was worship when he was a child. But again, the word worship there doesn’t mean to worship him as God, but simply to revere, adore, and pay homage.

Here is another translation for you:

Douay-Rheims Bible

And entering into the house, they found the child with Mary his mother, and falling down they adored him; and opening their treasures, they offered him gifts; gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2:11

Darby Bible Translation

And having come into the house they saw the little child with Mary his mother, and falling down did him homage. And having opened their treasures, they offered to him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Matthew 2:11

So based on those translations, the word “worship” used by other bible translations means to revere, adore, and pay homage. The term “worship” DOESN’T always mean to worship as God.

The Douay-Rheims bible and the Darby bible are enough evidences for you to understand.

If you are still in doubt and you need a dictionary to ascertain that the word worship doesn’t always mean to worship God then click here http://dictionary.reference.com/browse/worship

Answer to question #5

You are very wrong Arman. Isaiah didn’t talk to Jesus because Isaiah had been long DEAD before Jesus was born.

Here is the verse which you SADLY misunderstood:

International Standard Version (©2008)

Isaiah said this when he saw his glory and spoke about him. John 12:41

The writer of John said that Isaiah spoke about Jesus (Si Isaiah ay nagsalita TUNGKOL kay Hesus) – is that clear now.

The verse DOESN’T say that Isaiah spoke to Jesus (Si Isaiah ay nakipag-usap kay Hesus).

Here is your own verse:

John 12:41 (King James Version)

41These things said Esaias/Isaiah, when [[he saw his glory]]], and [[spake of him]]

Notice this part [[spake of him]] not speak TO him.

So you just misunderstood the verse. It’s your fault not mine.

Thank you.

===============================================
Interfaith Corner
Thank you WhiteJewel for your answers to Arman de Castro’s set 2 questions.

Total Number of words: 924

Folks, we are now at part 11/16 of the debate. We are about to finish. Now, welcome to the most interesting part of the debate the rebuttal period in which both opponents will refute the arguments presented by their opponents and clarify things that need to be clarified or corrected.

I would like to remind both debaters about rule number 4.

(4. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.)

Please follow accordingly.

I now invite Arman de Castro to post his first affirmative rebuttal not exceeding 1500 words.

Thank you.
===============================================
Arman G. de Castro
1. SA TANONG SA #1 “WALANG MAIPAKITA ANG AKING KALABAN NA NANALANGIN SI KRISTO JESUS NG HINDI NAKALAYO SA MGA ALAGAD…….PALAGING NAG-IISA AT KUNG KASAMA ANG MGA ALAGAD..AY HINDI NAKASULAT ANG KANYANG MGA PANALANGIN. KUNG LALALIMAN NATIN ANG PAG-AARAL NG BIBLIA…AY TUNAY NA HINDI NANALANGIN SI JESUS KUNDI SINASABI NIYA LANG (HE PRAYED, SAYING Yan ang mga nakasulat sa KJV)

ETO 2 PATUNAY: DINASAL NIYA BA ITO O SINABI PARA MATUPAD ANG NASA PROPHECY.

1. AWIT 22:1 DIYOS KO DIYOS BAKIT MO AKO PINABAYAAN.
2. JOHN 28…….AT BILANG KATUPARAN NG KASULATAN ay SINABI NIYA “NAUUHAW AKO”….(kitang kita na para matupad ang nasusulat kaya niya sinasabi)
3. JOHN 16:26 Sa araw na iyon ay HIHINGI KAYO SA KANYA “SA AKING” PANGALAN; AT HINDI KO SINASABI NA “DADALANGIN AKO SA AMA” PARA SA INYO. (KASI SIYA NA ANG AMA KAYA HINDI NA SIYA DADALANGIN SA AMA)

YAN AY KUNG LALALIMAN NATIN ANG ATING PANG-UNAWA SA MGA PROPHECY PATUNGKOL SA KANYA. AMEN!

*************************************

#2 ELI ELI LAMA SABACTHANI IS ARMAIC NOT ARABIC…

*************************************

#3 YOU NEED LOGIC SA PAGDATING SINASABI MONG “AMA LANG ANG NAKAKAALAM” TAPOS SI JESUS ANG DARATING ANG “ANAK NG TAO” DIBA? KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING…….NATURAL DARATING YUONG AMA AUTOMATIC…PAGKATAPOS NI JESUS.

************************************
ABOUT WORSHIP IF YOU APPLY TO “GOD” IS IT to revere, adore, and pay homage? A BIG BIG NO!

*************************************

#5 QUOTE FROM WHITE JEWEL: “You are very wrong Arman. Isaiah didn’t talk to Jesus because Isaiah had been long DEAD before Jesus was born.”

DOON NGA SA LUMANG TIPAN SILA NAGKITA.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS CHRIST PAANO MANGYAYARI YON EH PROPETA NG LUMANG TIPAN SI ISAIAH?BASAHIN PO NATIN KUNG PAANO NAKITA KUNG TUTUUSIN SI YAHWEH ANG KANYANG NAKAUSAP SA TALATANG ISAIAH 6:1.

Ang Pagtawag kay Isaias Upang Maging Propeta

ISAIAH 6:1-13

1 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. 2 May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa’y may anim na pakpak: dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. 3 Sinasabi nila sa isa’t isa ang ganito:

“Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat! [[[[[[(ETO SI JESUS ANG NAKITA NI PROPETA ISAIAH)]]]]]]]

Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian.”

4 Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng Templo at ang loob nito’y napuno ng usok. 5 Sinabi ko, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Hari, si Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat!” (APOCALYPSIS 4:6-8)

6 Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. 7 Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi: “Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.” 8 At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!” 9 At sinabi niya, “Humayo ka at sabihin mo sa mga tao:

[[[[[ETO YUONG HULA NI PROPETA ISAIAH NA MAKIKITA SA BAGONG TIPAN]]]]]]
‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

10 Papurulin mo ang kanilang kaisipan,
kanilang pandinig iyo ring takpan,
bulagin mo sila upang hindi makakita,
upang sila’y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa.
Kundi’y baka magbalik-loob sila at sila’y pagalingin ko pa.”

11 Itinanong ko: “Hanggang kailan po, Panginoon?” Ganito ang sagot niya:
“Hanggang ang mga lunsod ay mawasak at mawalan ng tao,
hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan,
at ang lupain ay matiwangwang;

12 hanggang sa ang mga tao’y itapon ni Yahweh sa malayong lugar,
at ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang.

13 Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao,
sila rin ay mapupuksa, parang pinutol na puno ng ensina,
na tuod lamang ang natira.
Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos.

[[[[NGAYON……..KAYA SIYA NAKITA NI ISAIAH…DAHIL NATUPAD ANG PROPHECY NA YAN]]]]]]

ANG HULA SA ISAIAH 6:9 NAKASULAT SA IBABA NA MAKIKITA SA ITAAS.

‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

SAAN YAN NATUPAD YANG MAKINIG MAN…? SA JOHN 12:39-40

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

SUMMARY YUONG NAKITA NI ISAIAH SA PANGITAIN NIYANG DIYOS SA ISAIAH 6:1-2 AY NATUPAD SA JOHN 12:39-40…….SA LUMANG TIPAN NAKITA NA NI ISAIAH SI JESUS. AMEN!

*****************************

MR. MODERATOR IPAGPAUMANHIN MAY 2 TANONG LANG AKO NA IDADAGDAG.

1. BAKIT NAKAUSAP NA NI DAVID SI JESUS? SA LUMANG TIPAN SILA NAGKITA HINDI SA BAGONG TIPAN BAKA SABIHIN NA NAMAN NG KADEBATE KO AY NAMATAY NA SI DAVID BAGO ISILANG SI JESUS.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus,[[[[[[[[[[ “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu?]]]]]] Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
45 [[[[[[[Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

NAPAKALINAW NA HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS AT NAGKITA NA SILA SA LUMANG TIPAN PA LAMANG.

**************************’
BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES.?

JUDAS 1:5 (VULGATE BIBLE AND OTHER TRANSLATION SEE THE FOOTNOTE/REFERENCE)

EXODUS 20:2 “Ako si YAHWEH, ang inyong DIYOS na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin.

LEVITICUS 11:45 “Ako ang naglabas sa inyo sa Egipto upang maging Diyos ninyo: Dapat kayong maging banal sapagkat ako’y banal.”

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

*******************

PAKISALUNGAT NA LAMANG KAPATID NA WHITE JEWEL NG MGA TALATA NG BIBLIA ANG AKING MGA TANONG.

MARAMING SALAMAT PO…PEACE

AMEN!

===============================================#
Interfaith Corner
Thank You Arman de Castro for your first affirmative rebuttal.

Total number of words : 1,180

Based on the format, you are not allowed to post further cross-exam questions anymore. This is a violation to the format, you are supposed to receive your second warning for your last post, however, I received a PM from WhiteJewel requesting to allow you to post two more questions in your rebuttal. I understand that you had a private conversation about it.

I therefore, as a moderator of this debate, granted your request upon the approval of your opponent.

@WhiteJewel

You my now post your first negative rebuttal.

You are given 48 hours from now to post your arguments/reply.

Note: Failure to follow the rules will be declared lost by default.

Thank you.
===============================================#
Interfaith Corner
Magandang araw sa inyo Arman de Castro at WhiteJewel,

Magpapakilala muna ako. Ako po ang bagong Admin dito sa forum natin. Ako po ang itinalaga ng head Admin na si Interfaith Corner para ituloy ang pamamagitan sa debate ninyo. Admin-2 po ang designation ko. Meron din pong isang babae na naging Admin member Admin-3, sya naman po ay itinalaga sa mga kababaihan.

Si Admin-1 ay hindi palaging makakapag-online dahil sa kanyang schedule, kaya ako na po ang magtutuloy sa kanyang tungkulin bilang moderator ng debate na ito.

Hindi nyo na po kailangang sagutin ang post ko na ito.

Ituloy nalang po ninyo ang debate.

Maraming salamat po!

Admin-2
===============================================#
White Jewel
I begin by mentioning the name of Allah swt, the most Gracious, the most Merciful.

Dear Friends,

In my negative constructive, cited clear verses from the bible, 95% are from Jesus’ statements. Arman de Castro did not deal with them in his first rebuttal, which means to me that he can’t refute the arguments I presented.

Summary of my arguments why Jesus is not God:

1. The Quran made it very clear that Jesus was no more than a messenger of God
2. God can’t be seen yet Jesus was seen by many people even after his alleged resurrection
3. God is all powerful but Jesus is weak
4. God is all knowing but Jesus is ignorant
5. God is the object of worship and Jesus worshiped and prayed to God
6. There is no God other than God, but Jesus was calling another only true God
7. Jesus’ disciples understood Jesus to be the Christ of God, not God
8. God is self-sustaining but Jesus ate food (fish).
9. Jesus complained to God
10. Jesus taught that there is only one true God, that is in heaven and that he was sent by that only true God.

I also said that I will deal with the evidences given by Arman de Castro in his affirmative constructive.

These are his arguments, actually theory, why he believes that Jesus is God:

1. The “I am” theory
2. The “Emmanuel” prophecy
3. The “I and my father are one” theory
4. The “before Abraham was I am” theory
5. And the Old Testament prophecy theory about God coming down to earth.

I considered them as theories because all of the verses which he cited to support his argument that Jesus is God are based on vague verses which can be interpreted in some other ways, in fact in a much clearer way.

Please recall also that I said that the logical way to interpret passages is to interpret the vague passages in the light of the clear verses. So what I am going to do now is debunk his vague verses with a better and clearer interpretation supported by clear verses.

Here we go!

1. The “I am” theory

He argued that since Jesus used “I am”, he is therefore God because God uses “I am” to refer to Himself in the Old Testament.

Now, it is obvious that it is just a theory and nothing but a theory because when I asked him what part of speech is “I am” he said that it is a reflexive pronoun. That was shocking because a name can’t be a pronoun.

A name must be a NOUN not a pronoun. As a matter of fact the word Yahweh is from the so-called tetragrammaton (4 letters) YHWH. It is not a name but of God in the Old Testament. It simply means Ya (O) Huwah (He is). It is in fact O He is, the “He” being referring to God because the Jews were forbidden by their Rabbis to use the name of God in vain as written in Exodus 20:7

This is why there is more than one term used in reference to God in the Old Testament, one of them is Elohim. Some Jews call God as Adonai. So YHWH is not the proper name of God in reality.

Please read the historical overview of tetragrammaton here http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

Moreover, when Jesus used the word “I am” he never said “I am God” unlike the declaration of God in the Old Testament such as:

Exodus 20:2-3 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery 3 Do not have any other gods before me.

Deuteronomy 5:6-7 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery; 7 you shall have no other gods before me.

But Jesus never said NEVER said “I am the Lord your God”

So what did Jesus meant of his “I am”? His disciples understood it to be “I am the Messenger/Messiah of God”

Here is the proof:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I AM? Peter answered “THE CHRIST OF GOD”

So that’s it. The “I am” of Jesus doesn’t mean “I am God” but it means “I am the Messenger/Christ of God” especially that we see many verses of Jesus’ statements that he has God (John 17:3, 20:17) and that he prayed to God Luke 5:15.

Based on the evidences above, the “I am” theory of Arman de Castro melts instantly.

2. The “Emmanuel” prophecy

Arman said that there is a Prophecy about Jesus which says that he will be called by the people as Emmanuel. That prophecy is a sad failed prophecy because Jesus was never called Emmanuel by the people, NOT even by his own Mother!

Nobody called Jesus Emmanuel. His Mother called him Jesus (Yashua) not Emmanuel, so the people called Jesus in the name Jesus (Yashua).

So that prophecy is 1 billion kilometers away from the truth so to speak!

3. The “I and my father are one” theory

Arman theorizes that it means they are one “God”, but that is light year away from the truth because if you read the context of the passage, it doesn’t mean they are one God but they are one in PURPOSE.

Here is the context of the passage John 10:27-30:

27My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. 28I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. 29My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.”

It doesn’t talk about Jesus and his Father being one God. The passage talks about Jesus’ and God’s purpose to the sheep (people) of Jesus. Jesus even said in verse 29 that his Father is greater than him, so how could they be one God if one of them is greater than the other? It doesn’t make sense!

What Arman did is cut and paste verse 30, and then formulates his theory out of it ignoring the clear context of the whole passage. That is a very pitiful indeed.
What would he say when Jesus and the 12 Disciples and God are one, are they 15 Gods?

I pray that they will all be one, just as you and I are one–as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. John 17:21

So the “I and the father are one” theory of Arman melts again

4. The “before Abraham was I am” theory

If Jesus existed before Abraham, how does that make him God Almighty? What about before Noah, or Before Adam?

Yes we agree, Jesus and everyone existed before Abraham and even before Adam in the knowledge of God.

Take a look at this verse:

Jeremiah 1:5 “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations.”

How did Jeremiah become a prophet to the people before he was born? No, he did not, but God knows it beforehand. Jeremiah was already a prophet to the nations before he was born IN THE KNOWLEDGE OF GOD.

If Arman considers Jesus to be God because he existed before he was born, then he has to worship Jeremiah to as God because he already existed before he was born. No pick and choose!

5. And the Old Testament prophecy about God coming down to earth theory.

Arman’s theory is suggesting that God is a bias God because He allowed other people to see Him while others didn’t, right?

This is nonsense and was refuted by Jesus himself in his many statements. God did not come down here on earth in the person of Jesus because Jesus himself informed us that he was sent by God (John 17:3) and that he will go/ascend to God (John 20:17) and that he told his disciples that God is in heaven (Matthew 6:9). Unless Jesus was lying, then Arman’s theory might be correct, but if Jesus did not lie, then Arman’s theory is no more than a smoke that fades away instantly.

I will deal his other side arguments and counter arguments to my arguments in my second rebuttal Insha Allah.

That’s all for now, Friends!

Thank you.

===============================================#
Arman G. de Castro
MR. MODERATOR BAKIT HINDI NIYA SINAGOT YUONG MGA TANONG KO? 🙂
6 hours ago · Delete Post
#
Interfaith Corner
Kaka-appoint pa lang sakin dito eh may reklamo nah! eheheh

Joke lang po!

Manong Arman, ang pagkakaintindi ko nasa rebuttals na po kayo ng debate kaya hindi po natin madidiktahan kung alin sa mga argumentong nailahad ninyong dalawa ang nais sagutin muna ng bawat isa. hindi na po ito cross-exam.

Baka sagutin din nya ang dagdag na tanong mo sa pangalawang rebuttal nya. wala na po akong kapangyarihan na diktahan sya kung ano ang isasagot nya sa kanyang rebuttals kasi hindi naman sya lumalabag sa format na ginawa ni Admin-1

kung sa tingin po ninyo na hindi nya sinasagot ang inyong dagdag katanungan dahil hindi nya masagot, positive point po yan para sa inyo, hindi po ba?

kaya bumanat ka na rin. banatan mo mga arguments nya kasi huling rebuttal mo na ang susunod.

Syanga pala huling post ni whitejewel 1,442 words.

Nasa (13. 2nd Affirmative rebuttal) na po tayo, sige mang Arman, itodo mo na. Huling hirit mo na yan.

Ikaw pala ang huling magbibigay ng konklusyon ayon sa pormat ni Admin-1.

Sige po rebuttal mo na; hwag lumagpas sa 1,500 words ayon sa pormat.

Maraming salamat po.

Admin-2
===============================================#
Arman G. de Castro
QUOTE FROM: WHITE JEWEL MY ANSWER WITH ***

Here we go!

1. The “I am” theory

He argued that since Jesus used “I am”, he is therefore God because God uses “I am” to refer to Himself in the Old Testament.

Now, it is obvious that it is just a theory and nothing but a theory because when I asked him what part of speech is “I am” he said that it is a reflexive pronoun. That was shocking because a name can’t be a pronoun.

A name must be a NOUN not a pronoun. As a matter of fact the word Yahweh is from the so-called tetragrammaton (4 letters) YHWH. It is not a name but of God in the Old Testament. It simply means Ya (O) Huwah (He is). It is in fact O He is, the “He” being referring to God because the Jews were forbidden by their Rabbis to use the name of God in vain as written in Exodus 20:7

*********************************************************************
***ARMAN’S REPLY: ANO BA YUONG WORD NA “I” hindi ba’t PRONOUN YON

A pronoun CAN REPLACE a NOUN or another pronoun. You use pronouns like “he,” “which,” “none,” and “you” to make your sentences less cumbersome and less repetitive.

YUONG NOUN PINALITAN NG PRONOUN MALIWANAG NANDOON ANG NOUN NA PINATUNGAN NG PRONOUN .

********************************************************************

This is why there is more than one term used in reference to God in the Old Testament, one of them is Elohim. Some Jews call God as Adonai. So YHWH is not the proper name of God in reality.

Please read the historical overview of tetragrammaton here http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

Moreover, when Jesus used the word “I am” he never said “I am God” unlike the declaration of God in the Old Testament such as:

Exodus 20:2-3 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery 3 Do not have any other gods before me.

Deuteronomy 5:6-7 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery; 7 you shall have no other gods before me.

But Jesus never said NEVER said “I am the Lord your God”

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. YUONG AMA DIYAN PATUNGKOL SA “DIYOS”.
*********************************************************************

So what did Jesus meant of his “I am”? His disciples understood it to be “I am the Messenger/Messiah of God”

Here is the proof:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I AM? Peter answered “THE CHRIST OF GOD”

So that’s it. The “I am” of Jesus doesn’t mean “I am God” but it means “I am the Messenger/Christ of God” especially that we see many verses of Jesus’ statements that he has God (John 17:3, 20:17) and that he prayed to God Luke 5:15.

Based on the evidences above, the “I am” theory of Arman de Castro melts instantly.

*********************************************************************
***ARMAN’S REPLY: ANG THEORY “NEED OBSERVATION” AT PWEDENG MAGING HULA LANG (LIKE BIG BANG THOERY NG UNIVERSE NA ANG KALAWAKAN AY GALING LANG SA ISANG MALAKING PAGSABOG)
DAPAT ANG THEORY they are supported or challenged by observations in the world KUNG NAGANAP O HINDI……KAPAG ANG ISANG THEORY AY NA PROVED NA NAGANAP HINDI NA THEORY YON…”KATOTOHANAN NA YON”. NGAYON NAGANAP LAHAT NG MGA NASA BIBLIA KAYA NGA YAN NASULAT AT KUNG TITINGNAN MO ANG MUNDO NANDOON LAHAT NG LUGAR NA PINUNTAHAN NG PANGINOONG JESUS SA JERUSALEM NA NAGPAPATUNAY NA NAG-EXIST SIYA AT ANG KANYANG MGA ALAGAD.

HINDI NAGSISINUNGALING SI JESUS KAYA NG SABIHIN NIYA “NA BEFORE ABRAHAM I AM” TOTOO YON.
*********************************************************************

2. The “Emmanuel” prophecy

Arman said that there is a Prophecy about Jesus which says that he will be called by the people as Emmanuel. That prophecy is a sad failed prophecy because Jesus was never called Emmanuel by the people, NOT even by his own Mother!

Nobody called Jesus Emmanuel. His Mother called him Jesus (Yashua) not Emmanuel, so the people called Jesus in the name Jesus (Yashua).

So that prophecy is 1 billion kilometers away from the truth so to speak!

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: TWO WORDS ANG IMMANUEL SA HEBREW….IMMANU=WITH US……EL = GOD.

IPINALIWANAG KO NA ITO ANG “PAPANGALANAN” AY MALAKI ANG PAG-KAKAIBA SA “TATAWAGIN”. HINDI MAN SIYA TINAWAG SA PANGALAN NA YAN EH HINDI NAMAN TALAGA YAN PANGALAN YAN AY HEBREW WORDS IMMANU=”WITH US” AND EL = “GOD” PERO ANG TOTOO YAN AY NAGANAP NOONG ANG DIYOS NGA AY NANDITO SA LUPA KAYA “GOD IS WITH US”
*********************************************************************

3. The “I and my father are one” theory

Arman theorizes that it means they are one “God”, but that is light year away from the truth because if you read the context of the passage, it doesn’t mean they are one God but they are one in PURPOSE.

Here is the context of the passage John 10:27-30:

27My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. 28I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. 29My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.”

It doesn’t talk about Jesus and his Father being one God. The passage talks about Jesus’ and God’s purpose to the sheep (people) of Jesus. Jesus even said in verse 29 that his Father is greater than him, so how could they be one God if one of them is greater than the other? It doesn’t make sense!

What Arman did is cut and paste verse 30, and then formulates his theory out of it ignoring the clear context of the whole passage. That is a very pitiful indeed.
What would he say when Jesus and the 12 Disciples and God are one, are they 15 Gods?

I pray that they will all be one, just as you and I are one–as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. John 17:21

So the “I and the father are one” theory of Arman melts again

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: KUNG JOHN 10:30 TAYO MAGKOKONCENTRATE. WALANG PURPOSE NA NAKASULAT SA TALATA ……ANG KATOTOHANAN NIYAN..

====================================================
1. SI KRISTO ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN
====================================================

IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan [[[[[[[[[[[[[[[[[[KO]]]]]]]]]]]]]]]]] sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

=====================================================
2. AT NAGBIBIGAY NG BUHAY AT MAY KARAPATANG BUMAWI NITO.
======================================================

IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)
*********************************************************************

4. The “before Abraham was I am” theory

If Jesus existed before Abraham, how does that make him God Almighty? What about before Noah, or Before Adam?

Yes we agree, Jesus and everyone existed before Abraham and even before Adam in the knowledge of God.

Take a look at this verse:

Jeremiah 1:5 “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations.”

How did Jeremiah become a prophet to the people before he was born? No, he did not, but God knows it beforehand. Jeremiah was already a prophet to the nations before he was born IN THE KNOWLEDGE OF GOD.

If Arman considers Jesus to be God because he existed before he was born, then he has to worship Jeremiah to as God because he already existed before he was born. No pick and choose!

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: ANG BEFORE ABRAHAM BA AY HANGGANG SAAN? MALIWANAG PWEDE YANG BEFORE THE BEGINNING NG LAHAT NG BAGAY.
*********************************************************************

5. And the Old Testament prophecy about God coming down to earth theory.

Arman’s theory is suggesting that God is a bias God because He allowed other people to see Him while others didn’t, right?

This is nonsense and was refuted by Jesus himself in his many statements. God did not come down here on earth in the person of Jesus because Jesus himself informed us that he was sent by God (John 17:3) and that he will go/ascend to God (John 20:17) and that he told his disciples that God is in heaven (Matthew 6:9). Unless Jesus was lying, then Arman’s theory might be correct, but if Jesus did not lie, then Arman’s theory is no more than a smoke that fades away instantly.

I will deal his other side arguments and counter arguments to my arguments in my second rebuttal Insha Allah.

That’s all for now, Friends!

Thank you.

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: HE CAME HERE BECAUSE OF THE PASSOVER FEAST O PASKUWA.
KAILANGANG MAIALAY SI YESHUA/JESUS(KORDERO SABI NI NARITO ANG KORDERO JOHN 1: 29The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, [[[[[[[[[Behold the Lamb of God]]]]]]]], which taketh away the sin of the world. )

ANG PAGHAHANDA AT TUNTUNIN SA PASKUWA PAKIBASA (EXODUS 12:43-51)

EXODUS 12:46 Sa loob ng bahay kakanin ang Korderong Pampaskuwa (PASSOVER FEAST), huwag ilalabas kahit kapiraso nito at HUWAG DING BABALIIN KAHIT ISANG BUTO (JOHN 19:36 (HINDI NABALI ANG BUTO NI JESUS) AT BILANG 9:12).

EXODUS 12:22-23 NG PATAYIN ANG MGA PANGANAY NA LALAKI AT MGA HAYOP (EXO. 12:29) LAHAT NG MAY DUGO NG TUPA SA HAMBA NG PINTO HINDI NIYA PAPATAYIN. GANYAN DIN ANG MANGYAYARI SA HINAHARAP LAHAT NG WALANG DUGO NG KORDERO (ANG BAGONG TIPAN ANG TATAK NG PAGKAKAPAKO SA KRUS NI KRISTO-JESUS SA ATING MGA PUSO AT ISIPAN) AY MAMATAY DIN AT HINDI MALILIGTAS (1 COR. 1:18 “Sa mga NAPAPAHAMAK, ang aral tungkol sapagkamatay ni Cristo sa Krus ay isang kahangalan; ngunit sa ATIN NA MGA INILILIGTAS, ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS”). TANDAAN!!!! ARAW NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NANGYARI ANG LAHAT NG ITO ARAW DIN NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NAMATAY ANG KORDERO ANG PANGINOONG YESHUA/JESUS

HINDI SIYA BIAS DAHIL ANG MGA TAO NOONG NAGPAKITA SIYA….BUHAY NOONG UNANG PANAHON……HANGGANG DOON NA LANG BUHAY NG KORDERO MGA 1 A.D. SO MALIWANAG HINDI NA MAKIKITA NGAYONG 2011.
*********************************************************************

PAKISAGOT MO NA TATLONG TANONG KO SA IBABA?
PAKIBASA NA LANG SA PREVIOUS POST KO ANG EXPLANATION KO.

1. BAKIT NAGKAUSAP SI ISAIAH AT SI JESUS?
2. BAKIT NAKAUSAP SI DAVID AT SI JESUS?
3. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES.?

THANK YOU.

PEACE…..

AMEN!

===============================================#
Interfaith Corner
Maraming salamat po Manong Arman sa iyong mabilis na pagtugon sa mga argumento ni whitejewel!

Lumagpas po kayo sa maximum na bilang ng mga salita. Umabot po kayo ng 1,789 words. Ayon sa pormat 1,500 words lang ang maximum.

May napansin lang ako, dapat di mo na kinopya ang mga sinabi ni whitejewel kasi nakakadagdag pa yun ng bilang ng mga words ng post mo. Kung tutuusin, hindi ka pa sana lumagpas ng 1,500 kung di mo isinali sa post mo ang mga sinabi ni whitejewel.

Dahil sa unang debate pa lang ito dito at unang pagmomoderator ko pa lang dito, EXCUSE ka muna sa warning. Pero sa susunod ay mag-ingat na po kayo.

Tinatawagan ng pansin si whitejewel upang sagutin ang mga argumento ni Arman. Hinihingi pala ni Arman na sagutin mo ang kanyang dalawang dagdag na tanong. Ito po ay suhestyon lamang, hindi ko po kayo dinidektahan.

Maraming salamat po.
Admin-2
======================================#
Interfaith Corner
Magandang araw sa inyo Arman de Castro at WhiteJewel,

Magpapakilala muna ako. Ako po ang bagong Admin dito sa forum natin. Ako po ang itinalaga ng head Admin na si Interfaith Corner para ituloy ang pamamagitan sa debate ninyo. Admin-2 po ang designation ko. Meron din pong isang babae na naging Admin member Admin-3, sya naman po ay itinalaga sa mga kababaihan.

Si Admin-1 ay hindi palaging makakapag-online dahil sa kanyang schedule, kaya ako na po ang magtutuloy sa kanyang tungkulin bilang moderator ng debate na ito.

Hindi nyo na po kailangang sagutin ang post ko na ito.

Ituloy nalang po ninyo ang debate.

Maraming salamat po!

Admin-2

======================================#
White Jewel
I begin by mentioning the name of Allah swt, the most Gracious, the most Merciful.

Dear Friends,

In my negative constructive, cited clear verses from the bible, 95% are from Jesus’ statements. Arman de Castro did not deal with them in his first rebuttal, which means to me that he can’t refute the arguments I presented.

Summary of my arguments why Jesus is not God:

1. The Quran made it very clear that Jesus was no more than a messenger of God
2. God can’t be seen yet Jesus was seen by many people even after his alleged resurrection
3. God is all powerful but Jesus is weak
4. God is all knowing but Jesus is ignorant
5. God is the object of worship and Jesus worshiped and prayed to God
6. There is no God other than God, but Jesus was calling another only true God
7. Jesus’ disciples understood Jesus to be the Christ of God, not God
8. God is self-sustaining but Jesus ate food (fish).
9. Jesus complained to God
10. Jesus taught that there is only one true God, that is in heaven and that he was sent by that only true God.

I also said that I will deal with the evidences given by Arman de Castro in his affirmative constructive.

These are his arguments, actually theory, why he believes that Jesus is God:

1. The “I am” theory
2. The “Emmanuel” prophecy
3. The “I and my father are one” theory
4. The “before Abraham was I am” theory
5. And the Old Testament prophecy theory about God coming down to earth.

I considered them as theories because all of the verses which he cited to support his argument that Jesus is God are based on vague verses which can be interpreted in some other ways, in fact in a much clearer way.

Please recall also that I said that the logical way to interpret passages is to interpret the vague passages in the light of the clear verses. So what I am going to do now is debunk his vague verses with a better and clearer interpretation supported by clear verses.

Here we go!

1. The “I am” theory

He argued that since Jesus used “I am”, he is therefore God because God uses “I am” to refer to Himself in the Old Testament.

Now, it is obvious that it is just a theory and nothing but a theory because when I asked him what part of speech is “I am” he said that it is a reflexive pronoun. That was shocking because a name can’t be a pronoun.

A name must be a NOUN not a pronoun. As a matter of fact the word Yahweh is from the so-called tetragrammaton (4 letters) YHWH. It is not a name but of God in the Old Testament. It simply means Ya (O) Huwah (He is). It is in fact O He is, the “He” being referring to God because the Jews were forbidden by their Rabbis to use the name of God in vain as written in Exodus 20:7

This is why there is more than one term used in reference to God in the Old Testament, one of them is Elohim. Some Jews call God as Adonai. So YHWH is not the proper name of God in reality.

Please read the historical overview of tetragrammaton here http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

Moreover, when Jesus used the word “I am” he never said “I am God” unlike the declaration of God in the Old Testament such as:

Exodus 20:2-3 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery 3 Do not have any other gods before me.

Deuteronomy 5:6-7 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery; 7 you shall have no other gods before me.

But Jesus never said NEVER said “I am the Lord your God”

So what did Jesus meant of his “I am”? His disciples understood it to be “I am the Messenger/Messiah of God”

Here is the proof:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I AM? Peter answered “THE CHRIST OF GOD”

So that’s it. The “I am” of Jesus doesn’t mean “I am God” but it means “I am the Messenger/Christ of God” especially that we see many verses of Jesus’ statements that he has God (John 17:3, 20:17) and that he prayed to God Luke 5:15.

Based on the evidences above, the “I am” theory of Arman de Castro melts instantly.

2. The “Emmanuel” prophecy

Arman said that there is a Prophecy about Jesus which says that he will be called by the people as Emmanuel. That prophecy is a sad failed prophecy because Jesus was never called Emmanuel by the people, NOT even by his own Mother!

Nobody called Jesus Emmanuel. His Mother called him Jesus (Yashua) not Emmanuel, so the people called Jesus in the name Jesus (Yashua).

So that prophecy is 1 billion kilometers away from the truth so to speak!

3. The “I and my father are one” theory

Arman theorizes that it means they are one “God”, but that is light year away from the truth because if you read the context of the passage, it doesn’t mean they are one God but they are one in PURPOSE.

Here is the context of the passage John 10:27-30:

27My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. 28I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. 29My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.”

It doesn’t talk about Jesus and his Father being one God. The passage talks about Jesus’ and God’s purpose to the sheep (people) of Jesus. Jesus even said in verse 29 that his Father is greater than him, so how could they be one God if one of them is greater than the other? It doesn’t make sense!

What Arman did is cut and paste verse 30, and then formulates his theory out of it ignoring the clear context of the whole passage. That is a very pitiful indeed.
What would he say when Jesus and the 12 Disciples and God are one, are they 15 Gods?

I pray that they will all be one, just as you and I are one–as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. John 17:21

So the “I and the father are one” theory of Arman melts again

4. The “before Abraham was I am” theory

If Jesus existed before Abraham, how does that make him God Almighty? What about before Noah, or Before Adam?

Yes we agree, Jesus and everyone existed before Abraham and even before Adam in the knowledge of God.

Take a look at this verse:

Jeremiah 1:5 “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations.”

How did Jeremiah become a prophet to the people before he was born? No, he did not, but God knows it beforehand. Jeremiah was already a prophet to the nations before he was born IN THE KNOWLEDGE OF GOD.

If Arman considers Jesus to be God because he existed before he was born, then he has to worship Jeremiah to as God because he already existed before he was born. No pick and choose!

5. And the Old Testament prophecy about God coming down to earth theory.

Arman’s theory is suggesting that God is a bias God because He allowed other people to see Him while others didn’t, right?

This is nonsense and was refuted by Jesus himself in his many statements. God did not come down here on earth in the person of Jesus because Jesus himself informed us that he was sent by God (John 17:3) and that he will go/ascend to God (John 20:17) and that he told his disciples that God is in heaven (Matthew 6:9). Unless Jesus was lying, then Arman’s theory might be correct, but if Jesus did not lie, then Arman’s theory is no more than a smoke that fades away instantly.

I will deal his other side arguments and counter arguments to my arguments in my second rebuttal Insha Allah.

That’s all for now, Friends!

Thank you.

======================================#
Arman G. de Castro
MR. MODERATOR BAKIT HINDI NIYA SINAGOT YUONG MGA TANONG KO? 🙂
======================================#
Interfaith Corner
Kaka-appoint pa lang sakin dito eh may reklamo nah! eheheh

Joke lang po!

Manong Arman, ang pagkakaintindi ko nasa rebuttals na po kayo ng debate kaya hindi po natin madidiktahan kung alin sa mga argumentong nailahad ninyong dalawa ang nais sagutin muna ng bawat isa. hindi na po ito cross-exam.

Baka sagutin din nya ang dagdag na tanong mo sa pangalawang rebuttal nya. wala na po akong kapangyarihan na diktahan sya kung ano ang isasagot nya sa kanyang rebuttals kasi hindi naman sya lumalabag sa format na ginawa ni Admin-1

kung sa tingin po ninyo na hindi nya sinasagot ang inyong dagdag katanungan dahil hindi nya masagot, positive point po yan para sa inyo, hindi po ba?

kaya bumanat ka na rin. banatan mo mga arguments nya kasi huling rebuttal mo na ang susunod.

Syanga pala huling post ni whitejewel 1,442 words.

Nasa (13. 2nd Affirmative rebuttal) na po tayo, sige mang Arman, itodo mo na. Huling hirit mo na yan.

Ikaw pala ang huling magbibigay ng konklusyon ayon sa pormat ni Admin-1.

Sige po rebuttal mo na; hwag lumagpas sa 1,500 words ayon sa pormat.

Maraming salamat po.

Admin-2

======================================#
Arman G. de Castro
QUOTE FROM: WHITE JEWEL MY ANSWER WITH ***

Here we go!

1. The “I am” theory

He argued that since Jesus used “I am”, he is therefore God because God uses “I am” to refer to Himself in the Old Testament.

Now, it is obvious that it is just a theory and nothing but a theory because when I asked him what part of speech is “I am” he said that it is a reflexive pronoun. That was shocking because a name can’t be a pronoun.

A name must be a NOUN not a pronoun. As a matter of fact the word Yahweh is from the so-called tetragrammaton (4 letters) YHWH. It is not a name but of God in the Old Testament. It simply means Ya (O) Huwah (He is). It is in fact O He is, the “He” being referring to God because the Jews were forbidden by their Rabbis to use the name of God in vain as written in Exodus 20:7

*********************************************************************
***ARMAN’S REPLY: ANO BA YUONG WORD NA “I” hindi ba’t PRONOUN YON

A pronoun CAN REPLACE a NOUN or another pronoun. You use pronouns like “he,” “which,” “none,” and “you” to make your sentences less cumbersome and less repetitive.

YUONG NOUN PINALITAN NG PRONOUN MALIWANAG NANDOON ANG NOUN NA PINATUNGAN NG PRONOUN .

********************************************************************

This is why there is more than one term used in reference to God in the Old Testament, one of them is Elohim. Some Jews call God as Adonai. So YHWH is not the proper name of God in reality.

Please read the historical overview of tetragrammaton here http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

Moreover, when Jesus used the word “I am” he never said “I am God” unlike the declaration of God in the Old Testament such as:

Exodus 20:2-3 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery 3 Do not have any other gods before me.

Deuteronomy 5:6-7 I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of slavery; 7 you shall have no other gods before me.

But Jesus never said NEVER said “I am the Lord your God”

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. YUONG AMA DIYAN PATUNGKOL SA “DIYOS”.
*********************************************************************

So what did Jesus meant of his “I am”? His disciples understood it to be “I am the Messenger/Messiah of God”

Here is the proof:

Luke 4:41 Jesus asked his disciples, “But whom say ye that I AM? Peter answered “THE CHRIST OF GOD”

So that’s it. The “I am” of Jesus doesn’t mean “I am God” but it means “I am the Messenger/Christ of God” especially that we see many verses of Jesus’ statements that he has God (John 17:3, 20:17) and that he prayed to God Luke 5:15.

Based on the evidences above, the “I am” theory of Arman de Castro melts instantly.

*********************************************************************
***ARMAN’S REPLY: ANG THEORY “NEED OBSERVATION” AT PWEDENG MAGING HULA LANG (LIKE BIG BANG THOERY NG UNIVERSE NA ANG KALAWAKAN AY GALING LANG SA ISANG MALAKING PAGSABOG)
DAPAT ANG THEORY they are supported or challenged by observations in the world KUNG NAGANAP O HINDI……KAPAG ANG ISANG THEORY AY NA PROVED NA NAGANAP HINDI NA THEORY YON…”KATOTOHANAN NA YON”. NGAYON NAGANAP LAHAT NG MGA NASA BIBLIA KAYA NGA YAN NASULAT AT KUNG TITINGNAN MO ANG MUNDO NANDOON LAHAT NG LUGAR NA PINUNTAHAN NG PANGINOONG JESUS SA JERUSALEM NA NAGPAPATUNAY NA NAG-EXIST SIYA AT ANG KANYANG MGA ALAGAD.

HINDI NAGSISINUNGALING SI JESUS KAYA NG SABIHIN NIYA “NA BEFORE ABRAHAM I AM” TOTOO YON.
*********************************************************************

2. The “Emmanuel” prophecy

Arman said that there is a Prophecy about Jesus which says that he will be called by the people as Emmanuel. That prophecy is a sad failed prophecy because Jesus was never called Emmanuel by the people, NOT even by his own Mother!

Nobody called Jesus Emmanuel. His Mother called him Jesus (Yashua) not Emmanuel, so the people called Jesus in the name Jesus (Yashua).

So that prophecy is 1 billion kilometers away from the truth so to speak!

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: TWO WORDS ANG IMMANUEL SA HEBREW….IMMANU=WITH US……EL = GOD.

IPINALIWANAG KO NA ITO ANG “PAPANGALANAN” AY MALAKI ANG PAG-KAKAIBA SA “TATAWAGIN”. HINDI MAN SIYA TINAWAG SA PANGALAN NA YAN EH HINDI NAMAN TALAGA YAN PANGALAN YAN AY HEBREW WORDS IMMANU=”WITH US” AND EL = “GOD” PERO ANG TOTOO YAN AY NAGANAP NOONG ANG DIYOS NGA AY NANDITO SA LUPA KAYA “GOD IS WITH US”
*********************************************************************

3. The “I and my father are one” theory

Arman theorizes that it means they are one “God”, but that is light year away from the truth because if you read the context of the passage, it doesn’t mean they are one God but they are one in PURPOSE.

Here is the context of the passage John 10:27-30:

27My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. 28I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. 29My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.”

It doesn’t talk about Jesus and his Father being one God. The passage talks about Jesus’ and God’s purpose to the sheep (people) of Jesus. Jesus even said in verse 29 that his Father is greater than him, so how could they be one God if one of them is greater than the other? It doesn’t make sense!

What Arman did is cut and paste verse 30, and then formulates his theory out of it ignoring the clear context of the whole passage. That is a very pitiful indeed.
What would he say when Jesus and the 12 Disciples and God are one, are they 15 Gods?

I pray that they will all be one, just as you and I are one–as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. John 17:21

So the “I and the father are one” theory of Arman melts again

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: KUNG JOHN 10:30 TAYO MAGKOKONCENTRATE. WALANG PURPOSE NA NAKASULAT SA TALATA ……ANG KATOTOHANAN NIYAN..

====================================================
1. SI KRISTO ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN
====================================================

IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan [[[[[[[[[[[[[[[[[[KO]]]]]]]]]]]]]]]]] sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

=====================================================
2. AT NAGBIBIGAY NG BUHAY AT MAY KARAPATANG BUMAWI NITO.
======================================================

IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)
*********************************************************************

4. The “before Abraham was I am” theory

If Jesus existed before Abraham, how does that make him God Almighty? What about before Noah, or Before Adam?

Yes we agree, Jesus and everyone existed before Abraham and even before Adam in the knowledge of God.

Take a look at this verse:

Jeremiah 1:5 “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations.”

How did Jeremiah become a prophet to the people before he was born? No, he did not, but God knows it beforehand. Jeremiah was already a prophet to the nations before he was born IN THE KNOWLEDGE OF GOD.

If Arman considers Jesus to be God because he existed before he was born, then he has to worship Jeremiah to as God because he already existed before he was born. No pick and choose!

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: ANG BEFORE ABRAHAM BA AY HANGGANG SAAN? MALIWANAG PWEDE YANG BEFORE THE BEGINNING NG LAHAT NG BAGAY.
*********************************************************************

5. And the Old Testament prophecy about God coming down to earth theory.

Arman’s theory is suggesting that God is a bias God because He allowed other people to see Him while others didn’t, right?

This is nonsense and was refuted by Jesus himself in his many statements. God did not come down here on earth in the person of Jesus because Jesus himself informed us that he was sent by God (John 17:3) and that he will go/ascend to God (John 20:17) and that he told his disciples that God is in heaven (Matthew 6:9). Unless Jesus was lying, then Arman’s theory might be correct, but if Jesus did not lie, then Arman’s theory is no more than a smoke that fades away instantly.

I will deal his other side arguments and counter arguments to my arguments in my second rebuttal Insha Allah.

That’s all for now, Friends!

Thank you.

*********************************************************************
ARMAN’S REPLY: HE CAME HERE BECAUSE OF THE PASSOVER FEAST O PASKUWA.
KAILANGANG MAIALAY SI YESHUA/JESUS(KORDERO SABI NI NARITO ANG KORDERO JOHN 1: 29The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, [[[[[[[[[Behold the Lamb of God]]]]]]]], which taketh away the sin of the world. )

ANG PAGHAHANDA AT TUNTUNIN SA PASKUWA PAKIBASA (EXODUS 12:43-51)

EXODUS 12:46 Sa loob ng bahay kakanin ang Korderong Pampaskuwa (PASSOVER FEAST), huwag ilalabas kahit kapiraso nito at HUWAG DING BABALIIN KAHIT ISANG BUTO (JOHN 19:36 (HINDI NABALI ANG BUTO NI JESUS) AT BILANG 9:12).

EXODUS 12:22-23 NG PATAYIN ANG MGA PANGANAY NA LALAKI AT MGA HAYOP (EXO. 12:29) LAHAT NG MAY DUGO NG TUPA SA HAMBA NG PINTO HINDI NIYA PAPATAYIN. GANYAN DIN ANG MANGYAYARI SA HINAHARAP LAHAT NG WALANG DUGO NG KORDERO (ANG BAGONG TIPAN ANG TATAK NG PAGKAKAPAKO SA KRUS NI KRISTO-JESUS SA ATING MGA PUSO AT ISIPAN) AY MAMATAY DIN AT HINDI MALILIGTAS (1 COR. 1:18 “Sa mga NAPAPAHAMAK, ang aral tungkol sapagkamatay ni Cristo sa Krus ay isang kahangalan; ngunit sa ATIN NA MGA INILILIGTAS, ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS”). TANDAAN!!!! ARAW NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NANGYARI ANG LAHAT NG ITO ARAW DIN NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NAMATAY ANG KORDERO ANG PANGINOONG YESHUA/JESUS

HINDI SIYA BIAS DAHIL ANG MGA TAO NOONG NAGPAKITA SIYA….BUHAY NOONG UNANG PANAHON……HANGGANG DOON NA LANG BUHAY NG KORDERO MGA 1 A.D. SO MALIWANAG HINDI NA MAKIKITA NGAYONG 2011.
*********************************************************************

PAKISAGOT MO NA TATLONG TANONG KO SA IBABA?
PAKIBASA NA LANG SA PREVIOUS POST KO ANG EXPLANATION KO.

1. BAKIT NAGKAUSAP SI ISAIAH AT SI JESUS?
2. BAKIT NAKAUSAP SI DAVID AT SI JESUS?
3. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES.?

THANK YOU.

PEACE…..

AMEN!

======================================#
Interfaith Corner
Maraming salamat po Manong Arman sa iyong mabilis na pagtugon sa mga argumento ni whitejewel!

Lumagpas po kayo sa maximum na bilang ng mga salita. Umabot po kayo ng 1,789 words. Ayon sa pormat 1,500 words lang ang maximum.

May napansin lang ako, dapat di mo na kinopya ang mga sinabi ni whitejewel kasi nakakadagdag pa yun ng bilang ng mga words ng post mo. Kung tutuusin, hindi ka pa sana lumagpas ng 1,500 kung di mo isinali sa post mo ang mga sinabi ni whitejewel.

Dahil sa unang debate pa lang ito dito at unang pagmomoderator ko pa lang dito, EXCUSE ka muna sa warning. Pero sa susunod ay mag-ingat na po kayo.

Tinatawagan ng pansin si whitejewel upang sagutin ang mga argumento ni Arman. Hinihingi pala ni Arman na sagutin mo ang kanyang dalawang dagdag na tanong. Ito po ay suhestyon lamang, hindi ko po kayo dinidektahan.

Maraming salamat po.

Admin-2

======================================#
Arman G. de Castro
Maraming SALAMAT PO SA KONSIDERASYON Admin-2

======================================#
White Jewel
I begin by mentioning the name of Allah swt, the most Gracious, the most Merciful.

Dear Friends, sorry for the late reply. I’m having a technical problem here with my connection.

Anyway, my 48 hours is not yet finished, so there is no format violation committed.

In my first rebuttal, I refuted all the arguments presented by Arman in his presentation. None of them was left unrefuted.

It’s up to you to decide whether or not I did refute them with clear evidences though I surely think I did.

There was a complaint by Arman to the Moderator questioning why I didn’t answer his two additional questions. Thanks to the Mod that he understood my position.

We have a system of answering questions; we don’t just keep on jumping here and there, so I responded first to his presentation because that was his “main camp” so to speak, and I did promise that I will deal with his side arguments and counter arguments in my second rebuttal.

May be Arman didn’t read the ending of my post so he reacted that way.

He is not supposed to ask further questions because his cross-exam for me has already been done according to the format, but he messages me requesting to ask 2 more questions which I agreed.

I will response to his two extra questions and I will response to his response to my first rebuttal.

Here is now my answer to his two questions:

1. BAKIT NAKAUSAP NA NI DAVID SI JESUS
Source: AWIT 110:1

I search for the book of songs (awit) which he cited but that verse doenst exist. May be he is referring to Psalm 110:1.

Here are the verses:

1 The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. 2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.

Arman thinks that one of the Lords of the two Lords is Jesus, which is sadly false because of the following reasons;

1. If both Lords are God, then there are two Gods, not one God – polytheism

2. None of the two Lords is Jesus because verse 1 clarifies that the enemies of the other Lord will be made footstool to the other Lord which means that he will kill his enemies and step over on their dead bodies and he will be triumphant in his mission.

Did this prophecy take place during the time of Jesus?? The answer is a BIG BIG NO!!!

Why? It is because Jesus, according to the bible itself, was not able to defeat his enemies. As a matter of fact, IT WAS JESUS WHO WAS KILLED BY HIS ENEMIES according to the bible; he was beaten, humiliated and killed by his enemies – Where was the dead bodies of the enemies as footstool??

So what happened was exactly the OPPOSITE what was expected to happen. It is therefore clear that Prophet David was not/had not spoken to Jesus in the Old Testament. Moreover, Jesus was not born that time yet, and the so-called prophecy for him did not take place.

2. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES.?

“I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house EXODUS 20:2

Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Jude 1:5

There is NO MENTION of Jesus there saving people from Egypt. That’s a big joke!
Arman said, Jesus is mentioned in the footnote.

That’s funny because the Jews during Moses time and those who practice Judaism until today doesn’t believe that it was Jesus who saved them.

Moreover, I have websites of bibles here, but there is no mention of Jesus in the footnote, Furthermore, a footnote is not part of the bible. Anyone can write what he wants in the footnote.

The point is that, there is no mention of Jesus on those verses. This is just another weak theory of Arman.

So now, I will deal with his responses to my first rebuttal:

The “I am” theory

He argued that the pronoun can replace a noun. That’s funny because that was not my argument. My argument was that a pronoun is NOT and CAN NOT be a name, let alone proper name. So “I am” is NOT a name. So how in the world that some could claim that God’s name is I am? – That’s totally nonsense.

I also said that God in the OT said very clearly “I am the Lord your God” but Jesus never and cant afford to say such statement because he is not God.

What I expected from Arman is to show me a verse where Jesus himself said “I am the Lord your God” – but I know that he cant show such statement of Jesus because Jesus never claimed that he is God.

Arman said that John 10:30 is the answer, but I already have refuted that verse and I have shown based on its context that it only means one in purpose, NOT one God, and he did not refute it.

Arman did NOT also refute my evidence that Jesus’ disciples understood the “I am” used by Jesus as I am God, but simple I am the messiah (Christ) of God which means messenger of God in Luke 4:41

I also refuted that Jesus was NEVER called Emmanuel by anyone, not even by his own mother Mary, therefore that prophecy did not take place, and it’s a failed prophecy on Jesus.

Arman went on to explain to us what the word Emmanuel means, but that was not my point. My point is that Jesus was never called Emmanuel.

With regards to John 10:30, I refuted it very well that it doesn’t mean that Jesus and God is one God but simply one in PURPOSE. The context is from verse 27.

Arman said that we’ll just concentrate on verse 30. He did exactly what I said; he is cherry-picking verses and ignores the context.

Moreover, even if we stop at verse 30, there verse doesn’t say they are one God. It simply says they are one, but Jesus and God and his disciples are also ONE, John 17:21 does that mean they are all Gods? I don’t think so.

Arman said 2. AT NAGBIBIGAY NG BUHAY AT MAY KARAPATANG BUMAWI NITO.

That is FALSE because, Jesus was just exercising the authority GIVEN by God to him
Douay-Rheims Bible Matthew 28:18

And Jesus coming, spoke to them, saying: All power is given to me in heaven and in earth.

So it was not Jesus’ power, but from God. Jesus further clarified in John 7:16

So Jesus told them, “My message is not my own; it comes from God who sent me.

So what Jesus did was simply following ORDERS from God.

I also refuted his “before Abraham was I am” theory. I said that that doesn’t make Jesus God otherwise he has to make Jeremiah as God also because he existed before he was born, and he was even a Prophet before he was born.

His last question:

BAKIT NAGKAUSAP SI ISAIAH AT SI JESUS?

No, never did Isaiah and Jesus have a conversation. Isaiah has been long dead before Jesus was born.

He said that Jesus is the lamb of God. Okay fine, so he was the lamb of God which means he is not God because the lamb and God are two different beings.

If I say, that’s my goat. Does that mean that I and my goat are the same person or being? I don’t think so! That is very weird indeed.

As we can see my dear Friends, all of Arman’s arguments are either for vague verses or from his personal opinion. All the prophecies which he thinks to be about Jesus were all refuted and belied.

I believe that all of Arman’s arguments big and small are clearly refuted, while NONE of my 10 (Ten) arguments in my introduction has been refuted by Arman.

It is now your time to decide who is the victor in this debate, though I think that it is obvious.

I will post my conclusion as soon as I finished it.

Thank you.

======================================#
Interfaith Corner
Salamat whitejewel sa inyong huling rebuttal.

Suma total ng bilang ng mga salita: 1,409

Sa wakas natapos narin ang ating debate mga giliw na nagsusubaybay.

Para doon sa mga nagbigay ng komento sa Gallery, maraming salamat po sa inyo at maari nyo pang ipagpapatuloy ang inyong diskusyon kahit tapos na ang debate.

maaari nyo rin usisain ang mga debaters natin kung meron kayong hindi naintindihan sa mga argumento nila, at nang sa gayon ay magkakaroon sila ng pagkakataon na magpaliwanag sa inyo.

Paalala lang po, bawal ang out of topic na posts.

Whitejewel, konklusyon na po kayo. Tandaan po ninyo, wala nang argument o counter argument sa conclusion. Summary nalang ng debate ang dapat isulat, assessment kung sino sa palagay ninyo ang nanalo sa debateng ito.

Pagkatapos ni whitejewel magbigay ng kanyang konklusyon, maari na pong isunod ni Arman de Castro ang kanyang konklusyon kahit walang hudyat mula sa akin, understood na po yan sa format.

Tandaan, summary nalang at assessment kung sino sa palagay ninyo ang panalo sa debateng ito, wala na pong bagong argument or counter arguments.

Maraming salamat po.

Admin-2
======================================#
Arman G. de Castro
MAKIKITA PO NATIN NA HINDI NAIINTINDIHAN NI WHITE JEWEL ANG KANYANG MGA KASAGUTAN SA AKING 3 KATANUNGAN ..IISA ISAHIN KO MGA KAPATID.

1. BAKIT NAKAUSAP NA NI DAVID SI JESUS?

NAPAKALIWANAG SA NEW TESTAMENT NA SINABI NI JESUS SA MATEO 22:45-46 NA SI DAVID ANG TUMAWAG NG PANGINOON SA MESIAH BAKIT HAHANAPIN NIYA ANG PANGALANG JESUS SA AWIT 110:1 EH “ANG PANGINOON NGA NA NASABI DOON AY SI JESUS.

45 [[[[[[[Ngayon, si David na rin ang tumawag sa KANYA(JESUS) ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]] (MALINAW HINDI ANAK NI DAVID ANG MESSIAH.

DAHIL HINDI PWEDENG MAGING DALAWA ANG GOD KATULAD NG IBINIGAY NI WHITE JEWEL NA TALATA ( 1. If both Lords are God, then there are two Gods, not one God – polytheism)

PANGINOON ANG TAWAG NG MGA PROPETA KAY HARING DAVID. KAYA SINABING SA AWIT 110:1 SINABI NG PANGINOON(DAVID) SA AKING PANGINOON(JESUS). ANG NAGSULAT PROPETA MAY “”””3RD PERSON””” (NEHEMIAH OR NATAN 2 SAMUEL 12:1 ETC..ETC)

2 MACABEES 2:13-15 Ang Aklatan ni Nehemias

13 “Ang mga pangyayaring ito’y nababanggit din sa talaang bayan at sa pansariling talaan ni Nehemias. Nagtayo si Nehemias ng isang aklatan at doo’y tinipon niya ang mga aklat tungkol sa hari, at ang mga[[[[[[[ sinulat ng mga propeta at ni David;]]]]]] mayroon pang mga sulat buhat sa palasyo tungkol sa mga banal na handog. 14 Tinipon naman ni Judas ang mga aklat na nagkahiwa-hiwalay dahil sa digmaan, kaya mayroon tayo ngayong mga sipi ng mga iyon. 15 Magpadala lamang kayo ng kukuha, kung inyong kakailanganin ito.

*****************************

#2 SI KRISTO ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO.. SABI KO SA VULGATE BIBLE SIYA KUMUHA AT IBA PANG MGA FOOTNOTE NG BIBLE TRANSLATION MERON YON.

There is NO MENTION of Jesus there saving people from Egypt. That’s a big joke!
Arman said, Jesus is mentioned in the footnote.

NAGKAKAMALI SI JEWEL NG SABIHIN NIYA YAN..ETO ANG PROOF….AT SA BUONG MUNDO NA VULGATE BIBLE 405 A.D. NA NAKASULAT ANG PANGALAN NI JESUS NA NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO.

NA NAKASULAT ANG PANGALAN NI JESUS SA JUDAS 1:5. BASA….

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord [[[[[[[[JESUS]]]]]]]], having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam[[[[[Jesus]]]]]populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

HERE’S THE LINK OF VULGATE BIBLE…HINDI AKO NAGSISINUNGALING…
http://www.sacred-texts.com/bib/vul/jde001.htm#005
http://www.latinvulgate.com/verse.aspx?t=1&b=26

ANG VULGATE BIBLE MAS MATINDI DAHIL ANG VULGATE “405 A.D PA” SAMANTALANG ANG KING JAMES VERSION “1611” LANG.

https://armandecastro.wordpress.com/the-bible/
************************************

#3 BAKIT NAKAUSAP NI JESUS SI PROHET ISAIAH?

HINDI NA NAMAN NAINTINDIHAN NI JEWEL ANG KANYANG MGA KASAGUTAN.

ISAIAH 6:1-3 ETO ANG KUMAUSAP KAY ISAIAH…NA SINABI NIYANG NAKITA NIYA ANG KALUWALHATIAN NI JESUS JOHN 12:41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

ETO YUONG NAGPAHAYAG KAY ISAIAH…BASA ISAIAH 6:1-6

ISAIAH 6:1-13

1 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. 2 May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa’y may anim na pakpak: dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. 3 Sinasabi nila sa isa’t isa ang ganito:

“Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat! [[[[[[(ETO SI JESUS ANG NAKITA NI PROPETA ISAIAH)]]]]]]]

Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian.”

4 Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng Templo at ang loob nito’y napuno ng usok. 5 Sinabi ko, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Hari, si Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat!” (APOCALYPSIS 4:6-8)

6 Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. 7 Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi: “Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.” 8 At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!” 9 At sinabi niya, “Humayo ka at sabihin mo sa mga tao:

[[[[[ETO YUONG HULA NI PROPETA ISAIAH NA MAKIKITA SA BAGONG TIPAN]]]]]]
‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

NAPAKALIWANAG MR. MODERATOR NA WALANG NASAGOT NA TAMA SI WHITE JEWEL…….PEACE…….

THANK YOU TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY!! AMEN!!
======================================#

==============================#
Interfaith Corner
@ Arman de Castro:

Violation na naman po itong ginawa ninyo sa format.

Ayon sa pormat na pinagkasunduan ninyo ay ganito:

15. Rejoinder/Conclusion by the Negative
16. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative

Mahuhuli ka pa sana.

Papano ba ito?

Ganito nalang, dahil inunahan mo na si Whitejewel, sya nalang ang huling magpo-post ng conclusion nya. Sa susunod, sumunod po sana tayo sa pormat para walang magrereklamo.

Manong Arman, marami po kayong dinalang mga bagong issues sa conclusion ninyo. Tulad ng sinabi ko sa huling komento ko, summary nalang dapat ang gagawin ninyo kasi konklusyon na po tayo.

Pasensya na po kayo pero may basihan nga naman ang objection ni Whitejewel.

Whitejewel tapusin mo na, para close na natin ang debate at dun nalang kayo sa gallery magpatuloy.

Admin-2
==============================#
White Jewel
Bismillahi Rahmanir Raheem!

Dear Friends,

It is now obvious as to who wins in this debate.

In my presentation, I listed 10 points which proves clearly that Jesus is not God. None of them, not even one was refuted by Arman de Castro.

What does that mean? It means that he agreed to all my points that the clear evidences which I cited from his own bible are all true. He impliedly agreed to me that Jesus is not God on those points.

In Arman’s presentation, I refuted all the verses which he cited which somehow, somehow, and somehow support that Jesus is God. Why somehow? It is because they are all vague verses, not clear. Moreover, I refuted all of them and I even offered alternative interpretation based on clear evidence/s that Jesus is not God.

This shows that Arman de Castro MISERABLY FAILED to prove that Jesus is God in his own bible. He therefore CLEARLY lost in this debate without doubt. I hope Arman de Castro would be honest enough to accept the reality.

He brought new issues in his conclusion. I dont have the time now to answer them because this is the conclusion part. Moreover, bringing new issues during the conclusion is in fact foul, improper and dishonesty.

Above all, I thank Allah swt for having us finished this debate. I hope that we were/are enlightened with what we read here. I thank you for the audience for your comments in the gallery.

I would like to thank my opponent Arman de Castro for his time. I pray to God almighty that he will come to Islam someday because this is the true religion, ameen!

In Islam, he doesnt have to abandon Jesus, he still have to love him as a Messenger of God, but not God because he never claimed to be God and he cant be God in any way shape or form.

Thank you very much. I hope you enjoyed the debate.

Jazakallahu khair.

WhiteJewel
==============================#
Interfaith Corner
At dito po nagtatapos ang debate sa pagitan nina Arman de Castro at Whitejewel.

Mga magiliw na taga-subaybay, kayo na po ang humusga kung sino sa dalawang magkatunggali ang nagwagi sa debateng ito.

Maraming salamat po.

Tuloy parin po ang komentuhan sa debate gallery.

http://www.facebook.com/pages/Interfaith-Corner/192045957479973?sk=app_2373072738#!/topic.php?uid=192045957479973&topic=651

Maraming salamat kay Arman de Castro, at kay Whitejewel. Maraming salamat sa inyong paglahok. Mabuhay po kayo.

Ang debate ay sarado na.

Bawal na po magpost dito. May suspension po ang magpopost dito ng 10 araw (10 days blocked).

Maraming salamat sa lahat.

Admin-2

2 responses to this post.

  1. Posted by Willie Grande on June 9, 2011 at 6:26 am

    White jewel won the debate

    Reply

  2. Muslim nagcomment na yan 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: