Advertisements

INILIGTAS BA SI JESUS SA KAMATAYAN? HEBREO 5:7-10

SABI NILA INILIGTAS DAW SI JESUS SA HEBREO 5:7-8 SA KAMATAYAN….ATING PAG-ARALAN

TANONG: UNA SAAN LUGAR NAGANAP ANG TALATANG ITO NG NABUBUHAY PA SI JESUS?

SAGOT: NAGANAP YAN SA GETSAMANI ALAM NA NINYO KWENTO PAGKATAPOS NG PANALANGIN NA ITO DINAKIP SIYA AT NAIPAKO SA KRUS NAPAKALIWANAG NA HINDI SIYA INILIGTAS NG DIYOS DAHIL KAILANGAN NIYANG MAGANAP ANG LAHAT.

LUCAS 22:41-44 Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo, at doo’y lumuhod at nanalangin. 42 Sabi niya, “Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo.” [ 43 Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. 44 Dala ng matinding hinagpis, siya’y nanalangin nang lalong taimtim, at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo.]

HEBREO 5:7-10 Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba.

8 Kahit na siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. (AYAN KALINAW MAY SINUNOD AT MAY TINIIS NA HIRAP KUNG INILIGTAS SIYA WALA NA SANA SIYANG TINIIS at SINUNOD)

9 At nang siya’y maging ganap, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban.

10 Minarapat ng Diyos na siya’y gawing Pinakapunong Pari ayon sa pagkapari ni Melquisedec.


HEBREO 5:1
Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan.

KUNG INILIGTAS SI JESUS ANO INALAY NIYA? WALA!!!!!!!

KAYANG IPALIGTAS NI JESUS ANG KANYANG SARILI NGUNIT HINDI NIYA GINAWA BAKIT?

MATEO 26:53-54

53 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel? 54 Ngunit paanong matutupad ang mga KASULATAN na nagsasabing ito’y dapat mangyari?”

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Codex on August 20, 2011 at 6:26 am

  Sabi ni Arman G. De Castro:

  “SABI NILA INILIGTAS DAW SI JESUS SA HEBREO 5:7-8 SA KAMATAYAN…”

  Tanong ko: Sinong NILA na ang sabi’y iniligtas ang Panginoong Jesus sa Hebreo 5:7-8?

  ————————————————————————————————————————————-

  Mga talatang sinipi ni Arman G. De Castro:

  HEBREO 5:7 Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba.

  8 Kahit na siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. (AYAN KALINAW MAY SINUNOD AT MAY TINIIS NA HIRAP KUNG INILIGTAS SIYA WALA NA SANA SIYANG TINIIS at SINUNOD)

  9 At nang siya’y maging ganap, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban.

  10 Minarapat ng Diyos na siya’y gawing Pinakapunong Pari ayon sa pagkapari ni Melquisedec.

  Ayon sa aral ng Oneness Christian Church kung saan kaanib si Arman, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa sa bilang. Ibig-sabihin ay ay Ama ay siya rin ang nagkatawang-tao bilang Anak at siya rin daw ang Banal na Espiritu. Ngayon suriin natin ang mga talatang sinipi ni Arman kung talagang aayon sa kanilang paniniwala:

  1. Si Jesus ay nananalangin at nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Dininig Siya ng Diyos…(Hebreo 5:7)

  Kung si Jesus ang Diyos at walang Diyos maliban sa Kaniya dahil Siya rin ang Ama, sino naman ang Diyos na Kaniyang dinadalanginan at tinatangisang makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan? Dumadalangin ba Siya sa Kaniyang sarili? Sabi pa sa talata na dininig Siya ng Diyos. Malinaw dito na habang si Cristo ay nananalangin, may Diyos Siyang dinadalanginan, dininig pa nga Siya ng Diyos sabi sa talata. Kaya, iba ang Diyos na dinadalanginan ni Cristo na nakarinig sa Kanya, katunayan na HINDI sila iisa sa bilang.

  2. Minarapat ng Diyos na siya’y gawing Pinakapunong Pari ayon sa pagkapari ni Melquisedec. (Hebreo 5:10)

  Malinaw pa rin sa kasunod na talatang ito na si Cristo ay ginawang Pinakapunong Pari ng Diyos. Iba ang Diyos na gumawang Pinakapunong Pari kay Cristo. Ang Diyos ang gumawang Pinakapunong Pari at si Cristo ang ginawang Pinakapunong Pari. Isa pang katunayan na ang Ama ay hindi ang Anak ay malinaw na nakatala sa isa pang talatang sinipi ni Arman:

  MATEO 26:53-54

  Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel? 54 Ngunit paanong matutupad ang mga KASULATAN na nagsasabing ito’y dapat mangyari?”

  Iba ang Ama na hihingan ng tulong sa Anak na siyang hihingi ng tulong.

  AMEN!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: