Advertisements

SINO ANG NASA KAWIKAAN 8:22-36?

KAWIKAAN 8:22-36

PANSININ ANG SALITANG “AKO” HANGGANG MARATING NINYO ANG TALATANG 31.

22 “Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una,
noong una pang panahon ako ay nalikha na.

23 Matagal nang panahon nang anyuan niya ako,
bago pa nalikha at naanyo itong mundo.

24 Wala pa ang mga dagat nang ako’y lumitaw,
wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw.

25 Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok,
nang ako ay isilang dito sa sansinukob.

26 Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid,
nauna pa sa alabok, at sa lupang daigdig.

27 Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na,
maging nang ang hangganan ng langit at lupa’y italaga.

28 Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay,
at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman.

29 Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat,
nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag,

30 ako’y lagi niyang kasama at katulong sa gawain,
ako ay ligaya niya at sa akin siya’y aliw.

31 AKO ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos,
dahil sa sangkatauhan, ligaya KO ay nalubos.

32 “At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan,
sundin ang payo ko’t liligaya ang iyong buhay.

33 Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo,
huwag mong pababayaan ni lalayuan ito.

34 Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig,
sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig.

35 Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay,
at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan.

36 Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan,
ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan.”

TINGNAN NATIN MGA KAPATID KUNG SINO ANG NAGDIWANG (NASIYAHAN) NG DAIGDIG AY MATAPOS?

LIGAYA “NIYA” LANG DAW HINDI LIGAYA “NILA” ANG SABI “LIGAYA KO AY NALUBOS” (KAWIKAAN 8:31) (AKO AY NAGDIWANG……..LIGAYA KO AY NALUBOS). NAG-IISA LANG SIYA DIBA?

GENESIS 1: 4 NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y mamasdan.
GENESIS 1:10 NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan.
GENESIS 1:12 NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan
GENESIS 1:18 NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y kanyang mamasdan
GENESIS 1:31 Pinagmasdan ng Diyos ang LAHAT NIYANG GINAWA, at lubos SIYANG NASIYAHAN.

GENESIS 1: 1-31

ANG KASAYSAYAN NG PAGLIKHA

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; a 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos b sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

6 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito’y magkahiwalay!” 7 At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. 8 Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikalawang araw.

9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan. 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” At nangyari ito. 12 Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan. 13 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikatlong araw.

14 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. 15 Mula sa langit, ang mga ito’y magbibigay ng liwanag sa daigdig.” At gayon nga ang nangyari. 16 Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17 Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, 18 tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y kanyang mamasdan. 19 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaapat na araw.

20 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid.” 21 Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayundin ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. 22 Pinagpala niya ang mga ito at sinabi: “Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan; magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig.” 23 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikalimang araw.

24 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa—maaamo, maiilap, malalaki at maliliit.” At gayon nga ang nangyari. 25 Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at NASIYAHAN SIYA nang ito’y kanyang mamasdan.

26 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” 27 Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, 28 at sila’y pinagpala niya. Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. 29 Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo. 30 Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. 31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos SIYANG NASIYAHAN. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw.

TANONG: SINO ANG NASISIYAHAN NG DAIGDIG AY MATAPOS?
SINO NGAYON ANG NASA KAWIKAAN 8:22-36? NA NASIYAHAN NG DAIGDIG AY MATAPOS? JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA.

AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA

ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG

SI JESUS ANG MAY-ARI AT NAG-IINGAT NG AKLAT NG BUHAY

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES

AMEN!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 20, 2011 at 6:03 am

  Sagot sa mga katanungan ni Arman G. De Castro mula sa itaas na paskil niya:

  1. TANONG: SINO ANG NASISIYAHAN NG DAIGDIG AY MATAPOS?
  Sagot: Ang Diyos na Tagapaglikha

  2. SINO NGAYON ANG NASA KAWIKAAN 8:22-36? NA NASIYAHAN NG DAIGDIG AY MATAPOS?
  Sagot: Ang Karunungan (Wisdom)

  Tama naman na iisa lamang talaga ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ng sinaunang Israel at ng mga tunay na Kristiyano— ang Ama, ang nag-iisang Diyos (Nehemias 9:6; Isaias 64:8; Malakias 2:10; Juan 17:1, 3).

  Kaya mali rin ang paggamit ni Arman sa Juan 10:30 na umano’y Manlilikha ang Panginoong Jesus dahil ang Ama ang Tagapaglikha hindi ang Anak.

  Reply

 2. KAWIKAAN 8:31 AKO ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos,
  dahil sa sangkatauhan, ligaya KO ay nalubos.

  BASAHIN MO ITO………….SINO BA NAGDIWANG NG DAIGDIG AY MATAPOS HA?

  GENESIS 1:4 NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y mamasdan.
  GENESIS 1:10NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan.
  GENESIS 1:12NASIYAHAN SIYA nang ito’y mamasdan.
  GENESIS 1:18NASIYAHAN ang DIYOS nang ito’y kanyang mamasdan.
  GENESIS 1:25NASIYAHAN SIYA nang ito’y kanyang mamasdan.
  GENESIS 1:31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos SIYANG NASIYAHAN.

  Reply

  • Posted by Jocelyn A.Oga on June 20, 2012 at 5:27 am

   bakit nyo binago ang niakasulat na katotohanan?mali po…basahin nyo po ang karunungan or wisdom,tuwing linggo lagi pong binabasa sa church nmin ang kawikaan 8:22-36 or proverbs.basahin nyo po ang wisdom 10,ecclesiasticus 24…

   Reply

 3. Posted by Mark on June 28, 2012 at 10:00 am

  Sino nga ba ang “Karunungan” sa Kawikaan 8:22-36? 1 Mga Taga-Corinto 1:24 Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Judio at Griego, si Cristo ang kapangyarihan at KARUNUNGAN ng Diyos.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: