Advertisements

ANG KAUTUSAN SA PAG-AASAWA AT MAG-ASAWA.

HUWAG MAGHIHIWALAY ANG MAG-ASAWA!!

SA GENESIS ay si EVA at ADAN lang ang mag-asawa.

sinabi ni JESUS MATITIGAS LANG ULO NG MGA MADADAMI ASAWA… DAHIL SA KATIGASAN NG INYONG PUSO AT ULO!!!!!!
ECCLESIASTES 9:9 
Ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan: sapagka’t iyan ang iyong bahagi sa buhay, at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw.
MARCOS 10:4-9
4 At sinabi nila, Ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay siya.
5 Datapuwa’t sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[Dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito.]]]]]]
EVA AT ADAN LANG.
6 Nguni’t buhat nang pasimula ng paglalang, Lalake(ADAN) at babaing(EVA) ginawa niya sila.

Dahil dito’y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa;

At ang dalawa ay magiging isang laman; kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman.

Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

MALACHI 2:15-16
15 Hindi ba’t pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya’t [[[[[[[[[[huwag ninyong pagtaksilan ang babaing pinakasalan ninyo nang kayo’y kabataan pa]]]]]]]].

16 “Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa,”
sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. “Napopoot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa.”

1 Pedro 3: 1-7

Katuruan Para sa mga Mag-asawa

1 Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. 2 Sapat nang makita nila ang inyong maka-Diyos at malinis na pamumuhay. 3 Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. 4 Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. 5 Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaing umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila’y nagpasakop sa kanilang mga asawa. 6 Tulad ni Sara, sinunod niya at tinawag na panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa, at kung wala kayong anumang kinatatakutan.

7 Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila’y mas mahina, at tulad ninyo’y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito, nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin.

1 Corinto 7: 1-40
Mga Katanungan Tungkol sa Pag-aasawa

1 Tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. 2 Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. 3 Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayundin naman ang babae. 4 Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Gayundin naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. 5 Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa’t isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil.

6 Ang sinabi ko’y hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. 7 Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito’y hindi pare-pareho.

8 Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda: mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. 9 Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na sila; mas mabuti ang mag-asawa kaysa di-makapagpigil sa matinding pagnanasa.

10 Ito naman ang iniuutos sa mga may asawa, hindi mula sa akin kundi mula sa Panginoon: huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. 11 Ngunit kung siya’y hihiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya’y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag rin namang palalayasin at hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa.

12 Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon: kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. 13 Kung ang isang babaing sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. 14 Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaing hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak; ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. 15 Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kaniyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang hinihiwalayan ay malaya na sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay nang mapayapa. 16 Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa?

Magpatuloy sa Dating Kalagayan sa Buhay

17 Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya’y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesya. 18 Kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya’y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman tuli nang siya’y tawagin, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. 19 Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi; subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. 20 Manatili ang bawat isa sa katutubong kalagayan niya sa buhay nang siya’y tawagin ng Diyos. 21 Ikaw ba’y isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. a 22 Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayundin naman, ang taong malaya nang siya’y tawagin ni Cristo ay naging alipin ni Cristo. 23 Malaking halaga ang ipinantubos sa inyo ng Diyos; huwag kayong paaalipin sa mga tao. 24 Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo’y tawagin, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos.
Tungkol sa mga Walang Asawa at mga Biyuda

25 Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon.

26 Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. 27 Ikaw ba’y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. 28 Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga b ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang nais kong maiwasan ninyo.

29 Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin: malapit na ang wakas ng panahon, kaya’t mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa; 30 ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang namimili, na parang walang ari-arian, 31 at ang mga may tinatamasa sa sanlibutang ito, na parang wala silang tinatamasa. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito’y hindi na magtatagal.

32 Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon—kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. 33 Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito—kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. 34 Dahil dito’y hati ang kanyang malasakit. Gayundin naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaing walang asawa o ng isang dalaga c d ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaing may-asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito—kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa.

35 Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan; ang nais ko’y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.

36 Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito’y kailangang pakasal sila, pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. 37 At kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya’y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. 38 Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. e

39 Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya nang mag-asawa sa sinumang maibigan niya, ngunit dapat ay sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. 40 Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Iyan ang palagay ko, at sa palagay ko nama’y nasa akin din ang Espiritu ng Diyos.

Marcos 10: 1-52
Ang Katuruan ni Jesus Laban sa Pagpapalayas at Paghiwalay sa Asawa
(Mateo 19:1-12)(Lucas 16:18)

1 Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila’y kanyang tinuruan.

2 May ilang Pariseong gustong subukin si Jesus; kaya’t lumapit sila at nagtanong, “Naaayon po ba sa Kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?”

3 Sumagot siya, “Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?”

4 Sumagot naman sila, “Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ang kanyang asawa.”

5 Ngunit sinabi ni Jesus,[[[[[[[[[[[[[ “Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo]]]]]]]]]]]. 6 Subalit simula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. 7 ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa a 8 at ang dalawa’y magiging isa.’ Hindi na sila dalawa kundi isa. 9 Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.”

10 Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. 11 Sinabi niya sa kanila, “Kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. 12 Gayon din naman, ang babaing magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya.”


Mateo 19: 1-30

Katuruan Laban sa Pagpapalayas at Paghiwalay sa Asawa
(Marcos 10: 1-12)

1 Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan. 2 Si…nundan siya ng napakaraming tao, at doo’y pinagaling niya ang mga maysakit.

3 May ilang Pariseong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito, “Naaayon ba sa Kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan?” 4 Sumagot si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula’y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? 5 At siya rin ang nagsabi, ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila’y magiging isa.’ 6 Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya’t ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.”

7 Tinanong siya ng mga Pariseo, “Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito?”

8 Sumagot si Jesus, “Ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. 9 Ito ang sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya’y nangangalunya, a at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya.”

10 Sinabi naman ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa.”

11 Sumagot si Jesus, “Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. 12 Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba nama’y naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito.”

Advertisements

16 responses to this post.

 1. HUWAG MAGHIHIWALAY ANG MAG-ASAWA!!

  MALACHI 2:15-16

  15 Hindi ba’t pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya’t huwag ninyong pagtaksilan ang babaing pinakasalan ninyo nang kayo’y kabataan pa.

  16 “Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa,”
  sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel.
  “Napopoot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa.”

  Reply

 2. Posted by laurex on November 12, 2012 at 5:03 am

  kapatid na arman ako po ay hiwalay sa aking asawang babae,sa kadahilanang siya ay nangalunya sa ibang lalake.sa mateo 19:9 sinabi po na MALIBAN na sya’y mangalunya.kaya ko po sya hiniwalayan.at ako po ngayon ay nag asawa ng iba at nakilala ko po ang panginoon ngayon.ano po ang inyong komento doon.salamat po Godbless..

  Reply

 3. Ok lang yan ang sabi sa kasulatan kung pinahiwalay mo ang iyong asawa eh hindi mo naman pinahiwalay SIYA MISMO humiwalay sa inyong relasyon na dating matino. Kung matino asawa mo tapos pinahihiwalay mo yuon ang masama. Nangalunya siya at may mahal ng iba karapatan mo ding maging maligaya kaya ka nag-asawa ng babaing matino. Ok lang yan sa paningin ng Diyos.

  Reply

 4. Posted by Teolelo Taylo on May 11, 2013 at 5:45 am

  Mukhang mali yata ang payo mo kaibigang Arman? Ayon sa Marcos 10:10-12 ay mababasa natin ito….. ” Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, “Kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaing magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya.” Wala yata akong nabasa na OK lang sa mata ng Diyos yan?

  At dito naman sa Mateo 19:9-10 mababasa natin ito…..

  ” At sinasabi ko sa inyo, Sinomang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya.
  Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kaniya, Kung ganyan ang kalagayan ng lalake sa kaniyang asawa, ay hindi nararapat magasawa.”

  Kung ganyan daw ang kalagayan ng lalake, ay hindi nararapat mag-asawa, bakit kaya? kasi ayon sa Marcos 10:5-10 ganito ang pahayag….

  ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila’y magiging isa.’Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya’t ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.”Tinanong siya ng mga Pariseo, “Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito?”
  Sumagot si Jesus, “Ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya’y nangangalunya, at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya.”
  Sinabi naman ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa.”

  Reply

 5. pinalayas ko po ang asawa ko dahil xa ay nangalunya. pero ngaun po ok na kaming mag asawa. nagkasala po pala ako dun sa ginawa ko na pag pa2layas sa asawa ko.

  Reply

 6. kaya lng po hangang ngaun diko pa po mapatawad ang mister ko at ang naging kabit nya. tanung ko po pano ko po ba cla mapa2tawad ang hirap po kc kahit na naki2ta ko na nag bago na ang asawa ko. araw araw po ako nag ba2sa ng bibliya kc po gusto ko pong matu2nan ang magpatawad sa mga na2kit saakin tulad po ng mister ko at ng babae nya.

  Reply

  • Posted by jabez on February 3, 2015 at 11:09 am

   Bawat isa sa atin ay may pasang krus, kapag napagtagumpayan natin ito lubos na kaligayahan ang ating mararanasan, magpatawad at magmahal (pag-ibig) kung ang pag-ibig ay nasa puso mo lahat ng bagay ay maganda para sayo iwam muna ang dating ikaw at mamuhay kana ng bago. Ang sabi nga ng kanta ang pag-ibig ang susi ng lahat, lagi kang nagbabasa ng bibliya diba makailang beses binangit ang pag-ibig marami diba kung gayon maraming beses mo rin ibigin ang iyong asawa katulad ng pag-ibig sa atin ni Jesus! Mahalin sa halip na sumbatan, paglingkuran sa halip na pahiran, tulungan sa halip na parusahan pag ginawa mo ito makikia ng asawa mo ang pagkakaiba ng babae nya sayo at mas lalo ka niyang mamahalin, madadala mo pa siya sa Panginoon.

   Reply

 7. Posted by Janduen Soriano on November 3, 2015 at 2:01 pm

  Ipinapangako kopo na pag nagkaroon ako ng PAMILYA ay iiwasan ko ang pangangalunya. Dahil kasamaan din ang hatin nito sakin. Kaya’t nag papasalamat ako sa Bibliya dahil natuto ako at nakapangaral. Salamat dito dahil ako ay natuto

  Reply

 8. Posted by janice on February 1, 2017 at 12:08 pm

  panu naman po yung sa sitwasyon ko, gusto na pong mkipaghiwalay ng mister ko sa akin dahil sa gusto niyang wala na daw pakialamanan?

  Reply

 9. Posted by chacha on August 26, 2017 at 4:46 am

  Ganto po ang sitwasyon ko.
  Ang aking asawa ay maroon dating asawa.
  Pinakasalan po siya nito dahil sa pera.
  Mabuti lang po bang mag asawa syang muli?

  Reply

 10. Posted by Girlie Briones on January 18, 2018 at 6:05 am

  Halimbawang po nahuli nakikpahtalik yung girl tpos yung girl ay nabuntis, nkipagdivorced yung boy. Nagkasala po ba yung lalake.

  Reply

 11. ito po ang tanung ko sa isang pastor

  good morning PAS,may tanung ako sa inyo,kung ang mag asawang kasal ay nambabae ang lalaki,maari bang hiwalayan ng babae ang lalaking nangabit at may nakalagay ba sa bible na pwd ulit mag asawa muli ang babae?

  Pwede pong hiwalayan pero di na po makapag asawa ng iba ang babae…dinapo sya pwede ikasal ng batas..at saka paano sya nakatiyak na hindi ulit manloloko yung makakasama nya na lalaki.
  Kaya hintay lang na magbago asawa nya o magtiis na lang palakihin ang anak ang continue sa Lord ok
  Sent from Messenger

  Reply

 12. anu po opinyon nyo dito,

  Reply

 13. Posted by edralyn on January 25, 2019 at 1:49 pm

  ako po ang ay may ministry sa church. may anak na po ako kaso dipo kami kasal. kailngan kona po ba magpakasal o hindi?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: