Advertisements

EESA/ISAH (JESUS) OF ISLAM VS JESUS OF CHRISTIANS

READ CAREFULLY!!

********************************************
JESUS/IZA OF ISLAM BORN NEAR THE PALM DATES NOT IN MANGER!!
********************************************

SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!

SURAH 19:23-26

(19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a palm-tree]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23﴾
(19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾

***********************************************************************
MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!
************************************************************************

(19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾
(19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ

**********************************************************************
THEN JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
*******************************************************************

SURAH 19:30
(19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾
Like · · Unfollow Post · 21 minutes ago

REMEMBER!!!! NO ONE HAS BEEN BORN WITH TWO DIFFERENT STORIES OF BIRTH!!!!!!

EXAMPLE:
AKOY MAY NAKILALANG TATAY JOSEPH IKAW WALA.
HINDI AKO NAGSALITA NOONG SANGGOL IKAW NAGSALITA
ISINILANG AKO MANGER IKAW SA MAY PUNO NG DATES

ISANG TAO BA ANG KWENTO NA YAN?

ISLAM EESA (JESUS) VS CHRISTIAN JESUS.

[JESUS OF CHRISTIANS]

1. JESUS NG MGA CHRISTIAN MAY JOSEPH
2. MAY BETHLEHEM NA BINANGGIT
3. MAY HARING HERODES
4. MAY HARING AUGUSTUS (LUKE 2:1)
Luke 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from [[[[[[[Caesar Augustus]]]]] that all the world should be taxed.
KING CAESAR AUGUSTUS LINK: http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus
5. SA LAPI NI JUDAH.
6. IPINANGANAK SA SABSABAN.
7. HINDI NAGSALITA NOONG SANGGOL.

[EESA OR JESUS OF ISLAM]

1. JESUS NG ISLAM SA LIPI NI AARON AT IMRAM TATAY NI MOISES.
2. WALANG JOSEPH
3. WALANG BETHLEHEM
4. WALANG HERODES
5. WALANG HARING AUGUSTUS
6. LIHIS PA SA LIPI NI DAVID LIPI DAW NI AARON (IMRAM).
7. IPINANGANAK SA ILALIM NG PUNO NG DATES.
8. NAGSALITA NOONG SUMUSUSO PA LAMANG.

SURAH 19:16-37

16. At ipahayag mo, O Muhammad, ang kuwento hinggil kay Maryam (alayhas salâm) na nasa Banal na Qur’ân noong siya ay lumayo sa kanyang pamilya, na siya ay nagtungo sa karatig na lugar sa gawing silangan.

17. At siya ay naglagay ng harang (dumistansiya o lumayo) sa pagitan ng kanyang pamilya at sa mga tao, at ipinadala Namin sa kanya si anghel Jibril (as), na nag-anyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin.

18. Sinabi niya: “Katiyakan, hinihiling ko ang kalinga ng Pinakamahabaging Allâh mula sa iyo, upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay tunay na may takot sa Allâh.”

19. Sinabi ng anghel sa kanya: “Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong ‘Rabb’ na ipinadala sa iyo; upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang dungis ng kasalanan.”

20. Sinabi niya sa anghel: “Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako mahalay na babae?”

21. Sinabi sa kanya ng anghel: “Ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng iyong sinasabi na walang sinumang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay, subali’t ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagsabi: ‘Ang pangyayari ay napakadali para sa Akin; upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allâh, at siya (sanggol) ay Awa mula sa Amin, at magiging masunurin sa kanyang ina at mabuti sa sangkatauhan, na ang paglikha kay `Îsã (Hesus as) sa ganitong pamamaraan ay naitakda na, naitala na sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ na kung kaya, ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.”

HINIPAN NI ANGHEL JIBRIL SA GAWING DIBDIB SI MARIA AT NABUNTIS

22. At nagdalang-tao si Maryam pagkatapos hipan ni Jibril (as) ang kanyang kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalang-tao dahil doon, at siya ay umalis at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao.

NANGANAK SA ILALIM NG PUNO NG DATES

23. At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng ‘Tamr’ (o datiles), bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi: “Kaawa-awa naman ako, sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari, at ako ay limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw.”

24. At tinawag siya ni anghel Jibril, na sinasabing, “Huwag kang magdalamhati, dahil katiyakang pinagkalooban ka ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng tubig na dumadaloy sa iyong paanan.”

IPINAYUGYOG PA NG ANGHEL YUONG PUNO NG PALMERA (DATES) KAY MARIA EH SUMASAKIT NA NGA ANG TIYAN. BAKIT HINDI NA LANG INABOT NG ANGHEL ANG DATES?

25. “At yugyugin mo ang puno ng palmera ng ‘Tamr’ na nasa iyong harapan, na sasanhiin na malalaglag sa iyo nang kusa ang mga sariwang bunga ng ‘Tamr’ na kalalaglag pa lamang mula sa puno.

26. “Pagkatapos ay kumain ka mula sa sariwang ‘Tamr’ na ito at uminom mula sa tubig at magalak ka sa iyong sarili dahil sa iyong bagong silang na sanggol. At kapag may nakatagpo ka na sinumang tao na nagtanong hinggil sa iyo, na kung ano ang nangyari sa iyo, tugunan mo siya sa pamamagitan ng senyas, na sabihin mo, ‘Katiyakan, ipinangako ko sa aking sarili na ako ay hindi magsasalita; na kung kaya, mula ngayon ay hindi muna ako makikipag-usap sa mga tao.’”

[Ang hindi pagsasalita sa batas nila noon ay ibinibilang na pagsamba at ito ay wala na sa batas na ibinigay kay Propeta Muhammad (saw) sa ngayon.]

27. At si Maryam ay nagtungo sa kanyang sambayanan na dala-dala niya ang sanggol mula sa lugar na kanyang pinagmulan, at noong siya ay kanilang nakita sa ganoong kalagayan, kanilang sinabi sa kanya: “O Maryam! Katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari.”

28. “O kapatid na babae ng mabuting tao na si Haroun! Kailanman ang iyong ama ay hindi naging masamang tao na gumawa ng kahalayan at gayon din ang iyong ina na hindi masamang babae na nakiapid.”

29. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si `Îsã upang siya ang kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi nang may pagkamangha at di pagsang-ayon: “Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna (duyan) at sumususo pa lamang?”

NAGSALITA SI JESUS NG SANGGOL PA LAMANG AT SUMUSUSO PA LANG EH MAY AKLAT NA NG INJEEL

30. Tumugon ang sanggol na si `Îsã na nasa kuna pa lamang na sumususo: “Katiyakan, ako ay alipin ng Allâh, na Siyang nagpasiya na ako ay pagkalooban ng Aklat na ‘Injeel,’ at ginawa Niya akong Propeta.

31. “At ginawa Niya akong mapagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako naroroon, at inutusan Niya ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng ‘Salâh’ at magbigay ng obligadong kawanggawa habang ako ay nabubuhay.

32. “At ginawa Niya akong mabuti at masunurin sa aking ina, at hindi Niya ako ginawa na mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha.”

33. “At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allâh sa araw na ako ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay.”

34. Ganito ang kuwento hinggil kay `Îsã, na ikinukwento Namin sa iyo, O Muhammad, ang kanyang katangian at buhay, na siya, si `Îsã na anak ni Maryam ay walang pag-aalinlangan na makatotohanan na siyang pinag-aalinlanganan ng mga Hudyo at mga Kristiyano.

35. At hindi maaari sa Allâh at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay magkaroon mula sa Kanyang alipin at nilikha ng anak, Luwalhati at Kadalisayan sa Kanya, na kapag Siya ay nagpasiya at nagnais ng anumang bagay na maliit o malaki man ay walang anuman ang makapipigil sa Kanya, kundi sinasabi Niya lamang dito: “Kun fayakun!” – “Mangyari at ito ay mangyayari,” ayon sa Kanyang pinagpasiyahan at kagustuhan!

36. At sinabi ni `Îsã sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ang Allâh ay aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal, at ito ang Matuwid na Landas.”

(KASISILANG PA LANG EH NAGTALO NA MGA CHRISTIANO EH AT MGA HUDYO MAY CHRISTIANO NA PALA BAGO IPANGANAK SI JESUS) AGAINST DIN SILA KAY JOSEPH OR Yûsuf na karpentero

37. At pagkatapos ay nagkasalungatan ang iba’t ibang grupo ng mga ‘Ahlul Kitâb’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) hinggil kay `Îsã, mayroon sa kanilang nagmalabis at ito ay ang mga Kristiyano dahil mayroon sa kanila ang nagsasabi na siya ang Allâh, at mayroon namang nagsabi na siya ay anak ng Allâh, at mayroon namang nagsasabi na siya ay isa sa tatlong persona. Ligtas ang Allâh at Napakadakila hinggil sa anumang kanilang itinatanging kasinungalingan. At mayroon naman sa mga ‘Ahlul Kitâb’ na mas mababa ang pagturing sa kanya at siya ay hinamak, na ito ay ang mga Hudyo dahil sa kanilang sinabi na: “Siya ay nagsasagawa ng ‘Sihr’ o salamangka.” At mayroon naman sa kanila na nagsasabi na siya ay anak ni ((((Yûsuf na karpentero))). Na kung kaya, kapahamakan para sa mga yaong lumabag kapag sila ay humarap sa kalagim-lagim na dakilang Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

TAKE YOUR PICK! BAHALA NA HO KAYONG HUMUSGA KUNG SINO ANG NAGSASABI NG TOTOO.
PAKI-IMBESTIGAHAN NA LANG SA ISRAEL ANG TUNAY NA KASAYSAYAN NI JESUS.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY!

AMEN!

Advertisements

17 responses to this post.

 1. Posted by melvin edianel on July 12, 2011 at 12:25 pm

  sana intindihin mong mabuti ng kuwento ito ay ni sinasalay say sa propeta muhamad (saws) ang kuwento tungkol kay essa o hesus yong time na yon may hudio at kristiyano na dahil huling propeta na si muhammad (saws) pag aralan mong mabuti ang bible nyo kung saan ang original nyan baka ang nababasa mo dyan tsismis lng tungkol kay hesus.

  Reply

 2. HAYAAN NA LAMANG NATING KAPATID NA ANG MGA MAKAKABASA ANG HUMUSGA.

  Reply

 3. Posted by dilbert on October 17, 2011 at 1:42 pm

  Bali-baliko ang salaysay sa itaas,kulang sa tunay na impormasyon ang may akda ng salaysay sa itaas..Una sino ba yung IZA? Ako po ay anak ng Pasig,pero hndi po nangangahulugan na Pasig ang pangalan ng Tatay ko o Nanay ko,kundi yun po ang Bayan kong sinilangan (Pasig City) Ang kasaysayan ng lahi ni Maria na ina ni Eisa (hindi po IZA) sa Banal na Qur’aan ay lipi ni A’aron na kapatid ni Moises (Alayhimus Salam)..At sino ang binanggit mong IMRAM sa itaas? Batid po nating si Amram ( HINDI PO IMRAM ) ay isang Levita na AMA ni Propeta Moises (AS)..si Imran po ang inapo naman ni Propeta David (AS) na siyang ama naman ni Birheng Maria…Maraming balikong pahayag sa itaas na salaysay!!!!

  Reply

 4. Posted by dilbert on October 17, 2011 at 1:48 pm

  sino ang iimbistegahan mo sa Israel..e ang mga Israelita sa ngayon ay HINDI KINIKILALA SI JESUS O EISA (ALAYHIS SALAM )..ANG ISASAGOT SA IYO NG MGA TAGA ISRAEL..SI JESUS AY “FALSE MESSIAH.” BASAHIN NIYO ANG QUR’AAN SA PATNUBAY NG MGA TAONG MAY SAPAT NA KAALAMAN UPANG MAUNAWAAN NINYO ANG MGA SALAYSAY SA BANAL NA QUR’AAN..ANG QUR’AAN ANG MAGHIHIWALAY NG KASINUNGALINGAN SA “KATOTOHANAN!”

  Reply

 5. Posted by Supranola on November 8, 2011 at 5:06 pm

  Isa kang Ulol Arman de Castro..Bulag ka sa Katotohanan,Binulag ka ng Paniniwala mo,Kasama kang Susumpain ni Jesus anak ni Maria sa Araw ng Pagbangong Muli…Kayo na mga Anti Christ!!!

  Reply

  • Mawlid al-Nabi: celebration and Permissibly
   For centuries Mawlid al-Nabi (The blessed birth of Prophet Muhammad, peace be upon him) has been celebrated across the Muslim world in a multitude of ways according to local or regional custom. Many view it as a communal expression of gratitude and joy at the birth of the blessed Prophet and Messenger of Allah (saw); while others bring into question its validity, regarding the practice as an innovation. And yet others negate its importance, with concerns about over-extravagance and unnecessary expense.

   Reply

  • This work by eminent scholar and recognised authority on Islam, Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri is a study of the permissibility of celebrating the Mawlid. In his characteristically methodical approach Dr Tahir-ul-Qadri meticulously examines references from the Quran, Hadith and opinions of early scholars to address fundamental questions pertaining to the celebration of the Mawlid: Is it a sinful deviation? Did the Prophet (saw) or companions celebrate it? Or is it a permissible or even necessary manifestation of love and respect for the Holy Prophet (saw)? In a remarkably thorough and comprehensive analysis without precedent, the author examines the subject through every conceivable angle in making his case.

   Reply

   • The Prophet Muhammad (peace be upon him) is the focus of love and devotion for one fifth of humanity. Even outsiders cannot deny his political genius and great statesmanship as the founder of a new world order and the stimulus for a succession of brilliant and progressive civilisations. But a study of his life in these terms overlooks arguably his most essential qualities – his mercy and benevolence.
    Internationally renowned Islamic scholar, Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri has produced a work unrivalled in its comprehensive treatment of the subject matter, illustrating the merciful character of the Prophet (sws) in all its aspects, towards humans and more generally towards all beings.
    Dr Tahir-ul-Qadri has reproduced a solid corpus of references from the Qur’an, along with reliable Hadith, specially selected for authenticity and relevance. All sources are meticulously referenced in Dr Tahir-ul-Qadri’s characteristic style.
    This book shows how in spite of immense hardships and painful ordeals, the mercy and compassion of the Prophet (S) remained to the fore, even towards those who opposed and persecuted him.
    For Muslims, this book will be a means to celebrate the magnanimous personality of the Prophet (sws) and an incentive to instil the great qualities of the Prophet (sws) in their own lives, while non-Muslims and academics will discover how these qualities as described in the Islamic literature have caused the Prophet (sws) to occupy his preeminent position in the religious consciousness of Muslims.

 6. Posted by Van Clieff on November 8, 2011 at 5:12 pm

  Hey this man arman de castro is ridiculous a preacher and debater of darkness,,beware to this person,his tounge could KILL you!

  Reply

  • The common perception of Islam in the media is one of austerity and rigidity, and in extreme cases, severe cruelty. The situation is not helped by the strict and narrow-minded interpretation of the religion by a number its adherents. However, those who are willing to scratch below the surface and look further will see that nothing is further from the truth; that Islam does not teach anything except universal love, mercy, compassion, peace & benevolence.
   Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri is an eminent and internationally renowned Islamic scholar, orator and author. In this book, he presents numerous quotations from the Qur’an and authentic hadith to help the reader discover the prime position of the qualities of mercy and compassion in the Islamic faith. Dr Tahir-ul-Qadri has meticulously referenced all quotations to ensure accuracy and clarity in order to dispel any doubts about the matter.
   Through his distinctive solid scholarship and methodology, Dr Tahir-ul-Qadri demonstrates how Islam promotes spiritual endeavour, moderation, ease and tolerance, and is not merely concerned with ritualism and outward forms of piety.
   For Muslims, this book is essential reading to help reclaim Islam back from those who portray it as merely a socio-political enterprise devoid of compassion for humanity and the rest of creation. Non-Muslims, on the other hand, will be able to appreciate these lesser known aspects of Islam, which in fact form its core philosophy.

   Reply

 7. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 4:06 am

  Mahirap husgahan kung sino ang tama o mali… pero sa akin anong aral ang makukuha sa pinagtatalunang isyu… aral na maaaring magbigay ng ikabubuti natin bilang katanggap-tanggap na mga nilalang ng Diyos unang-una sa ting mga pamilya at kamag-anakan, at ikalawa sa isang komunidad na kung saan tayo ay nakikipamuhay sa kapuwa natin na hindi pinagtatalunan kung sino ang magaling o nakakahigit..muslim ba o kristiyano ba o kaya hudyo ba?. Hindi naman yata tayo hahatulan ng Makapangyarihan Sa Lahat na Diyos batay kung paano ipinanganak si Jesus ni Maria manapa marahil ay kung paano natin sinasamba ang Diyos ayon sa iniaral at inihalimbawa ni Jesu-Kristo. Ang pagtatalo ay umuudyok na magkaroon ng talunan o nagtagumpay sa mga mga nagtatalo…. pero kung magpapalitan tayo ng ating mga kuro-kuro ay mapipilitan tayong maging mapitagan at matiyaga sa ating mga kausap at kung hindi man matapos ang ganitong pakikipag-usap ay walang masasabing talunan o nagtagumpay…. sa ganitong pamamaraan ang nagtagumpay ay ang Diyos sapagkat nagkikilalahan tayo na may kapayapaan.

  Reply

 8. READ CAREFULLY!!

  ********************************************
  JESUS/IZA OF ISLAM BORN IN PALM DATES NOT IN MANGER!!
  ********************************************

  SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!

  SURAH 19:23-26

  (19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a palm-tree]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23﴾
  (19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾

  ***********************************************************************
  MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!
  ************************************************************************
  (19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾
  (19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ

  **********************************************************************
  THEN YOUR JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
  *******************************************************************

  SURAH 19:30

  (19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾
  Like · · Unfollow Post · 21 minutes ago

  REMEMBER!!!! NO ONE HAS BEEN BORN WITH DIFFERENT STORIES!!!!!!
  EVERYONE HAS ONLY ONE STORY OF BIRTH.

  Reply

  • Posted by ABUDUSSALAM on April 11, 2014 at 8:16 am

   AYON SA KITAB MONG KATATAWANAN SA KITAB MONG PUNO NG ERROR??? MAS PANINIWALAAN KO ANG QURAN KAYSA BIBLIYA SA GENESIS 21:14 MALINAW NA KINARGA NG NANAY ANG BINATANG ESMAEL DINALA SA DESERTONG HINDI MA ILOKATE SA MAPA AT???AT SYA PANG HINIMATAY TOINKS….

   Reply

 9. Posted by ahmad on May 30, 2012 at 9:58 am

  Im sure now, that Jesus in the koran is not the same Jesus in the bible.
  im sorry

  Reply

 10. Posted by ABUDUSSALAM on April 11, 2014 at 8:27 am

  ARMANDO DE CASTRO FORGOT THE FACT THAT THE NEW TESTAMENT WERE WRITTEN ALMOST HUNDRED YEARS AFTER JESUS DEPARTURE… BY GREEK AUTHORS….. SO WHY SHOULD I BELIEVE IN YOUR CLAIM THAT JESUS WAS BORN IN MANGER THE AUTHORS THEMSELVES WERE NOT PRESENT DURING THAT EVENT…. THE BIBLE AFTER ALL IS PROVEN ERRONEOUS BOOK!!!!!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: