Advertisements

PATAYIN ANG MAGPAPAKILALA NG IBANG DIYOS TAMA BA ANG KANILANG UNAWA?

IN ENGLISH

ANG LAYUNIN NG THREAD NA ITO AY PARA BURAHIN SA ISIPAN NG MGA ISLAM ANG PAGPATAY SA MGA TAO NA AKALA NILA’Y NAGPAKILALA NG IBANG DIYOS. MAPAPANSIN NATIN NA ANG SINABI SA DEUTORONOMY 13:1-10 (PROPETA O NAGPAPALIWANAG NG PANAGINIP NA MAGPAPAKILALA NG IBANG DIYOS AY DAPAT PATAYIN INUULIT KO NAGPAPALIWANAG NG PANAGINIP AT MAGPAKILALA NG IBANG DIYOS NGUNIT KUNG ANG DIYOS MISMO ANG NAGING TAO IBANG DIYOS BA SIYA?) SUBALIT KUNG ATING IPAGPAPATULOY ANG ATING PAGBABASA HUMULA SI MOISES SA DEUTORONOMY 18:15-21 NA MAY DARATING NA PROPETA NA KATULAD NIYA AT SA DEUTORONOMY 32:21 AY HUMULA SIYA NA MANINIBUGHO SA IBANG BANSA (HENTIL) ANG MGA ISRAELITA. MALIWANAG PA SA SIKAT NG ARAW NA NAGKAKAMALI ANG MGA TAONG NAG-PALIWANAG NG DEUTORONOMY 13. TULOY ANG PAG-IKOT NG MUNDO TULOY TULOY ANG KASAYSAYAN HANGGANG SA Lumabas na sila PROPETA ISAIAH, NEHEMIAZ, NATAN, AMOS, OSEAS, MIKAH, JOEL, ZACARIAH, MALAKIAS ATBP… HANGGANG KAY JOHN THE BAPTIST(Luke 16:16). AT NG MATUPAD ANG MGA HULA ANG BISA NG KASULATAN HANGGANG KAY JUAN BAUTISTA LUKE 16:16. LAHAT NG HULA NG MGA PROPETA AY NAGPAKILALA BA NG IBANG DIYOS? HINDI DAHIL ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. BIGYANG PANSIN ANG MGA DEVINE PROPHECIES NG MGA NAGSISUNOD PANG MGA PROPETA.

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA MOISES:

PROPETA MOISES:

DEUTORONOMY 32:21 “Pinapanibugho nila AKO ng sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyusan. KAYA PANINIBUGHUIN KO RIN SILA AT GAGALITIN, SA PAMAMAGITAN NG BANSANG DI KUMIKILALA SA AKIN.” SEE THIS

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT ISAIAH:

ROMA 10:19 Ito pa ang isa kong tanong: hindi ba nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa’y sinagot na ito ni MOISES:

“Pangingimbuluhin ko kayo sa mga taong di naman isang bansa.
Pagagalitin ko kayo laban sa isang bansang hangal”

ROMA 10:20 Buong tapang namang sinabi ni Isaias,
“Natagpuan ako ng mga hindi nagsisihanap sa akin
Ako’y napakita sa mga hindi nag-tatanong kung nasaan ako.”

ROMA 10:21 “Datapwat sinabi niya tungkol sa Israel,
“Sa buong maghapon, ako’y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik!”

DEUTORONOMY 18:15-21 SEE THIS

Ang Diyos ay Magpapadala ng Propeta

15 “Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. 16 Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo’y nagkakatipon sa Sinai. a Ang sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang kakila-kilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami.’ 17 Sinabi naman niya sa akin, ‘Tama ang sabi nila, 18 kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang ñ b c katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. 19 Sinumang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. 20 Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang diyos o kaya’y magkunwaring nagsasalita para sa akin subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin.’

21 “Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, 22 ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh; ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.

KUNG ATING PAG-AARALAN ANG DEUTORONOMY 13 AY PATUNGKOL LAMANG SA NAGBIBIGAY NG KAHULUGAN SA PANAGINIP DAHIL NG MAGPAHAYAG NG MGA PROPHECY SI MOISES SA DEUTORONOMY 18 AT DEUTORONOMY 32 MALIWANAG NA MAY MGA PROPETA PANG DARATING NA MAGPAPAKILALA NG TUNAY NA DIYOS. (SEE ABOVE)

DEUTORONOMY 13:1-10 (KUNG MAY LUMITAW NA PROPETA O NAGBIBIGAY NG KAHULUGAN NG PANAGINIP)

DEUTORONOMY 13:1 ” Kung sa inyo’y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa panaginip,

DEUTORONOMY 13:2 at pagkatapos magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayong maglingkod sa mga diyus-diyusan,

DEUTORONOMY 13:3 huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh kung talagang iniibig ninyo siya nang buong puso’t kaluluwa.

DEUTORONOMY 13:4 Siya lamang ang inyong sundin. Magkaroon kayo ng takot sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya, at manatili kayong tapat sa kanya.

DEUTORONOMY 13:5 At ang propetang yaon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin pagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Egipto; (Judas 1:5) hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan.

DEUTORONOMY 13:6 ” Kung sinuman ay lalapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa, o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga diyus-diyusan

DEUTORONOMY 13:7 sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo,

DEUTORONOMY 13:8 huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaaawaan, pagpapasensiyahan, o pagtatakpan.

DEUTORONOMY 13:9 Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya, pagkatapos ay ang mga tao.

DEUTORONOMY 13:10 Batuhin ninyo siya hanggang mamatay pagkat hinikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Egipto.


NG SI JESUS AY MAGING TAO ANG TINGIN NG MGA TAO AY PROPETA SIYA PERO SA LUCAS 16:16 SI JUAN BAUTISTA ANG HULING PROPETA. DAHIL ANG DIYOS ANG KAUNA-UNAHANG PROPETA NA NAGPADALA AT NAG-PASULAT NG MGA BANAL NA HULA SA KANYANG MGA PROPETA SI JESUS AY MADAMING HULANG BINITAWAN SA BAGONG TIPAN NA NATUTUPAD SA TAONG KASALUKUYAN.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by JIE on April 3, 2012 at 12:52 pm

    SO SINU YUNG NAGAPAPANGGAP?

    Reply

  2. Posted by JIE on April 3, 2012 at 4:08 pm

    mali ang pinatay dahil nagkatotoo namn lahat ng cnbi ni jesus….nakakalungkot,,pero noong may christian na d na kayang pumatay ng propheta…na kahit pa ito ay nagkukuwaring proheta…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: