Advertisements

NAIPAKO BA SI KRISTO SA KRUS? MAY SWITCHING DAW NA NANGYARI.

NOON PA MAN KAYA NG IPALIGTAS NI JESUS ANG SARILI NIYA NGUNIT AYAW NIYA BASA…

MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel? 54 Ngunit paanong matutupad ang mga Kasulatan na nagsasabing ito’y dapat mangyari?”

SABI NG IBA HINDI DAW NAIPAKO SI KRISTO SA KRUS.

MASISIRA ANG MGA PROPHECY SA ISAIAH 52:13-15, ISAIAH 53:1-12, AWIT 22:1-18

ISAIAH 52:13-15

13 Sinabi ni Yahweh, “Ang lingkod ko’y magtatagumpay sa kanyang gawain;
mababantog siya at dadakilain.

14 Marami ang nagulat nang siya’y makita,
dahil sa pagkabugbog sa kanya,
halos hindi makilala kung siya ay tao.

15 Ngayo’y marami rin ang mga bansang magugulantang;
pati mga hari kapag siya’y nakita ay matitigilan.
Makikita nila ang hindi nabalita kahit na kailan,
at mauunawaan ang hindi pa narinig ninuman!”

CONTINUATION ON THE NEXT VERSE…

ISAIAH 53:1-12

1 Sumagot ang mga tao,
“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?

2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod,
parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.

3 Hinamak siya ng mga tao at itinakwil.
Nagdanas siya ng hapdi at hirap.
Wala man lang pumansin sa kanya.
Binale-wala natin siya, na parang walang kabuluhan.

4 “Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan,
pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo’y parusa ng Diyos sa kanya.

5 Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan;
siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
at sa mga hampas na kanyang tinanggap.

6 Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw;
nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.

7 “Siya ay binugbog at pinahirapan,
ngunit hindi kumibo kahit isang salita;
tulad ay tupang nakatakdang patayin,
parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan,
at hindi umiimik kahit kaunti man.

8 Nang siya’y hulihin at hatulan upang mamatay,
wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.

9 Siya’y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman,
kahit na siya’y walang kasalanan
o nagsabi man ng kasinungalingan.”

10 Sinabi ni Yahweh,
“Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko;
ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal,
makikita ang lahing susunod sa kanya.
At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.

11 Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya;
malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan
ang siyang tatanggap sa parusa ng marami,
at alang-alang sa kanya sila’y aking patatawarin.

12 Dahil dito siya’y aking pararangalan,
kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
at nakibahagi sa parusa ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan at idinalanging sila’y patawarin.”

Awit 22: 1-31
Panambitan at Awit ng Papuri
Katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit:
ayon sa tono ng “Isang Usa sa Bukang-Liwayway”.

1 O Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?
Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan?

2 Araw-gabi’y tumatawag ako sa iyo, O Diyos,
di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot.

3 Ngunit ikaw ang Banal na pinaparangalan,
at sa Israel ikaw ay pinapupurihan.

4 Ang mga ninuno nami’y nagtiwala sa iyo,
sa iyo umasa kaya sila’y iniligtas mo.

5 Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala,
nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya.

6 Ngunit ako’y parang uod at hindi na isang tao,
hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino!

7 Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin,
inilalabas ang kanilang dila at sila’y pailing-iling.

8 Sabi nila, “Nagtiwala siya kay Yahweh; hayaang iligtas siya nito.
Kung talagang mahal siya nito,
darating ang kanyang saklolo!”

9 Noong ako ay iluwal, Ikaw, O Diyos, ang patnubay,
magmula sa pagkabata, ako’y iyong iningatan.

10 Mula nang ako’y isilang, sa iyo na umaasa,
mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala.

11 Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan,
pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan.

12 Akala mo’y mga toro, ang nakapaligid na kalaban,
mababangis na hayop na galing pa sa Bashan.

13 Bibig nila’y nakabuka, parang mga leong gutom,
umuungal at sa aki’y nakahandang lumamon.

14 Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas,
ang mga buto ko’y parang nagkalinsad-linsad;
pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot,
parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos!

15 Itong aking lalamuna’y tuyong abo ang kagaya,
ang dila ko’y dumidikit sa aking ngalangala,
sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na.

16 Isang pangkat ng salarin, sa aki’y nakapaligid,
para akong nasa gitna ng mga asong ganid;
mga kamay at paa ko’y kanilang pinupunit.

17 Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto,
tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko.

18 Mga damit ko’y kanilang pinagsugalan,
at mga saplot ko’y pinaghati-hatian.

HALIMBAWA NG AWIT 22:18

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 22:18 Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan,
Ang hinubad na tunika’y dinaan sa sapalaran.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

John 19:24 Nag-usap-usap ang mga kawal, “Huwag nating punitin ito; magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi.”
Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng Kasulatan,
“Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuutan;
At ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran.”

PALIWANAG: Kita na ninyo mamatay na lamang si Jesus nakahula pa lahat meron pa akong maipapakita sa inyo mga kapatid pakibukas lang ang mga pangunawa. Sabi sa John 24 “Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng Kasulatan,”

HULA AT KATUPARAN MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS.

NAPAKARAMING DEVINE PROPHECY NA SISIRAIN KUNG NAGKAROON NG SWITCHING WALANG SWITCHING PROPHECY SA BIBLIA.

KUNG SI JUDAS ISCARIOTE ANG IPINALIT NG DAKPIN SI JESUS? SINO YUONG NAGBIGTI?

KUNG SI JUDAS ANG NAPATAY……MASISIRA ANG PROPHECY NG “AKELDAMA”

AT MASISIRA DIN ANG PROPHECY NG PAGKAMATAY NI JUDAS.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: