Advertisements

ANG NAKIKINIG TINIG/SALITA NI JESUS ANG NASA KATOTOHANAN.

JOHN 18:35-36 — FOCUS IN JOHN 18:37 (Nakikinig sa AKING TINIG ang sinumang nasa katotohanan. HINDI “AMING TINIG” ang nakasulat)

35 Tugon ni Pilato, Hindi ako Judio. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?

36 Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko’y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian!

37 Kung ganoon, isa ka ngang hari? sabi ni Pilato.

Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, UPANG MAGSALITA TUNGKOL SA KATOTOHANAN. Nakikinig sa AKING TINIG ang SINUMANG NASA KATOTOHANAN.

38 Ano ba ang KATOTOHANAN? tanong ni Pilato.

JOHN 14:6 Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

TANGGALIN NINYO SI JESUS DI RIN KAYO MAKAKARATING SA AMA KASI SINABI NIYA SA PAMAMAGITAN NIYA KAYO MAKAKARATING SA AMA DAHIL SIYA AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA (JOHN 10:30).

ANG SABI ANG TAONG NASA KATOTOHANAN DAW AY ANG NAKIKINIG SA TINIG/SALITA NI JESUS. NASUSULAT “AKING SALITA” JOHN 18:37)

ANG SINUMANG TAONG HINDI NAKIKINIG SA SALITA/TINIG NI JESUS AY WALA SA KATOTOHANAN.

ILAN LAMANG ITO SA MGA TALATA NA MAY “AKING SALITA”

BAGONG TIPAN:

MATEO 7:26 Ang bawat nakikinig ng AKING SALITA ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan.

JOHN 8:51 Pakatandaan ninyo: ang tumutupad ng AKING SALITA ay hindi mamamatay kailanman.

JUAN 12:47 Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng AKING SALITA, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito.

JOHN 15:7 Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang AKING mga SALITA, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo.

JUAN 5:24 Pakatandaan ninyo: ang nakikinig sa AKING SALITA at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan.

PAHAYAG 3:8 Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka ngunit sinusunod mo ang AKING SALITA, at naging tapat ka sa akin. Kaya’t binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman.

LUMANG TIPAN:

JEREMIAH 23:28 Kung nanaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihing ito’y panaginip lamang; ngunit kung narinig niya ang AKING SALITA, ipahayag niya ito nang buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo?” sabi ni Yahweh.

ISAIAH 30:12 Kaya ito ang sabi ng Banal na Diyos ng Israel:
“Tinanggihan mo ang AKING SALITA,
at sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala.

ISAIAH 51:16 Itinuro ko na sa iyo ang AKING SALITA, upang ito’y maipahayag mo;
at iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan,
pati mga pundasyon ng buong daigdig, ako rin ang naglagay;
sabi ko sa Jerusalem, ‘Ikaw ang aking bayan.’

MALIWANAG WALANG NAKASULAT NA “AMING SALITA”.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: