Advertisements

ANG ALAK – WALANG IBINAWAL NA UMINOM NG ALAK SA BIBLIA!!! (YUONG ISA SA LUMANG TIPAN SA PAGPASOK SA TEMPLO YON)

TIME NI  MOISES

Exodo 29:40
At kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang ikasangpung bahagi ng isang efa ng mainam na harina na may halong ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo; at ang ikaapat na bahagi ng isang hin na [[[[ALAK]]], ay pinakahandog na inumin.

ITO PAGPASOK SA TABERNAKULO 2 TABERNACLE YAN
ISANG BANAL AT DAKONG KABANAL-BANALAN DOON SA DAKONG KABANAL-BANALAN IBINAWAL

Levitico 10:9
Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo’y papasok sa tabernakulo ng kapisanan, upang kayo’y huwag mamatay: magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi:

Levitico 23:13
At ang handog na harina niyaon ay magiging dalawang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na hinaluan ng langis, handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy: at ang pinakahandog na INUMIN niyaon ay [[[ alak ]]], na ikaapat na bahagi ng isang hin.

BILANG 6 SINO ITO MGA NAMAMANATA BAWAL YAN?
Mga Bilang 6:1-4

1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinomang lalake o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo, upang tumalaga sa Panginoon:

3 Ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin; siya’y hindi iinom ng suka ng alak, o tubang nakalalasing, ni iinom man ng anomang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas.

4 Sa lahat ng araw ng kaniyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anomang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat.

MAKAKAINOM NG ALAK
Mga Bilang 6:20
At aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon; ito’y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas; at pagkatapos nito’y ang Nazareo ay [[[makaiinom ng alak.]]

ALAK BILANG HANDOG

Mga Bilang 15:5
At ng alak na inuming handog, na ikaapat na bahagi ng isang hin, ang iyong ihahanda na kalakip ng handog na susunugin, o ng hain, sa bawa’t kordero.

INAALAY SA PANGINOON ANG ALAK NA MABANGO
Mga Bilang 15:7
At bilang pinakainuming handog ay iyong ihahandog ang ikatlong bahagi ng isang [[[[hin ng alak na pinakamasarap na amoy sa Panginoon.]]]]

ALAK NA HANDOG
Mga Bilang 18:12
Lahat ng pinakamainam sa langis, at lahat ng pinakamainam sa alak, at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon, ay ibibigay ko sa iyo.

ALAK NA HANDOG
Mga Bilang 28:14
At ang magiging handog na inumin ng mga yaon ay kalahati ng isang hin ng alak sa toro, at ang ikatlong bahagi ng isang hin ay sa tupang lalake, at ang ikaapat na bahagi ng isang hin ay sa kordero: ito ang handog na susunugin sa bawa’t buwan sa lahat ng buwan ng taon.

Deuteronomio 7:13
At kaniyang iibigin ka, at pagpapalain ka, at padadamihin ka: kaniya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, upang ibigay sa iyo.

Deuteronomio 11:14
Ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kaniyang kapanahunan, ang una at huling ulan upang iyong makamalig ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis.

Deuteronomio 12:17
Hindi mo makakain sa loob ng iyong mga pintuang-daan ang ikasangpung bahagi ng iyong trigo, o ng iyong alak, o ng iyong langis, o ng mga panganay sa iyong bakahan o sa iyong kawan, ni anoman sa iyong mga panata na iyong ipananata, ni ang iyong mga kusang handog, ni ang handog na itataas ng iyong kamay:

Deuteronomio 14:23
At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Dios, sa dakong kaniyang pipiliin na patatahanan sa kaniyang pangalan, ang ikasangpung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis, at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan; upang magaral kang matakot sa Panginoon mong Dios na palagi.

Deuteronomio 14:26
At iyong gugulin ang salapi sa anomang nasain mo sa mga baka, o sa mga tupa, o sa alak, o sa matapang na inumin, o sa anomang nasain ng iyong kaluluwa: at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Dios, at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbahayan;

Deuteronomio 18:4
Ang mga unang bunga ng iyong trigo, ng iyong alak, at ng iyong langis, at ang unang balahibo ng iyong mga tupa, ay ibibigay mo sa kaniya.

Deuteronomio 28:39
Ikaw ay maguubasan at iyong aalagaan, nguni’t ni hindi ka iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas; sapagka’t kakanin yaon ng uod.

Deuteronomio 28:51
At kaniyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa, hanggang sa maibuwal ka; na wala ring matitira sa iyong trigo, alak, o langis, ng karagdagan ng iyong bakahan, o ng anak ng iyong kawan, hanggang sa ikaw ay maipalipol.

Deuteronomio 29:6
Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing: upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Dios.

Deuteronomio 32:14
Ng mantika ng baka, at gatas ng tupa, Na may taba ng mga kordero, At ng mga tupang lalake sa Basan, at mga kambing, Na may taba ng mga butil ng trigo; At sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak.

Deuteronomio 32:33
Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, At mabagsik na kamandag ng mga ahas.

Deuteronomio 32:38
Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, At umiinom ng alak ng kanilang inuming handog? Bumangon sila at tumulong sa inyo, At sila’y maging pagkupkop sa inyo.

Deuteronomio 33:28
At ang Israel ay tumatahang tiwala, Ang bukal ng Jacob na nagiisa, Sa isang lupain ng trigo at alak; Oo’t, ang kaniyang mga langit ay nagbababa ng hamog.

Josue 9:4
Ay gumawa naman silang may katusuhan at yumaon at nagpakunwaring sila’y mga sugo, at nagpasan ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, at punit at tinahi;

Josue 9:13
At ang mga sisidlang balat ng alak na ito na aming pinuno ay bago; at, narito, mga hapak: at itong aming mga bihisan at aming mga pangyapak ay naluma dahil sa totoong mahabang paglalakbay.

HUKOM 13:4 UTOS NG ANGHEL NAGPAKITA SA ASAWA NI MANOA SA PAGSILANG NI SAMSON

1 At ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon; at ibinigay ng Panginoon sila na apat na pung taon sa kamay ng mga Filisteo.

2 At may isang lalake sa Sora sa angkan ng mga Danita, na ang pangala’y Manoa; at ang kaniyang asawa ay baog, at hindi nagkaanak.

3 At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae, at nagsabi sa kaniya, Narito ngayon, ikaw ay baog at hindi ka nagkakaanak: nguni’t ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalake.

4 Ngayon nga’y magingat ka, isinasamo ko sa iyo, at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing, at huwag kang kumain ng anomang maruming bagay:

5 Sapagka’t, narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalake; at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo: sapagka’t ang bata ay magiging Nazareo sa Dios, mula sa tiyan: at kaniyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo.

24 At nanganak ang babae ng isang lalake, at tinawag ang kaniyang pangalan na [[[Samson]]]. At ang bata’y lumaki, at pinagpala ng Panginoon.

Mga Hukom 19:19
Gayon man ay may dayami at damo para sa aming mga asno; at may tinapay at alak naman para sa akin, at sa iyong lingkod na babae, at sa batang kasama ng iyong mga lingkod: walang kakulangang anomang bagay,

At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo.

1 Samuel 1:15
At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako’y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon.

1 Samuel 1:24
At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol.

1 Samuel 10:3
Kung magkagayo’y magpapatuloy ka mula roon, at darating ka sa ensina ng Tabor; at masasalubong ka roon ng tatlong lalake na inaahon ang Dios sa Beth-el, ang isa’y may dalang tatlong batang kambing, at ang isa’y may dalang tatlong tinapay, at ang isa’y may dalang isang balat na sisidlan ng alak:

1 Samuel 16:20
At kumuha si Isai ng isang asno na may pasang tinapay, at isang balat ng alak, at isang anak ng kambing, at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kaniyang anak.

1 Samuel 25:18
Nang magkagayo’y nagmadali si Abigail, at kumuha ng dalawang daang tinapay, at dalawang balat ng alak, at limang handang tupa, at limang takal ng trigo na sinangag, at isang daang kumpol na pasas, at dalawang daang binilong igos, at ipinagpapasan sa mga asno.

1 Samuel 25:37
At nangyari sa kinaumagahan, nang ang alak ay mapawi kay Nabal, na isinaysay ng asawa niya sa kaniya ang mga bagay na ito, at nagkasakit siya sa puso, at siya’y naging parang isang bato.

2 Samuel 13:28 (SUMAYA SA ALAK)
At iniutos ni Absalom sa kaniyang mga lingkod na sinasabi, Tandaan ninyo ngayon, [[ pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak; ]] at pagka ang aking sinabi sa inyo, Saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya: huwag kayong mangatakot: hindi ba ako ang nagutos sa inyo? kayo nga’y magpakalakas, at magpakatapang.

2 Samuel 16:1
At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at [[isang sisidlang balat ng alak.]]

ALAK INIINOM NG MGA NAPAPAGOD SA ILANG
2 Samuel 16:2
At sinabi ng hari kay Siba, Ano ang iyong ibig sabihin sa mga ito? At sinabi ni Siba, Ang mga asno ay upang sakyan ng sangbahayan ng hari; at ang tinapay at ang bunga sa taginit ay upang mangakain ng mga binata; [[at ang alak ay upang mainom ng nangapapagod sa ilang.]]

2 Mga Hari 18:32
Hanggang sa ako’y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupaing gaya ng inyong sariling lupain, na lupain ng trigo at ng alak, na lupain ng tinapay at ng mga ubasan, na lupain ng langis na olibo at ng pulot, upang kayo’y mangabuhay, at huwag mangamatay: at huwag ninyong dinggin si Ezechias, pagka kayo’y hinihikayat niya, na sinasabi, Ililigtas tayo ng Panginoon.

1 CHRONICA 9:29
Ang ilan naman sa kanila ay nangahalal sa kasangkapan, at sa lahat ng mga kasangkapan ng santuario, at sa mainam na harina, at sa alak, at sa langis, at sa kamangyan, at sa mga espesia.

1 CHRONICA 12:40
Bukod dito’y silang malapit sa kaniya, sa makatuwid baga’y hanggang sa Issachar, at Zabulon at Nephtali, ay nagsipagdala ng tinapay na nasa ibabaw ng mga asno, at ng mga kamelyo, at ng mga mula, at ng mga baka, mga pagkaing harina, at mga binilong igos, at mga buwig ng pasas, at alak, at langis, at mga baka, at mga tupa na sagana: sapagka’t may kagalakan sa Israel.

1 CHRONICA 27:27
At sa mga ubasan ay si Simi na Ramathita: at sa mga pakinabang sa mga ubasan na ukol sa mga kamalig ng alak ay si Zabdias na Siphmita:

2 CHRONICA 2:10
At narito, aking ibibigay sa iyong mga bataan, na mga mamumutol ng kahoy, ang dalawangpung libong koro ng binayong trigo, at dalawang pung libong koro ng sebada, at dalawangpung libong bath ng alak, at dalawangpung libong bath ng langis.

2 CHRONICA 2:15
Ngayon nga’y ang trigo at ang sebada, ang langis at ang alak, na sinalita ng aking panginoon, ipadala niya sa kaniyang mga bataan:

2 CHRONICA 10:11
At sa paraan ngang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat na atang, aking dadagdagan pa ang atang sa inyo: pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, nguni’t parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan.

2 CHRONICA 10:14
At nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga binata, na sinasabi, Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, nguni’t aking dadagdagan pa: pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, nguni’t parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan.

2 CHRONICA 11:11
At kaniyang pinagtibay ang mga katibayan, at mga nilagyan ng mga pinunong kawal, at saganang pagkain, at ng langis at alak.

2 CHRONICA 31:5
At paglabas ng utos, ang mga anak ni Israel ay nangagbigay na sagana ng mga unang bunga ng trigo, alak, at langis, at pulot, at sa lahat na bunga sa bukid; at ang ikasangpung bahagi ng lahat na bagay ay dinala nila na sagana.

2 CHRONICA 32:28
Mga kamalig din naman na ukol sa saganang trigo, at alak at langis; at mga silungan na ukol sa lahat na sarisaring hayop, at mga silungan na ukol sa mga kawan.

PSALMS/AWIT 104:15
At ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao, at ng langis upang pasilangin ang kaniyang mukha, at ng tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao.

….NAPAKADAMI PA NIYAN HANGGANG REVELATION…AT WALANG IBINAWAL ANG ALAK NA INUMIN..ANG IBINAWAL PAGLALASING NG TAROS AT PAGKASUGAPA DITO AY IWASAN..

GENESIS 14:18

At si Melquisedec, na hari sa Salem, ay naglabas ng TINAPAY at ALAK!!!!; at siya’y saserdote ng Kataastaasang Dios.

uminom_ng_alak_at_nagdiwang

ANG ALAK…

ECCLESIASTICO 31:25-31

25 Huwag mong ipagmayabang ang lakas mo sa inuman,
marami na ang napahamak sa pag-inom ng alak.

26 Kapag pinabaga at binasa ang patalim, nasusubok ang husay nito,
sa kanyang pag-inom nakikilala ang maginoo.

27 Ang alak ay nagpapasigla sa buhay
kapag ito’y ininom nang katamtaman.
Ano ang sarap ng mabuhay kung walang alak?
Ang alak ay nilikha upang magpaligaya sa tao.

28 Kung ang alak ay iniinom nang NAPAPANAHON at nang KATAMTAMAN, ito ay nagpapaligaya sa puso at nagpapasigla ng kalooban.

[[[[[[[[[[29 Ngunit sakit ng ulo, hirap ng loob at kahihiyan,
ang dulot ng alak kapag ininom nang labis.]]]]]]]]

30 Ang pagkalasing ay nagiging gatong sa galit ng hangal,
na nagbubunsod sa kanya sa kapahamakan.
Nakakabawas ng lakas at nakadaragdag ng mga sugat.

31 Huwag mong pagsasabihan ang isang tao sa oras ng inuman,
huwag mo siyang hahamakin habang siya’y nagsasaya.
Hindi iyon ang panahon ng pakikipagtalo,
at paniningil ng pautang.

KAWIKAAN 31:4-8

4 Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. 5 Kadalasan kapag lasing na sila’y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. 6 Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. 7 Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan, at kasawia’y di na matandaan.

8 “Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. 9 Ipahayag mo nang malinaw ang katotohanan at ang katuwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap.”

KAWIKAAN 20:1
1 Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao,
kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito.

KAWIKAAN 23:29-35

29 Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan nang di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? 30 Sino pa kundi ang sugapa sa alak, at ang nagpapakalango sa masarap na inumin. 31 Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito’y katakam-takam, 32 sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. 33 Kung anu-ano ang iyong sasabihin, at hindi ka makapag-isip nang mabuti. 34 Ang makakatulad mo’y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad 35 at sasabihin mo, “Ano sa akin kung ako’y mahandusay? Mabulagta man ako, ayos lang iyan! Pagbangon ko, iinom muli ako.”

1 TIMOTEO 5:23Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin; uminom ka rin ng kaunting ALAK na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura.

PULUTIN ANG TAMA AT IWAKSI ANG MASAMA MAGING ANG ATING PANGINOONG JESUS AY TUMIKIM DIN NAMAN NG ALAK NA HINUSGAHAN KAAGAD NG MGA KAMPON NI SATANAS.

MATTHEW11_18_19

ANG TAMANG PAG-INOM AYON SA KASULATAN AY KATAMTAMAN AT NAPAPANAHON PARA HINDI KA HUMANTONG SA PAGKALASING.

ang_alak_katamtaman_at_napapanahon

AMEN!

 

EZRA 7:17 INAALAY SA TEMPLO ANG ALAK..

17 “Tiyakin mong ang salaping ito ay
gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga
lalaking tupa, at mga kordero, pati ng mga
handog na pagkaing butil at [[[[[ alak ]]]]]
na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar
ng Templo ng Diyos na nasa Jerusalem.
EZRA 7:21 ANO REGALO NI HARING Artaxerxes KAY
EZRA?

21 “Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-
uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lalawigan ng
Kanluran-ng-Eufrates na ipagkaloob agad ninyo
kay Ezra, na pari at [[[[[[dalubhasa sa
Kautusan ng Diyos ng kalangitan,]]]]]] ang
anumang hingin niya sa inyo. 22 Maaari ninyo
siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak,
100 malalaking sisidlang b puno ng trigo, 10
malalaking sisidlang puno ng[[[[[ alak,]]]] 10
malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo,
at gaano man karaming asin na kakailanganin.

SI PROPETA NEHEMIAS 2:1

1 Nang panahong iyon, ako ang namamahala
sa mga inumin ng hari. v1Isang araw ng unang
buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes,
binigyan ko siya ng kanyang inuming  [[[
alak]]]]. Noon lamang niya ako nakitang
malungkot.

NEHEMIAS 5:11, 15, 18, 10:37

11 Ngayon di’y ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo, at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayundin ang mga trigo,[[ alak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]]] at langis na ipinahiram ninyo sa kanila.”

15 Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng [[alak!!!!!!!!!!! ]]] bukod pa sa apatnapung pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila’y katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon, sapagkat ako’y may takot sa Diyos.

18 Araw-araw ay nagpapakatay ako ng isang toro, anim na matatabang tupa, at maraming manok at tuwing ikasampung araw ay naglalabas ako ng maraming [[[alak!!!!!!!!!!!!!!]]]. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao’y naghihirap

NEHEMIAS 10:37 Magdadala rin kami taun-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na [[[[alak!!!!!!!!!!!!]]]], langis ng olibo at lahat ng uri ng bungangkahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa Templo.

 

ANG SABI NG MGA LIGAW AT BRAINWASH SA KAUTUSAN PATUNGKOL SA ALAK MGA TAONG HINDI NAKAKAUNAWA NG “KATAMTAMAN AT NAPAPANAHON” LAMANG ANG PAG-INOM!! BASA!!! KUNG GAANO SILA MANGHUSGA AT GAANO KABABAW MGA ISIP NILA SA KASULATAN AT SA PROPHECY NI JEREMIAH AT ISAIAH NA HINDI NAMAN BINABASA NG BUO ANG CHAPTER NI HINDI NAMAN NALALAMAN KUNG PARA KANINO ANG SINASABI NA HULA NA YON.

umali_sigarilyo_alak bulag_sa_alak yg_na_tarantado

 

KUNG IBINAWAL ANG ALAK……..

WALA NA SANA SA MGA CHAPTER NG BIBLIA YAN..

All (229 SEARCH SA ALAK)

Old Testament (195)
Genesis (12)
Exodo (1)
Levitico (2)
Mga Bilang (8)
Deuteronomio (14)
Josue (2)
Mga Hukom (5)
1 Samuel (7)
2 Samuel (3)
1 Mga Hari (2)
2 Mga Hari (1)
1 Paralipomeno (3)
2 Paralipomeno (7)
Ezra (2)
Nehemias (9)
Ester (6)
Job (3)
Awit (6)
Kawikaan (10)
Mangangaral (3)
Awit ng mga Awit (7)
Isaias (24)
Jeremias (13)
Panaghoy (1)
Ezekiel (3)
Daniel (8)
Hosea (9)
Joel (7)
Amos (6)
Mikas (2)
Habacuc (2)
Sofonias (1)
Hagai (3)
Zacarias (3)
New Testament (34)
Mateo (3)
Marcos (2)
Lucas (9)
Juan (4)
Mga Gawa (1)
Mga Taga-Roma (1)
Mga Taga-Efeso (1)
1 Timoteo (2)
Tito (1)
Pahayag (10)

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Rodel on December 11, 2012 at 5:08 pm

    Amen!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: