Advertisements

ANG 3 TANONG ISANG PAGHAMON SA LAHAT NG MGA SUMASALUNGAT NA ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO!!

ANG 3 TANONG ISANG PAGHAMON SA LAHAT NG MGA SUMASALUNGAT O DUMIDIBATE SA MGA KRISTIANO SA PAGIGING NAG-IISANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO. ANG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS. AMEN!


SI DAVID, ISAIAH AT MOISES AY MGA PROPETA NG LUMANG TIPAN.

1. BAKIT NAGKAUSAP NA SI ISAIAH AT SI JESUS?
2. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS?
3. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO SA MGA ISRAELITA NOONG PANAHON NI MOISES.?

NARITO SA IBABA ANG EXPLANATION PAKI-PABULAANAN NA LAMANG PO.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS CHRIST PAANO MANGYAYARI YON EH PROPETA NG LUMANG TIPAN SI ISAIAH?BASAHIN PO NATIN KUNG PAANO NAKITA KUNG TUTUUSIN SI YAHWEH ANG KANYANG NAKAUSAP SA TALATANG ISAIAH 6:1.


I. Ang Pagtawag kay Isaias Upang Maging Propeta DITO SILA NAGKAUSAP-NI JESUS.

ISAIAH 6:1-13

1 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. 2 May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa’y may anim na pakpak: dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. 3 Sinasabi nila sa isa’t isa ang ganito:

“Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat!(ETO SI JESUS ANG NAKITA NI PROPETA ISAIAH NA KINAUSAP SIYA APOCALYPSIS 4:6-8)

Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian.”

4 Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng Templo at ang loob nito’y napuno ng usok. 5 Sinabi ko, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Hari, si Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat!” (APOCALYPSIS 4:6-8)

6 Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. 7 Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi: “Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.” 8 At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!” 9 At sinabi niya, “Humayo ka at sabihin mo sa mga tao:

‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa; (JOHN 12:39-40 ANG KATUPARAN NG HULA)
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’ (JOHN 12:39-40 ANG KATUPARAN NG HULA)

10 Papurulin mo ang kanilang kaisipan, (JOHN 12:39-40 ANG KATUPARAN NG HULA)
kanilang pandinig iyo ring takpan,
bulagin mo sila upang hindi makakita,
upang sila’y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa.
Kundi’y baka magbalik-loob sila at sila’y pagalingin ko pa.”

11 Itinanong ko: “Hanggang kailan po, Panginoon?” Ganito ang sagot niya:
“Hanggang ang mga lunsod ay mawasak at mawalan ng tao,
hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan,
at ang lupain ay matiwangwang;

12 hanggang sa ang mga tao’y itapon ni Yahweh sa malayong lugar,
at ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang.

13 Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao,
sila rin ay mapupuksa, parang pinutol na puno ng ensina,
na tuod lamang ang natira.
Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos.

[[[[NGAYON……..KAYA SIYA NAKITA NI ISAIAH…DAHIL NATUPAD ANG PROPHECY NA YAN]]]]]]

ANG HULA SA ISAIAH 6:9 NAKASULAT SA IBABA NA MAKIKITA SA ITAAS.

‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

SAAN YAN NATUPAD YANG MAKINIG MAN…? SA JOHN 12:39-40

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9 KUNG SAAN NANDOON ANG PAG-UUSAP NI JESUS AT NI ISAIAH)

JOHN 12:41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

John 12:41 (King James Version)
41These things said Esaias, when [[[[[[[[[he saw his glory]]]], and [[[[[[spake of him]]]]].

PAUNAWA: ANG BUOD YUONG NAKITA NI ISAIAH SA PANGITAIN NIYANG DIYOS SA ISAIAH 6:1-2 AY NATUPAD SA JOHN 12:39-40 DOON PA LAMANG SA LUMANG TIPAN NAKITA NA AT NAKAUSAP NI ISAIAH SI JESUS (JOHN 12:41). AMEN!

======================================
II. BAKIT NAKAUSAP NA NI DAVID SI JESUS? SA LUMANG TIPAN SILA NAGKITA HINDI SA BAGONG TIPAN BAKA SABIHIN NA NAMAN NG KADEBATE KO AY NAMATAY NA SI DAVID BAGO ISILANG SI JESUS.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus,[[[[[[[[[[ “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu?]]]]]] Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
45 [[[[[[[Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

=====================================
III. NAPAKALINAW NA HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS AT NAGKITA NA SILA SA LUMANG TIPAN PA LAMANG.

**************************’
BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES.?

JUDAS 1:5 (VULGATE BIBLE AND OTHER TRANSLATION SEE THE FOOTNOTE/REFERENCE)

EXODUS 20:2 “Ako si YAHWEH, ang inyong DIYOS na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin.

LEVITICUS 11:45 “Ako ang naglabas sa inyo sa Egipto upang maging Diyos ninyo: Dapat kayong maging banal sapagkat ako’y banal.”

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

CLICK HERE: JUDE 1:5 VULGATE BIBLE 405 A.D.

CLICK HERE: SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO
*******************


AKO PO’Y NANAWAGAN SA LAHAT NG MGA KAPWA KO CHRISTIANO NA IPAGKALAT ANG 3 KATANUNGANG ITO SA BUONG MUNDO SA LAHAT NG SUMASALUNGAT SA PAGIING NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY AT TUNAY ANG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS.

AYON SA KASULATAN: (1 CORINTHIAN 1:31) ITO AY MATATAGPUAN SA JEREMIAH 9:23-24) …….”ANG PANGINOON ANG DAPAT NA IPAGMALAKI NG MAY IBIG MAGMALAKI”. MANATILI PO TAYONG NAGHIHINTAY SA ATING INAASAHANG KALIGTASAN SA HINAHARAP.

MATEO 19:28
“Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

ANG DIYOS MISMO ANG IPINAKO SA KRUS ANG NAG-IISANG BANAL. ANG MAGLILIGTAS SA ATIN ANG DUGO NG KORDERO NG PATAYIN SA ARAW NG PASKUWA KATULAD NG PAGPATAY NA GINAWA NG DIYOS SA LUMANG TIPAN LAHAT NG WALANG DUGO NG TUPA SA HAMBA NG PINTO AY NAMATAY (EXODUS 12:21-35). GANYAN DIN SA KANYANG PAGBABALIK NASAAN ANG KANYANG TATAK SA ATING MGA BUHAY.

AMEN!

CLICK: IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT SINO ANG NASA GITNA NITO?

CLICK: BAKIT BA KAILANGAN PANG MAMATAY SI JESUS? ANO BANG DRAMA YAN? SABI NG IBANG TAO

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by HARI NG PULUBI on February 11, 2011 at 10:50 pm

    DEAR MANG ARMAN.
    AKO PO AY LUBOS NA GUMAGALANG SA IYO. HINDI KO NA ITO SASAGUTIN PERO PATUTUNAYAN KO SA IYO NANG HAWAK MONG AKLAT AY MALI. AT IKAW MISMO AY SINUNGALING….. MSALAMAT PO. C”,)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: